แผนพัฒนายุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
 
 
masterplan ( 21 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
PA2561_v8 ( 21 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
PyramidKalasin2560 ( 21 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
ข้อมูลพื้นฐาน ( 21 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
 
 
 
 
 
ผลงานรอบ9เดือน2560 ( 21 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
 
แผนยุทธชาติด้านสธ2561 ( 21 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
 
 
อายุคาดเฉลี่ย-Life-Expectancy ( 22 กันยายน พ.ศ.2560 )
เอกสารการประุชมวันที่ 4-6 ตุลาคม 2560
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์ม Master Plan ( 29 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
 
 
เอกสารนำเสนอวันทีี่่ 22 กันยายน 2560
 
เป้าประสงค์ที่ 2 ( 29 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
เป้าประสงค์ที่ 4 ( 29 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
เป้าประสงค์ที่ 3 ( 29 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
เป้าประสงค์ที่ 5 ( 29 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
Community Excellence ( 29 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
ER ( 29 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
 
 
วัณโรค ( 29 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
NCD ( 29 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
สรุปSATรอบ2_60_edit ( 29 กันยายน พ.ศ.2560 )