จำนวนหน่วยงานที่ส่งข้อมูลเข้ามา จำนวน 0 แห่ง จากจำนวนหน่วยงานทั้งหมด 150 แห่ง Data Export
หน่วยงาน ปีงบประมาณ อำเภอ มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค รวมการส่ง
() () () () () () () () () () () ()