ผู้ใช้งาน :

รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิกใหม่
PINCODE :

   

ตารางสรุปการลงรับหนังสือเวียนในระบบ E-office

หน่วยงาน หนังสือที่ยังไม่ลงรับทั้งหมด
สสจ.กาฬสินธุ์ 48
สสอ.ฆ้องชัย 13
สสอ.ห้วยเม็ก 8
สสอ.ร่องคำ 5
สสอ.คำม่วง 5
รพช.ฆ้องชัย 4
สสอ.กมลาไสย 3
สสอ.นามน 3
รพช.ดอนจาน 3
สสอ.หนองกุงศรี 3
รพช.ห้วยเม็ก 2
รพช.นาคู 2
รพ.คำม่วง 2
รพช.สหัสขันธ์ 2
รพช.ท่าคันโท 2
สสอ.ห้วยผึ้ง 2
สสอ.เขาวง 1
รพร.กุฉินารายณ์ 1
รพช.ยางตลาด 1
รพ.กาฬสินธุ์ 1
รพ.นามน 1
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสจ.กาฬสินธุ์