แผนพัฒนายุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
 
 
masterplan ( 21 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
PA2561_v8 ( 21 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
PyramidKalasin2560 ( 21 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
ข้อมูลพื้นฐาน ( 21 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
 
 
 
 
 
ผลงานรอบ9เดือน2560 ( 21 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
 
แผนยุทธชาติด้านสธ2561 ( 21 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
 
 
อายุคาดเฉลี่ย-Life-Expectancy ( 22 กันยายน พ.ศ.2560 )
เอกสารการประุชมวันที่ 4-6 ตุลาคม 2560
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์ม Master Plan ( 29 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
 
 
 
 
เอกสารนำเสนอวันทีี่่ 22 กันยายน 2560
 
เป้าประสงค์ที่ 2 ( 29 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
เป้าประสงค์ที่ 4 ( 29 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
เป้าประสงค์ที่ 3 ( 29 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
เป้าประสงค์ที่ 5 ( 29 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
Community Excellence ( 29 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
ER ( 29 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
 
 
วัณโรค ( 29 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
NCD ( 29 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
สรุปSATรอบ2_60_edit ( 29 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
เอกสารตรวจราชการปี 2561 รอบที่ 1
 
 
 
คณะที่ 3 Word ( 29 มกราคม พ.ศ.2561 )
 
คณะที่ 2 Word ( 29 มกราคม พ.ศ.2561 )
 
คณะที่ 1 Word ( 29 มกราคม พ.ศ.2561 )
 
 
ebook เอกสารตรวจราชการ ( 26 มกราคม พ.ศ.2561 )
 
 
 
present_นพสสจ_final ( 29 มกราคม พ.ศ.2561 )
 
present_นพพรพัฒน์ ( 29 มกราคม พ.ศ.2561 )
 
นำเสนอ SP.นพ.ภาคภูมิ ( 29 มกราคม พ.ศ.2561 )
 
 
 
เอกสารตรวจราชการปี 2561 รอบที่ 2
 
 
 
 
นำเสนอ Service Plan ( 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 )
เอกสารการประชุมชี้แจงแผนปี 2562 วันที่ 26 กันยายน 2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นพ.สสจ.PA ปี 2562 ( 27 กันยายน พ.ศ.2561 )
 
 
นำเสนอ PlanFin 26 กันยายน 2561 ( 27 กันยายน พ.ศ.2561 )
House Model & Master Plan 2562
 
Master Plan IT ( 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 )
 
Master Plan KM ( 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 )
 
Master Plan G3 ( 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 )
 
Master Plan MCH ( 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 )
 
Master Plan NCD ( 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 )
 
 
House Model G5 ( 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 )
 
House Model G3 ( 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 )
 
House Model G2 ( 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 )
 
House Model G4 IT ( 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 )
"HOME SUK CENTER" VTR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PCC Link (primary care cluster)
 
 
 
โรงพยาบาลท่าคันโท ( 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 )
 
 
 
 
 
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ( 9 เมษายน พ.ศ.2562 )
 
โรงพยาบาลกมลาไสย ( 9 เมษายน พ.ศ.2562 )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงพยาบาลเขาวง ( 5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 )
 
 
โรงพยาบาลยางตลาด ( 21 พฤษภาคม พ.ศ.2562 )
 
สรุปการใช้ระบบ PCC LINK ( 21 พฤษภาคม พ.ศ.2562 )
 
 
 
 
 
 
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพปี 2565 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
 
( 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 )