E-office Version 2

E-office Version 1 (ตัวเดิม)

  ความแตกต่าง ระหว่าง E-office V1 กับ E-office V2
  1.แยกหมวดหมู่ ให้ชัดเจนขึ้น (รอลงรับ, ลงรับแล้ว, ทะเบียนส่ง/การสร้างเอกสารใหม๋)
  2. แก้ไขปัญหาเรื่องชื่อไฟล์ ที่เป็นขีดยาว โดยระบบจะทำการ เปลี่ยนชื่อไฟล์ให้อัตโนมัติ
      (มีข้อแม้อย่างเดี่ยว ชื่อไฟล์ ห้ามมีจุด เพราะจะทำให้การอ่านค่านามสกุลผิดพลาดและจะไม่สามารถนำ
      เอกสารเข้าระบบได้)
  3. แยกระหว่างการสร้างหนังสือ กับการส่งออกจากกัน เมื่อสร้างแล้วระบบจะยังไม่ส่ง นะครับ
  4. สามารถแก้ไข และ ลบหนังสือได้
  5. การส่งหนังสือไม่จำเป็นต้องส่ง เข้าหน่วยงานตนเอง ก็สามารถตรวจสอบการส่ง ได้
  6. สามารถส่งไฟล์แนบได้สูงสุด 3 ไฟล์
  7. ปรับแต่งการส่ง ให้เลือกเป็นกลุ่ม รพ กับ สสอ.
  8. การแก้ไขไฟล์หนังสือ จะต้องแนบเอกสารใหม่ทุกครั้งนะครับ
  9. เอกสารแนบท้าย สามารถ Download ได้ตลอด
  10.การตรวจสอบการส่งสามารถตรวจสอบได้ หมวดหมู่
   
  ระบบเดิม จะปิดให้บริการ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
  ระบบจะยังสามารถใช้งานได้ ไม่ว่าจะใช้ Version 1 หรือ Version 2 หนังสือก็จะเข้าทั้ง 2 Version
  ส่ง Version 1 หนังสือ ในระบบ Version 2 ก็เห็นด้วยนะครับ
   
* แต่เราก็อยากให้ท่านใช้ Version 2 นะครับ
   
   
  .ใช้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดิม นะครับ ทั้ง 2 Version เลย