ผู้ใช้งาน :

รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิกใหม่
PINCODE :

   

ตารางสรุปการลงรับหนังสือเวียนในระบบ E-office

หน่วยงาน หนังสือที่ยังไม่ลงรับทั้งหมด
สสอ.หนองกุงศรี 18
สสอ.ดอนจาน 6
สสอ.ห้วยผึ้ง 4
รพช.ห้วยเม็ก 4
สสอ.กมลาไสย 3
สสอ.ฆ้องชัย 3
สสอ.ร่องคำ 3
สสอ.ห้วยเม็ก 3
สสอ.ยางตลาด 2
สสจ.กาฬสินธุ์ 2
สสอ.นาคู 2
สสอ.สมเด็จ 2
สสอ.เขาวง 1
รพช.ยางตลาด 1
รพช.สหัสขันธ์ 1
รพช.ท่าคันโท 1
รพช.สมเด็จ 1
รพช.นาคู 1
รพ.นามน 1
สสอ.สหัสขันธ์ 1
สสอ.สามชัย 1
รพ.เขาวง 1
รพ.คำม่วง 1
รพช.หนองกุงศรี 1
รพร.กุฉินารายณ์ 1
สสอ.เมือง 1
รพช.ร่องคำ 1
รพช.กมลาไสย 1
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสจ.กาฬสินธุ์