ลำดับ หน่วยงาน ตำบล อำเภอ
1 เทศบาลตำบลโพนทอง โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
2 เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
3 เทศบาลตำบลเหนือ เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
4 เทศบาลตำบลกลางหมื่น กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์
5 เทศบาลตำบลขมิ้น ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
6 เทศบาลตำบลเชียงเครือ เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์
7 เทศบาลตำบลบึงวิชัย บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
8 เทศบาลตำบลไผ่ ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
9 เทศบาลตำบลภูดิน ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
10 เทศบาลตำบลภูปอ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
11 เทศบาลตำบลลำคลอง ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์
12 เทศบาลตำบลลำพาน ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
13 อบต.หนองกุง หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
14 เทศบาลตำบลหลุบ หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
15 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
16 เทศบาลตำบลนาจารย์ นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
17 เทศบาลตำบลหนองสอ หนองสอ เมืองกาฬสินธุ์
18 อบต.หนองบัว หนองบัว นามน
19 อบต.หลักเหลี่ยม หลักเหลี่ยม นามน
20 อบต.ยอดแกง ยอดแกง นามน
21 อบต.นามน นามน นามน
22 เทศบาลตำบลสงเปลือย สงเปลือย นามน
23 เทศบาลตำบลนามน นามน นามน
24 เทศบาลตำบลดงลิง ดงลิง กมลาไสย
25 อบต.โพนงาม โพนงาม กมลาไสย
26 เทศบาลตำบลหนองแปน หนองแปน กมลาไสย
27 เทศบาลตำบลกมลาไสย กมลาไสย กมลาไสย
28 เทศบาลตำบลธัญญา ธัญญา กมลาไสย
29 อบต.โคกสมบูรณ์ โคกสมบูรณ์ กมลาไสย
30 อบต.เจ้าท่า เจ้าท่า กมลาไสย
31 เทศบาลตำบลหลักเมือง หลักเมือง กมลาไสย
32 อบต.ธัญญา ธัญญา กมลาไสย
33 อบต.กมลาไสย กมลาไสย กมลาไสย
34 อบต.สามัคคี สามัคคี ร่องคำ
35 อบต.เหล่าอ้อย เหล่าอ้อย ร่องคำ
36 เทศบาลตำบลร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ
37 อบต.บัวขาว บัวขาว กุฉินารายณ์
38 เทศบาลเมืองบัวขาว เมืองบัวขาว กุฉินารายณ์
39 เทศบาลตำบลนาขาม นาขาม กุฉินารายณ์
40 อบต.กุดค้าว กุดค้าว กุฉินารายณ์
41 อบต.กุดหว้า กุดหว้า กุฉินารายณ์
42 เทศบาลตำบลจุมจัง จุมจัง กุฉินารายณ์
43 อบต.แจนแลน แจนแลน กุฉินารายณ์
44 อบต.นาโก นาโก กุฉินารายณ์
45 อบต.สมสะอาด สมสะอาด กุฉินารายณ์
46 องค์การบริหารส่วนตำบลสามขา สามขา กุฉินารายณ์
47 อบต.หนองห้าง หนองห้าง กุฉินารายณ์
48 เทศบาลตำบลหล่าใหญ่ หล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
49 อบต.เหล่าไฮงาม เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์
50 เทศบาลตำบลกุดหว้า กุดหว้า กุฉินารายณ์
51 อบต.คุ้มเก่า คุ้มเก่า เขาวง
52 เทศบาลตำบลสระพังทอง สระพังทอง เขาวง
53 อบต.กุดสิมคุ้มใหม่ กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง
54 อบต.สงเปลือย สงเปลือย เขาวง
55 อบต.หนองผือ หนองผือ เขาวง
56 เทศบาลตำบลกุดสิม กุดสิม เขาวง
57 อบต.หัวงัว หัวงัว ยางตลาด
58 อบต.ดอนสมบูรณ์ ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด
59 เทศบาลตำบลเขาพระนอน เขาพระนอน ยางตลาด
60 อบต.คลองขาม คลองขาม ยางตลาด
61 อบต.นาเชือก นาเชือก ยางตลาด
62 อบต.นาดี นาดี ยางตลาด
63 เทศบาลตำบลโนนสูง โนนสูง ยางตลาด
64 เทศบาลตำบลบัวบาน บัวบาน ยางตลาด
65 อบต.ยางตลาด ยางตลาด ยางตลาด
66 อบต.เว่อ เว่อ ยางตลาด
67 อบต.หนองตอกแป้น หนองตอกแป้น ยางตลาด
68 อบต.หนองอิเฒ่า หนองอิเฒ่า ยางตลาด
69 เทศบาลตำบลหัวนาคำ หัวนาคำ ยางตลาด
70 เทศบาลตำบลอิตื้อ อิตื้อ ยางตลาด
71 เทศบาลตำบลอุ่มเม่า อุ่มเม่า ยางตลาด
72 เทศบาลตำบลโคกศรี โคกศรี ยางตลาด
73 เทศบาลตำบลยางตลาด ยางตลาด ยางตลาด
74 อบต.กุดโดน กุดโดน ห้วยเม็ก
75 เทศบาลตำบลห้วยเม็ก ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
76 อบต.หัวหิน หัวหิน ห้วยเม็ก
77 เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
78 เทศบาลตำบลคำใหญ่ คำใหญ่ ห้วยเม็ก
79 อบต.ทรายทอง ทรายทอง ห้วยเม็ก
80 อบต.บึงนาเรียง บึงนาเรียง ห้วยเม็ก
81 อบต.พิมูล พิมูล ห้วยเม็ก
82 อบต.คำใหญ่ คำใหญ่ ห้วยเม็ก
83 เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง ท่าลาดดงยาง ห้วยเม็ก
84 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด โนนสะอาด ห้วยเม็ก
85 เทศบาลตำบลภูสิงห์ ภูสิงห์ สหัสขันธ์
86 อบต.โนนแหลมทอง โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
87 เทศบาลตำบลนามะเขือ นามะเขือ สหัสขันธ์
88 เทศบาลตำบลนิคม นิคม สหัสขันธ์
89 เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
90 เทศบาลตำบลโนนศิลา โนนศิลา สหัสขันธ์
91 อบต.สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
92 เทศบาลตำบลโนนบุรี โนนบุรี สหัสขันธ์
93 อบต.ทุ่งคลอง ทุ่งคลอง คำม่วง
94 เทศบาลตำบลคำม่วง คำม่วง คำม่วง
95 อบต.ดินจี่ ดินจี่ คำม่วง
96 เทศบาลตำบลนาทัน นาทัน คำม่วง
97 อบต.นาบอน นาบอน คำม่วง
98 อบต.เนินยาง เนินยาง คำม่วง
99 อบต.โพน โพน คำม่วง
100 เทศบาลตำบลโพน โพน คำม่วง
101 เทศบาลตำบลกุงเก่า กุงเก่า ท่าคันโท
102 เทศบาลตำบลกุดจิก กุดจิก ท่าคันโท
103 เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท
104 เทศบาลตำบลนาตาล นาตาล ท่าคันโท
105 อบต.ยางอู้ม ยางอู้ม ท่าคันโท
106 เทศบาลตำบลท่าคันโท ท่าคันโท ท่าคันโท
107 เทศบาลตำบลหนองบัว หนองบัว หนองกุงศรี
108 อบต.โคกเครือ โคกเครือ หนองกุงศรี
109 ตำบลดงมูล ตำบลดงมูล หนองกุงศรี
110 อบต.เสาเล้า เสาเล้า หนองกุงศรี
111 เทศบาลตำบลหนองสรวง หนองสรวง หนองกุงศรี
112 อบต.หนองหิน หนองหิน หนองกุงศรี
113 เทศบาลตำบลหนองใหญ่ หนองใหญ่ หนองกุงศรี
114 เทศบาลตำบลหนองหิน หนองหิน หนองกุงศรี
115 เทศบาลตำบลหนองกุงศรี หนองกุงศรี หนองกุงศรี
116 เทศบาลตำบลคำก้าว(อบต.หนองกุงศรี) คำก้าว(หนองกุงศรี) หนองกุงศรี
117 อบต.หมูม่น หมูม่น สมเด็จ
118 อบต.แซงบาดาล แซงบาดาล สมเด็จ
119 อบต.ผาเสวย ผาเสวย สมเด็จ
120 อบต.มหาไชย มหาไชย สมเด็จ
121 อบต.ลำห้วยหลัว ลำห้วยหลัว สมเด็จ
122 อบต.ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ สมเด็จ
123 เทศบาลตำบลสมเด็จ สมเด็จ สมเด็จ
124 อบต.หนองแวง หนองแวง สมเด็จ
125 อบต.สมเด็จ สมเด็จ สมเด็จ
126 เทศบาลตำบลหนองอีบุตร หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
127 เทศบาลตำบลคำบง คำบง ห้วยผึ้ง
128 อบต.ไค้นุ่น ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
129 อบต.นิคมห้วยผึ้ง นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
130 เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
131 อบต.หนองช้าง หนองช้าง สามชัย
132 อบต.คำสร้างเที่ยง คำสร้างเที่ยง สามชัย
133 อบต.สำราญ สำราญ สามชัย
134 อบต.สำราญใต้ สำราญใต้ สามชัย
135 อบต.บ่อแก้ว บ่อแก้ว นาคู
136 อบต.สายนาวัง สายนาวัง นาคู
137 เทศบาลตำบลนาคู นาคู นาคู
138 อบต.ภูแล่นช้าง ภูแล่นช้าง นาคู
139 อบต.นาคู นาคู นาคู
140 อบต.โนนนาจาน โนนนาจาน นาคู
141 เทศบาลตำบลม่วงนา ม่วงนา ดอนจาน
142 อบต.ดงพยุง ดงพยุง ดอนจาน
143 อบต.นาจำปา นาจำปา ดอนจาน
144 อบต.สะอาดไชยศรี สะอาดไชยศรี ดอนจาน
145 เทศบาลตำบลดอนจาน ดอนจาน ดอนจาน
146 อบต.ลำชี ลำชี ฆ้องชัย
147 อบต.โคกสะอาด โคกสะอาด ฆ้องชัย
148 เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย
149 อบต.โนนศิลาเลิง โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
150 อบต.เหล่ากลาง เหล่ากลาง ฆ้องชัย