ผู้ใช้งาน :

รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิกใหม่
PINCODE :

   

ตารางสรุปการลงรับหนังสือเวียนในระบบ E-office

หน่วยงาน หนังสือที่ยังไม่ลงรับทั้งหมด
สสอ.ฆ้องชัย 11
รพช.ดอนจาน 10
สสอ.สมเด็จ 9
สสอ.สหัสขันธ์ 7
รพช.สมเด็จ 6
สสอ.คำม่วง 6
สสอ.ร่องคำ 4
สสจ.กาฬสินธุ์ 4
สสอ.ห้วยเม็ก 4
สสอ.กุฉินารายณ์ 3
สสอ.ท่าคันโท 3
สสอ.ยางตลาด 3
สสอ.นามน 3
สสอ.นาคู 3
สสอ.ห้วยผึ้ง 3
สสอ.หนองกุงศรี 3
สสอ.เขาวง 3
รพ.เขาวง 2
รพช.กมลาไสย 2
รพ.กาฬสินธุ์ 2
รพช.ยางตลาด 2
รพช.ร่องคำ 2
สสอ.กมลาไสย 2
รพช.นาคู 2
รพช.ห้วยผึ้ง 2
รพช.หนองกุงศรี 2
รพช.ห้วยเม็ก 1
สสอ.สามชัย 1
รพร.กุฉินารายณ์ 1
รพช.ท่าคันโท 1
รพช.สหัสขันธ์ 1
รพ.นามน 1
สสอ.เมือง 1
รพช.ฆ้องชัย 1
รพ.คำม่วง 1
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสจ.กาฬสินธุ์