ผู้ใช้งาน :

รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิกใหม่
PINCODE :

   

ตารางสรุปการลงรับหนังสือเวียนในระบบ E-office

หน่วยงาน หนังสือที่ยังไม่ลงรับทั้งหมด
สสอ.ฆ้องชัย 25
สสจ.กาฬสินธุ์ 18
รพช.ห้วยเม็ก 9
รพช.หนองกุงศรี 9
สสอ.ยางตลาด 8
รพ.เขาวง 8
สสอ.หนองกุงศรี 8
สสอ.ห้วยผึ้ง 7
สสอ.นาคู 7
รพช.สามชัย 7
รพช.ฆ้องชัย 7
รพช.นาคู 7
รพช.สหัสขันธ์ 7
รพช.สมเด็จ 7
สสอ.นามน 7
สสอ.เขาวง 7
สสอ.สมเด็จ 7
รพช.ดอนจาน 7
รพ.นามน 7
รพช.ยางตลาด 7
รพร.กุฉินารายณ์ 7
สสอ.สหัสขันธ์ 7
รพ.กาฬสินธุ์ 6
รพช.ร่องคำ 6
สสอ.กมลาไสย 6
สสอ.คำม่วง 5
สสอ.ร่องคำ 5
สสอ.กุฉินารายณ์ 5
สสอ.ดอนจาน 5
รพ.คำม่วง 4
สสอ.ท่าคันโท 2
สสอ.ห้วยเม็ก 2
สสอ.เมือง 2
รพช.ท่าคันโท 2
รพช.ห้วยผึ้ง 2
รพช.กมลาไสย 1
สสอ.สามชัย 1
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสจ.กาฬสินธุ์