ผู้ใช้งาน :

รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิกใหม่
PINCODE :

   

ตารางสรุปการลงรับหนังสือเวียนในระบบ E-office

หน่วยงาน หนังสือที่ยังไม่ลงรับทั้งหมด
สสจ.กาฬสินธุ์ 15
สสอ.คำม่วง 10
รพ.คำม่วง 9
รพ.เขาวง 8
สสอ.กมลาไสย 6
สสอ.ห้วยเม็ก 5
สสอ.ห้วยผึ้ง 5
สสอ.หนองกุงศรี 5
สสอ.เขาวง 5
รพช.หนองกุงศรี 3
สสอ.ท่าคันโท 3
รพช.สามชัย 3
สสอ.สามชัย 2
สสอ.สมเด็จ 2
สสอ.ร่องคำ 2
สสอ.ฆ้องชัย 2
รพ.นามน 1
รพช.นาคู 1
รพ.กาฬสินธุ์ 1
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสจ.กาฬสินธุ์