Blog Home - Start Bootstrap Template
 
 
วันที่   หัวข้อข่าว เอกสารแนบ  
2017-10-10   การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ "Cancer Survival workshop 2017" 1507613650.jpg  
2017-05-31   ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 1496200675.pdf  
2017-02-14   สามารถดาวน์โหลด "คู่มื่อการบันทึกการพัฒนาองค์ความรู้ของหน่วยงานผ่านระบบ KM Blog" ได้ที่เมนู "ดาวน์โหลด"   
2017-02-07   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) สำหรับองค์กร" 1486441241.pdf  
2017-02-07   ขอเชิญประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ เรื่อง วิถีวัฒนธรรมสร้างสรรค์สุขภาพโลก 1486441159.pdf  
2016-12-02   ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 1480664058.pdf  
2016-09-01   ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 1472718569.pdf  
  ข่าวทั้งหมด 
   
 
 
ลำดับที่ ชื่อบทความ/งานวิจัย ปี อำเภอ ระดับหน่วยงาน  
1 ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ในตับของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2560 2560 หนองกุงศรี(12) สสอ  
2 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาที่นอนรักษาในหอผู้ป่วยชาย 2561 เขาวง(06) รพ  
3 พัฒนาระบบคัดกรองผู้ป่วย ณ จุดคัดกรองด่านหน้าห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 เขาวง(06) รพ  
4 การพัฒนาชุมชนต้นแบบในการเฝ้าระวังการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ บ้านอุปรี หมู่ที่ 3 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
5 ประสิทธิผลของยาพอกเข่าสมุนไพร “ห้าสหายคลายปวด”ต่ออาการปวดเข่าในผู้สูงอายุ 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
6 รูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ในโรงเรียนผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
7 พัฒนาระบบการเข้าถึงยาสมุนไพรในผู้ป่วยเบาหวาน 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
8 การพัฒนาคลินิกดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
9 นวัตกรรม ซีดีหมอลำเตือนโรคStroke 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
10 ถุงผ้าป้องกันการบาดเจ็บเพิ่มในผู้ป่วยเอกซเรย์ 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
11 นวัตกรรม : หมอนเย็บเล่ม 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
12 การพัฒนาความรู้และทักษะในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่มารดาหลังคลอด 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
13 การพัฒนาการให้บริการแพทย์แผนไทยให้เข้าถึงง่ายทุกกลุ่มวัย 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
14 การจัดทำเอกสารยินยอมรับการรักษากรณีผ่าฟันคุด 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
15 การบริหารจัดการเครื่องนึ่งระบบแก๊ส 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ