อำเภอ จำนวนโครงการ คนดี งบประมาณโครงการคนดี จำนวนโครงการสุขภาพดี งบประมาณโครงการสุขภาพดี จำนวนโครงการรายได้ดี งบประมาณโครงการรายได้ดี จำนวนครั้งการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้/มหกรรม 3ดี หมู่บ้านศิล 5 เข้าร่วมโครงการถนนสายบุญ ชุมชน ปลอดเหล้า งานศพ ปลอดเหล้า งานบุญ ปลอดเหล้า