Blog Home - Start Bootstrap Template
 
 
วันที่   หัวข้อข่าว เอกสารแนบ  
2017-10-10   การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ "Cancer Survival workshop 2017" 1507613650.jpg  
2017-05-31   ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 1496200675.pdf  
2017-02-14   สามารถดาวน์โหลด "คู่มื่อการบันทึกการพัฒนาองค์ความรู้ของหน่วยงานผ่านระบบ KM Blog" ได้ที่เมนู "ดาวน์โหลด"   
2017-02-07   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) สำหรับองค์กร" 1486441241.pdf  
2017-02-07   ขอเชิญประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ เรื่อง วิถีวัฒนธรรมสร้างสรรค์สุขภาพโลก 1486441159.pdf  
2016-12-02   ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 1480664058.pdf  
2016-09-01   ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 1472718569.pdf  
  ข่าวทั้งหมด 
   
 
 
ลำดับที่ ชื่อบทความ/งานวิจัย ปี อำเภอ ระดับหน่วยงาน  
1 การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินแบบมีส่วนร่วมในชุมชน ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 กุฉินารายณ์(05) สสอ  
2 ความชุกของการติดเชื้อในโลหิตบริจาคโรงพยาบาลกมลาไสย 2560 กมลาไสย(03) รพ  
3 การดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง (LTC) 2560 กมลาไสย(03) รพ  
4 สติ๊กเกอร์สามสีมหัศจรรย์ 2560 เขาวง(06) สสอ  
5 โมเดลซ้อมแผน 2559 ท่าคันโท(11) รพ  
6 ภาวะสุขภาพช่องปากและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 ท่าคันโท(11) รพ  
7 ลดอัตราตายผู้ป่วยวัณโรค โดยการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย 2559 ท่าคันโท(11) รพ  
8 การกำกับการกินยาต่อหน้าเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาวัณโรคต่อเนื่อง สม่ำเสมอ DIRECT OBSERVED TREATMENT TO PROMOTE ANTI TUBERCULOSIS ADHERANCE 2559 ท่าคันโท(11) รพ  
9 ผลของโปรแกรมการฝึกควบคุมการขับถ่ายของกระเพาะปัสสาวะและบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน ต่อการป้องกันภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุเพศหญิง ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ท่าคันโท(11) สสอ  
10 ผลของการใช้ Modified Early Warning Scores ( MEWS) เพื่อป้องกันอาการทรุดหนักในผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด โรงพยาบาลท่าคันโท 2559 ท่าคันโท(11) รพ  
11 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ ในเขตบริการ โรงพยาบาลสามชัยอำเภอสามชัย 2560 สามชัย(15) รพ  
12 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ Development of District Health System Management Process Huaimek District Kalasin Province. 2560 ห้วยเม็ก(08) สสอ  
13 พัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ดอนจาน(17) สสอ  
14 การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดี วิถีธรรม น้อมนำความพอเพียง ยา ๙ เม็ด 2560 ฆ้องชัย(18) สสอ  
15 ผลของการปรับเปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคร้าย ห่างไกลโรค ด้วยโปรแกรมแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากระเดา ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 นาคู(16) สสอ