อำเภอ จำนวนโครงการ คนดี งบประมาณโครงการคนดี จำนวนโครงการสุขภาพดี งบประมาณโครงการสุขภาพดี จำนวนโครงการรายได้ดี งบประมาณโครงการรายได้ดี จำนวนครั้งการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้/มหกรรม 3ดี หมู่บ้านศิล 5 เข้าร่วมโครงการถนนสายบุญ ชุมชน ปลอดเหล้า งานศพ ปลอดเหล้า งานบุญ ปลอดเหล้า
เมืองกาฬสินธุ์ 231 5973040 392 11318002 30097 1621000 1 544 474 519 168 200
คำม่วง 12 62 0 0 0 0 0 66 0 3
ท่าคันโท 223 7684500 262 7219225 131 6865000 29 558 558 498 295 29
หนองกุงศรี 56 1992000 143 5306840 86 3412000 22 229 209 179 72 17
สมเด็จ 42 357000 141 4533890 56 3513650 64 36 17 1
ห้วยผึ้ง 11 347303 81 1382140 5 390000 0 8 21 86 25 2
สามชัย 11 152000 4 182000 2 39900 49 49 49 3
นาคู 177 6642000 912 16418600 290 5191500 10 292 308 196 135 51
ดอนจาน
ร่องคำ 11 168510 42 679490 14 595900 0 102 102 87 20 18
กุฉินารายณ์ 2 50014 12 515628 3 10020 72 64 31
เขาวง 36 36 866660 81 10
ยางตลาด 0 0 0 0 0 0 0 42 0 56 26 7
ห้วยเม็ก 165 2978758 314 5050320 47 662006 10 2269 1206 219 112 56
สหัสขันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 91 0 78 0 0