ผู้ใช้งาน :

รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิกใหม่
PINCODE :

   

ตารางสรุปการลงรับหนังสือเวียนในระบบ E-office

หน่วยงาน หนังสือที่ยังไม่ลงรับทั้งหมด
สสอ.สหัสขันธ์ 20
สสอ.ห้วยผึ้ง 18
รพช.สหัสขันธ์ 14
สสอ.คำม่วง 12
รพช.ดอนจาน 12
สสอ.สมเด็จ 8
สสอ.นาคู 8
สสอ.หนองกุงศรี 8
สสอ.ท่าคันโท 7
สสอ.ห้วยเม็ก 7
รพ.คำม่วง 5
รพช.สามชัย 5
สสจ.กาฬสินธุ์ 5
รพ.กาฬสินธุ์ 4
สสอ.นามน 4
สสอ.ฆ้องชัย 3
รพช.สมเด็จ 3
รพ.นามน 3
สสอ.สามชัย 3
รพร.กุฉินารายณ์ 2
รพ.เขาวง 2
รพช.ห้วยผึ้ง 2
รพช.ฆ้องชัย 2
สสอ.เมือง 2
สสอ.กมลาไสย 2
สสอ.ดอนจาน 1
รพช.ยางตลาด 1
รพช.หนองกุงศรี 1
สสอ.กุฉินารายณ์ 1
รพช.นาคู 1
รพช.กมลาไสย 1
รพช.ร่องคำ 1
รพช.ห้วยเม็ก 1
รพช.ท่าคันโท 1
สสอ.ยางตลาด 1
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสจ.กาฬสินธุ์