ผู้ใช้งาน :

รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิกใหม่
PINCODE :

   

ตารางสรุปการลงรับหนังสือเวียนในระบบ E-office

หน่วยงาน หนังสือที่ยังไม่ลงรับทั้งหมด
รพช.ดอนจาน 15
สสอ.ห้วยผึ้ง 13
สสอ.สมเด็จ 8
สสอ.สหัสขันธ์ 8
รพช.ร่องคำ 7
สสอ.กุฉินารายณ์ 7
สสอ.ฆ้องชัย 5
รพช.ห้วยเม็ก 5
รพช.สามชัย 5
สสอ.ร่องคำ 5
สสอ.ห้วยเม็ก 5
สสอ.กมลาไสย 4
รพช.ฆ้องชัย 4
รพ.กาฬสินธุ์ 4
สสอ.นาคู 3
รพ.นามน 3
รพช.หนองกุงศรี 3
สสอ.ท่าคันโท 3
สสอ.สามชัย 3
สสอ.ดอนจาน 3
รพช.กมลาไสย 3
รพช.สหัสขันธ์ 3
รพช.สมเด็จ 3
สสอ.เขาวง 2
สสอ.คำม่วง 2
สสอ.หนองกุงศรี 2
สสอ.ยางตลาด 2
รพ.เขาวง 1
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสจ.กาฬสินธุ์