ผู้ใช้งาน :

รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิกใหม่
PINCODE :

   

ตารางสรุปการลงรับหนังสือเวียนในระบบ E-office

หน่วยงาน หนังสือที่ยังไม่ลงรับทั้งหมด
สสอ.หนองกุงศรี 23
รพช.สหัสขันธ์ 18
รพ.คำม่วง 10
สสจ.กาฬสินธุ์ 9
สสอ.สหัสขันธ์ 7
สสอ.คำม่วง 6
สสอ.ร่องคำ 6
สสอ.สมเด็จ 5
สสอ.เขาวง 5
สสอ.กมลาไสย 5
สสอ.ฆ้องชัย 5
สสอ.ห้วยผึ้ง 5
รพช.หนองกุงศรี 3
รพ.กาฬสินธุ์ 3
รพช.ดอนจาน 2
รพร.กุฉินารายณ์ 2
สสอ.ดอนจาน 2
รพช.นาคู 2
รพช.กมลาไสย 2
สสอ.เมือง 1
รพช.ห้วยผึ้ง 1
รพช.ห้วยเม็ก 1
รพ.นามน 1
สสอ.สามชัย 1
สสอ.ท่าคันโท 1
สสอ.ห้วยเม็ก 1
รพช.สามชัย 1
รพช.ท่าคันโท 1
รพช.ร่องคำ 1
สสอ.นาคู 1
สสอ.ยางตลาด 1
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสจ.กาฬสินธุ์