ประเมินตนเอง Cockpit รอบที่ 2ปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดแบบสรุปคะแนน Cockpit ระดับอำเภอ รอบที่ 2 ปี 2561 แยกรายหน่วยงาน (รพ./สสอ./คปสอ.)

รายงานการประเมินตนเอง เป้าประสงค์ที่ 1 รอบ 2ปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด(1)แบบChecklist รายตัวชี้วัด เป้าประสงค์ที่ 1 (2) แบบสรุปรายงานการประเมินรายตัวชี้วัด ระดับอำเภอ (3) เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินรายตัวชี้วัด

รายงานการประเมินตนเอง เป้าประสงค์ที่ 2 รอบที่ 2ปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด(1) แบบChecklisit เป้าประสงค์ที่ 2 (2) แบบสรุปรายงานการประเมินรายตัวชี้วัด (3) ไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน

รายงานการประเมินตนเอง เป้าประสงค์ที่ 3 รอบที่ 2ปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด(1) แบบ Checklist รายตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (2) แบบสรุปรายงานการประเมินรายตัวชี้วัด (3) ไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน

รายงานการประเมินตนเอง เป้าประสงค์ที่ 4 รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด(1) แบบ Checklist รายตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (2) แบบสรุปรายงานการประเมินรายตัวชี้วัด (3) ไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน

รายงานการประเมินตนเอง เป้าประสงค์ที่ 5 รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด(1) แบบ Checklist รายตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (2) แบบสรุปรายงานการประเมินรายตัวชี้วัด (3) ไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน