อำเภอ จำนวนโครงการ คนดี งบประมาณโครงการคนดี จำนวนโครงการสุขภาพดี งบประมาณโครงการสุขภาพดี จำนวนโครงการรายได้ดี งบประมาณโครงการรายได้ดี จำนวนครั้งการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้/มหกรรม 3ดี หมู่บ้านศิล 5 เข้าร่วมโครงการถนนสายบุญ ชุมชน ปลอดเหล้า งานศพ ปลอดเหล้า งานบุญ ปลอดเหล้า
เมืองกาฬสินธุ์ 131 3518000 234 8817312 30065 1281000 1 355 333 337 101 116
ท่าคันโท 160 5825500 180 5200399 83 4895000 18 361 361 340 108 15
หนองกุงศรี 52 1962000 138 4856840 62 2412000 22 169 149 129 43 14
สมเด็จ 24 204000 81 2655080 32 2007800 64 18 9 0
ห้วยผึ้ง 11 347303 81 1382140 5 390000 0 8 21 86 25 2
สามชัย 11 152000 4 182000 2 39900 49 49 49 3
นาคู 122 3826400 602 11056300 251 4355550 7 212 228 130 85 29
ดอนจาน
ร่องคำ 8 146110 40 652340 13 580000 0 102 102 87 20 18
กุฉินารายณ์ 1 50000 8 405608 64 48 27
เขาวง 0 45 6
ยางตลาด 0 0 0 0 0 0 0 42 0 56 26 7
ห้วยเม็ก 30 932000 143 3072850 14 270000 4 48 55 49 11 25
สหัสขันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 91 0 78 0 0