ผู้ใช้งาน :

รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิกใหม่
PINCODE :

   

ตารางสรุปการลงรับหนังสือเวียนในระบบ E-office

หน่วยงาน หนังสือที่ยังไม่ลงรับทั้งหมด
สสจ.กาฬสินธุ์ 14
สสอ.ห้วยผึ้ง 11
สสอ.หนองกุงศรี 10
สสอ.คำม่วง 8
สสอ.เขาวง 8
รพช.ห้วยผึ้ง 7
รพ.เขาวง 5
รพ.นามน 5
รพช.หนองกุงศรี 4
รพช.ร่องคำ 4
รพช.ฆ้องชัย 4
สสอ.ท่าคันโท 4
สสอ.เมือง 4
รพช.สามชัย 3
สสอ.ฆ้องชัย 3
สสอ.ห้วยเม็ก 3
รพช.สหัสขันธ์ 3
รพช.นาคู 3
สสอ.ร่องคำ 3
รพ.คำม่วง 3
รพช.ยางตลาด 2
สสอ.สมเด็จ 2
สสอ.ยางตลาด 2
รพช.ดอนจาน 1
สสอ.นาคู 1
สสอ.กมลาไสย 1
รพ.กาฬสินธุ์ 1
สสอ.นามน 1
สสอ.ดอนจาน 1
สสอ.สามชัย 1
สสอ.กุฉินารายณ์ 1
สสอ.สหัสขันธ์ 1
รพช.สมเด็จ 1
รพช.ห้วยเม็ก 1
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสจ.กาฬสินธุ์