ผู้ใช้งาน :

รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิกใหม่
PINCODE :

   

ตารางสรุปการลงรับหนังสือเวียนในระบบ E-office

หน่วยงาน หนังสือที่ยังไม่ลงรับทั้งหมด
รพ.คำม่วง 6
รพช.ห้วยเม็ก 5
รพช.ร่องคำ 5
สสจ.กาฬสินธุ์ 5
รพช.นาคู 5
รพ.เขาวง 5
สสอ.หนองกุงศรี 4
รพช.สหัสขันธ์ 4
รพช.ดอนจาน 4
รพช.หนองกุงศรี 3
สสอ.กมลาไสย 3
รพช.ยางตลาด 3
สสอ.ห้วยเม็ก 2
สสอ.ร่องคำ 2
สสอ.ฆ้องชัย 2
สสอ.นาคู 2
สสอ.ห้วยผึ้ง 2
สสอ.สหัสขันธ์ 2
สสอ.เขาวง 2
สสอ.ดอนจาน 2
สสอ.สามชัย 2
สสอ.สมเด็จ 2
สสอ.คำม่วง 2
สสอ.นามน 1
รพช.ห้วยผึ้ง 1
รพช.ฆ้องชัย 1
รพร.กุฉินารายณ์ 1
รพช.สมเด็จ 1
รพช.ท่าคันโท 1
รพช.กมลาไสย 1
สสอ.กุฉินารายณ์ 1
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสจ.กาฬสินธุ์