ผู้ใช้งาน :

รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิกใหม่
PINCODE :

   

ตารางสรุปการลงรับหนังสือเวียนในระบบ E-office

หน่วยงาน หนังสือที่ยังไม่ลงรับทั้งหมด
สสจ.กาฬสินธุ์ 15
รพช.สามชัย 15
สสอ.นาคู 10
สสอ.หนองกุงศรี 10
รพช.ฆ้องชัย 10
รพช.ดอนจาน 8
สสอ.ฆ้องชัย 8
สสอ.ร่องคำ 7
รพช.นาคู 7
รพช.หนองกุงศรี 5
รพช.สหัสขันธ์ 4
รพ.เขาวง 4
สสอ.ห้วยเม็ก 3
สสอ.ดอนจาน 3
รพช.ห้วยผึ้ง 3
สสอ.กมลาไสย 2
รพ.คำม่วง 2
รพช.ยางตลาด 2
รพช.กมลาไสย 2
สสอ.สมเด็จ 2
สสอ.ยางตลาด 2
สสอ.นามน 2
สสอ.สามชัย 2
รพช.ท่าคันโท 2
สสอ.ท่าคันโท 2
สสอ.เขาวง 1
สสอ.กุฉินารายณ์ 1
สสอ.คำม่วง 1
สสอ.ห้วยผึ้ง 1
รพ.กาฬสินธุ์ 1
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสจ.กาฬสินธุ์