Blog Home - Start Bootstrap Template
 
 
วันที่   หัวข้อข่าว เอกสารแนบ  
2017-10-10   การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ "Cancer Survival workshop 2017" 1507613650.jpg  
2017-05-31   ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 1496200675.pdf  
2017-02-14   สามารถดาวน์โหลด "คู่มื่อการบันทึกการพัฒนาองค์ความรู้ของหน่วยงานผ่านระบบ KM Blog" ได้ที่เมนู "ดาวน์โหลด"   
2017-02-07   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) สำหรับองค์กร" 1486441241.pdf  
2017-02-07   ขอเชิญประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ เรื่อง วิถีวัฒนธรรมสร้างสรรค์สุขภาพโลก 1486441159.pdf  
2016-12-02   ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 1480664058.pdf  
2016-09-01   ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 1472718569.pdf  
  ข่าวทั้งหมด 
   
 
 
ลำดับที่ ชื่อบทความ/งานวิจัย ปี อำเภอ ระดับหน่วยงาน  
1 สถานการณ์ยาแผนโบราณปนเปื้อนสารสเตียรอยด์ที่จำหน่ายในร้านชำ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 สามชัย(15) รพ  
2 ธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองแวง 2561 สมเด็จ(13) สสอ  
3 การจัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่ บ้านน่ามอง ลดภาระของชุมชน ตำบลศรีสมเด็จ 2561 สมเด็จ(13) สสอ  
4 กระบวนการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น 2561 สมเด็จ(13) สสอ  
5 การพัฒนาแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวานในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 สามชัย(15) สสอ  
6 รายงานการสอบสวนอุบัติเหตุทางน้ำ เรือยนต์หางยาวชนกันเสียชีวิต บ้านหนองแสงใต้ หมู่ 14 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 2561 สามชัย(15) สสอ  
7 แนวทางการดูแลสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนแบบกังหันสุขภาพ(Healthy Mill) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแสง ต.สำราญใต้ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 2561 สามชัย(15) สสอ  
8 สภาวะสุขภาพช่องปากกับคุณภาพชีวิตของกลุ่มอายุ 15 – 59 ปี ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแสง ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 สามชัย(15) สสอ  
9 นวัตกรรม โดนัทใยไหม เชื่อมใยข้อเข่า 2561 สามชัย(15) สสอ  
10 ประสิทธิผลของการใช้ย่านางแดงลดปริมาณสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดของเกษตรกร ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 สามชัย(15) สสอ  
11 “หมอหมู่เฮา ตุ้มโฮม ฮักแพง แบ่งปันความสุข พี่น้องชาววัง น้ำ สาม คำ” 2561 สามชัย(15) สสอ  
12 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก(XDR-TB) อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 สามชัย(15) สสอ  
13 นวัตกรรม การ์ตูนบอกสีไตวาย (ตายไว) 2561 สามชัย(15) สสอ  
14 ตำบลต้นแบบ ลดวัณโรค “ค้นให้พบ จบด้วยหาย พัฒนาเครือข่ายและระบบดูแลรักษา” 2561 สมเด็จ(13) สสอ  
15 “ชวนน้องเล่น พาน้องเล่า” กระตุ้นและสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า โดยครอบครัวมีส่วนร่วม 2561 สมเด็จ(13) สสอ