ผู้ใช้งาน :

รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิกใหม่
PINCODE :

   

ตารางสรุปการลงรับหนังสือเวียนในระบบ E-office

หน่วยงาน หนังสือที่ยังไม่ลงรับทั้งหมด
สสอ.นาคู 12
สสอ.ยางตลาด 10
รพร.กุฉินารายณ์ 9
สสอ.สหัสขันธ์ 8
รพช.ร่องคำ 7
รพช.ฆ้องชัย 7
รพช.หนองกุงศรี 6
รพช.ห้วยผึ้ง 6
รพช.ดอนจาน 6
สสจ.กาฬสินธุ์ 6
รพ.นามน 6
รพ.เขาวง 6
รพช.สมเด็จ 6
รพช.นาคู 6
รพช.ยางตลาด 5
รพช.สามชัย 5
สสอ.เขาวง 5
สสอ.สมเด็จ 5
สสอ.ห้วยผึ้ง 5
รพช.สหัสขันธ์ 5
สสอ.กมลาไสย 5
สสอ.นามน 4
สสอ.ดอนจาน 4
รพช.ห้วยเม็ก 4
สสอ.เมือง 4
สสอ.ห้วยเม็ก 4
สสอ.สามชัย 4
รพ.กาฬสินธุ์ 3
สสอ.คำม่วง 2
สสอ.ฆ้องชัย 1
สสอ.กุฉินารายณ์ 1
รพช.ท่าคันโท 1
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสจ.กาฬสินธุ์