ผู้ใช้งาน :

รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิกใหม่
PINCODE :

   

ตารางสรุปการลงรับหนังสือเวียนในระบบ E-office

หน่วยงาน หนังสือที่ยังไม่ลงรับทั้งหมด
สสจ.กาฬสินธุ์ 4
รพช.ห้วยเม็ก 3
รพช.ยางตลาด 2
รพช.นาคู 2
สสอ.เขาวง 1
สสอ.นาคู 1
รพช.หนองกุงศรี 1
สสอ.กมลาไสย 1
สสอ.สหัสขันธ์ 1
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสจ.กาฬสินธุ์