ผู้ใช้งาน :

รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิกใหม่
PINCODE :

   

ตารางสรุปการลงรับหนังสือเวียนในระบบ E-office

หน่วยงาน หนังสือที่ยังไม่ลงรับทั้งหมด
สสจ.กาฬสินธุ์ 24
สสอ.เขาวง 12
สสอ.หนองกุงศรี 8
รพร.กุฉินารายณ์ 6
รพช.หนองกุงศรี 6
รพ.คำม่วง 5
สสอ.สหัสขันธ์ 4
สสอ.ยางตลาด 4
สสอ.ฆ้องชัย 4
สสอ.ห้วยผึ้ง 4
รพช.ห้วยเม็ก 4
สสอ.สมเด็จ 4
สสอ.ร่องคำ 3
สสอ.นามน 3
รพช.ท่าคันโท 3
รพช.สหัสขันธ์ 3
รพช.ยางตลาด 3
รพช.ร่องคำ 3
รพช.สามชัย 3
สสอ.ห้วยเม็ก 3
สสอ.กมลาไสย 3
รพช.ดอนจาน 3
รพ.กาฬสินธุ์ 3
สสอ.กุฉินารายณ์ 3
รพช.สมเด็จ 2
รพช.ฆ้องชัย 2
รพ.นามน 2
สสอ.นาคู 2
สสอ.คำม่วง 2
สสอ.เมือง 2
รพช.ห้วยผึ้ง 2
รพ.เขาวง 2
รพช.กมลาไสย 2
สสอ.ดอนจาน 2
สสอ.สามชัย 2
สสอ.ท่าคันโท 2
รพช.นาคู 1
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสจ.กาฬสินธุ์