ปีงบประมาณ :
 
  เลือกหน่วยงาน :  
 
เมืองกาฬสินธุ์ จำนวนโครงการ งบประมาณ กิจกรรม 3 ดี ทูบี No.1 โรงเรียน/สุขศาลา
นามน จำนวนโครงการ งบประมาณ กิจกรรม 3 ดี ทูบี No.1 โรงเรียน/สุขศาลา
กมลาไสย จำนวนโครงการ งบประมาณ กิจกรรม 3 ดี ทูบี No.1 โรงเรียน/สุขศาลา
ร่องคำ จำนวนโครงการ งบประมาณ กิจกรรม 3 ดี ทูบี No.1 โรงเรียน/สุขศาลา
กุฉินารายณ์ จำนวนโครงการ งบประมาณ กิจกรรม 3 ดี ทูบี No.1 โรงเรียน/สุขศาลา
เขาวง จำนวนโครงการ งบประมาณ กิจกรรม 3 ดี ทูบี No.1 โรงเรียน/สุขศาลา
ยางตลาด จำนวนโครงการ งบประมาณ กิจกรรม 3 ดี ทูบี No.1 โรงเรียน/สุขศาลา
ห้วยเม็ก จำนวนโครงการ งบประมาณ กิจกรรม 3 ดี ทูบี No.1 โรงเรียน/สุขศาลา
สหัสขันธ์ จำนวนโครงการ งบประมาณ กิจกรรม 3 ดี ทูบี No.1 โรงเรียน/สุขศาลา
คำม่วง จำนวนโครงการ งบประมาณ กิจกรรม 3 ดี ทูบี No.1 โรงเรียน/สุขศาลา
ท่าคันโท จำนวนโครงการ งบประมาณ กิจกรรม 3 ดี ทูบี No.1 โรงเรียน/สุขศาลา
หนองกุงศรี จำนวนโครงการ งบประมาณ กิจกรรม 3 ดี ทูบี No.1 โรงเรียน/สุขศาลา
สมเด็จ จำนวนโครงการ งบประมาณ กิจกรรม 3 ดี ทูบี No.1 โรงเรียน/สุขศาลา
ห้วยผึ้ง จำนวนโครงการ งบประมาณ กิจกรรม 3 ดี ทูบี No.1 โรงเรียน/สุขศาลา
สามชัย จำนวนโครงการ งบประมาณ กิจกรรม 3 ดี ทูบี No.1 โรงเรียน/สุขศาลา
นาคู จำนวนโครงการ งบประมาณ กิจกรรม 3 ดี ทูบี No.1 โรงเรียน/สุขศาลา
ดอนจาน จำนวนโครงการ งบประมาณ กิจกรรม 3 ดี ทูบี No.1 โรงเรียน/สุขศาลา
ฆ้องชัย จำนวนโครงการ งบประมาณ กิจกรรม 3 ดี ทูบี No.1 โรงเรียน/สุขศาลา