Blog Home - Start Bootstrap Template
 
 
วันที่   หัวข้อข่าว เอกสารแนบ  
2017-05-31   ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 1496200675.pdf  
2017-02-14   สามารถดาวน์โหลด "คู่มื่อการบันทึกการพัฒนาองค์ความรู้ของหน่วยงานผ่านระบบ KM Blog" ได้ที่เมนู "ดาวน์โหลด"   
2017-02-07   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) สำหรับองค์กร" 1486441241.pdf  
2017-02-07   ขอเชิญประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ เรื่อง วิถีวัฒนธรรมสร้างสรรค์สุขภาพโลก 1486441159.pdf  
2016-12-02   ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 1480664058.pdf  
2016-09-01   ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 1472718569.pdf  
2016-06-09   แนวทางการประกวดผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี ๒๕๕๙ 1465438300.pdf  
  ข่าวทั้งหมด 
   
 
 
ลำดับที่ ชื่อบทความ/งานวิจัย ปี อำเภอ ระดับหน่วยงาน  
1 การพัฒนาชุมชนต้นแบบในการเฝ้าระวังการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
2 การศึกษาความรู้และความตระหนักถึงความเร่งด่วนในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองของประชาชนในเขตอำเภอห้วยผึ้ง 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
3 การพัฒนาระบบการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย stroke 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
4 Dropper Upcycle 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
5 ผลการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
6 รูปแบบการส่งเสริมการดูแลตัวเองเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานในคลินิก โรคเบาหวานโรงพยาบาลห้วยผึ้ง 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
7 สิ่งประดิษฐ์ กล่องทิ้งเข็ม 200 บาท เพื่อชีวิต 2559 ยางตลาด(07) สสอ  
8 ผลการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานหลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคลีนิครสจืดของผู้ป่วยเบาหวาน ในเขต รพ.สต.บ้านแก 2559 ยางตลาด(07) สสอ  
9 ถอดบทเรียนโครงการพัฒนาระบบระบบบริการการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงแบบมีส่วนร่วม ปี 2559 2559 ยางตลาด(07) สสอ  
10 มาตรการ 5ป. 1ข. พร้อมกันทุกวันศุกร์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ยางตลาด(07) สสอ  
11 ผลการเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มารับบริการที่ รพ. สต.หนองอิเฒ่า ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ยางตลาด(07) สสอ  
12 ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคปริทันต์ ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลโนนศิลาเลิง 2560 ฆ้องชัย(18) สสอ  
13 โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม เป็นระบบครบวงจร เชื่อมโยงไร้รอยต่อ ปี 2560 เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนศิลาเลิง 2560 ฆ้องชัย(18) สสอ  
14 โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดี วิถีธรรม น้อมนำความพอเพียง 2560 2560 ฆ้องชัย(18) สสอ  
15 การพัฒนาการดำเนินโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ