อำเภอ จำนวนโครงการ คนดี งบประมาณโครงการคนดี จำนวนโครงการสุขภาพดี งบประมาณโครงการสุขภาพดี จำนวนโครงการรายได้ดี งบประมาณโครงการรายได้ดี จำนวนครั้งการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้/มหกรรม 3ดี หมู่บ้านศิล 5 เข้าร่วมโครงการถนนสายบุญ ชุมชน ปลอดเหล้า งานศพ ปลอดเหล้า งานบุญ ปลอดเหล้า
เมืองกาฬสินธุ์ 195 5103040 332 10561832 30089 1581000 1 474 426 447 140 146
คำม่วง 12 62 0 0 0 0 0 66 0 3
ท่าคันโท 209 7399500 244 6830225 120 6090000 26 488 488 440 219 19
หนองกุงศรี 54 1982000 140 5256840 74 2912000 22 199 179 159 63 17
สมเด็จ 42 357000 141 4533890 56 3513650 64 36 17 1
ห้วยผึ้ง 11 347303 81 1382140 5 390000 0 8 21 86 25 2
สามชัย 11 152000 4 182000 2 39900 49 49 49 3
นาคู 177 6642000 912 16418600 290 5191500 10 284 300 188 135 51
ดอนจาน
ร่องคำ 11 168510 42 679490 14 595900 0 102 102 87 20 18
กุฉินารายณ์ 2 50014 12 515628 3 10020 72 64 31
เขาวง 12 12 433330 63 6
ยางตลาด 0 0 0 0 0 0 0 42 0 56 26 7
ห้วยเม็ก 165 2978758 314 5050320 47 662006 10 2269 1206 217 110 55
สหัสขันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 91 0 78 0 0