Blog Home - Start Bootstrap Template
 
 
วันที่   หัวข้อข่าว เอกสารแนบ  
2019-10-28   แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย 1572231167.docx  
2019-10-28   แบบฟอร์มการประเมินโดยผู้วิจัย 1572231153.docx  
2019-10-28   แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย-Submission Form for Ethical Review1 1572231132.docx  
2017-10-10   การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ "Cancer Survival workshop 2017" 1507613650.jpg  
2017-05-31   ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 1496200675.pdf  
2017-02-14   สามารถดาวน์โหลด "คู่มื่อการบันทึกการพัฒนาองค์ความรู้ของหน่วยงานผ่านระบบ KM Blog" ได้ที่เมนู "ดาวน์โหลด"   
2017-02-07   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) สำหรับองค์กร" 1486441241.pdf  
  ข่าวทั้งหมด 
   
 
 
ลำดับที่ ชื่อบทความ/งานวิจัย ปี อำเภอ ระดับหน่วยงาน  
1 ความรอบรู้ด้านทันตสุขภาพขั้นพื้นฐาน คุณภาพชีวิตในมิติช่องปากและปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับสภาวะทางทันตสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 2563 ท่าคันโท(11) รพ  
2 พฤติกรรมด้านทันตสุขภาพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันแท้ผุในเด็กนักเรียนระดับประถมปีที่ 6 อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 2563 ท่าคันโท(11) รพ  
3 เทคนิควิธีประยุกต์ใช้นวัตกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกระดับชุมชนสู่ครัวเรือน ในหมู่บ้านต้นแบบ เขตเทศบาลนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 2562 นาคู(16) สสอ  
4 คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากและพฤติกรรมด้านทันตสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับการสูญเสียฟันของผู้สูงอายุในเขตอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 2563 ท่าคันโท(11) รพ  
5 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในการออกกำลังกายและพัฒนาสมองด้วยตารางเก้าช่อง 2562 เขาวง(06) สสอ  
6 ส่งเสริมสุขภาพด้วยแพทย์วิถีธรรม 2562 เขาวง(06) สสอ  
7 1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยอาหาร กินถูกโรค ออกกำลังถูกใจ ห่างไกล โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2562 เขาวง(06) สสอ  
8 หมู่บ้านรักสุขภาพ 2562 เขาวง(06) สสอ  
9 เก็บรอบ เก็บพุง ต้านโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง 2562 เขาวง(06) สสอ  
10 ส่งเสริมไอคิว เด็ก กาฬสินธุ์ เก่งดีมีสุข Smart Kids 4.0 2562 เขาวง(06) สสอ  
11 การใช้หลอดไฟLED ลดโลกร้อน 2562 เขาวง(06) รพ  
12 การศึกษาการดำเนินงานการป้องกันอุบัติเหตุถนน อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2562 เขาวง(06) สสอ  
13 โรงเรียนผู้สูงวัยผู้ไทยสงเปลือย ปี 2562 2562 เขาวง(06) สสอ  
14 โครงการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุ-สามเณร ตำบลสระพังทอง 2562 เขาวง(06) สสอ  
15 โครงการบ้านสะอาด ครัวปลอดภัย ห่างไกลโรค 2562 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ