ผู้ใช้งาน :

รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิกใหม่
PINCODE :

   

ตารางสรุปการลงรับหนังสือเวียนในระบบ E-office

หน่วยงาน หนังสือที่ยังไม่ลงรับทั้งหมด
สสอ.ห้วยเม็ก 19
รพช.สามชัย 9
รพช.ห้วยเม็ก 8
สสอ.หนองกุงศรี 7
สสอ.ฆ้องชัย 7
รพช.สหัสขันธ์ 7
สสอ.สามชัย 6
รพช.หนองกุงศรี 6
สสอ.สมเด็จ 5
สสอ.กุฉินารายณ์ 4
สสอ.ดอนจาน 4
สสอ.เขาวง 3
สสอ.นามน 3
สสอ.นาคู 3
รพร.กุฉินารายณ์ 3
สสอ.ห้วยผึ้ง 3
สสอ.ยางตลาด 3
รพช.ฆ้องชัย 2
สสอ.สหัสขันธ์ 2
รพ.เขาวง 2
รพช.ห้วยผึ้ง 2
สสอ.ร่องคำ 2
รพช.ดอนจาน 2
รพช.ยางตลาด 2
สสจ.กาฬสินธุ์ 2
รพช.สมเด็จ 2
สสอ.กมลาไสย 2
รพ.กาฬสินธุ์ 1
รพช.กมลาไสย 1
รพช.ท่าคันโท 1
สสอ.คำม่วง 1
รพช.นาคู 1
รพ.นามน 1
รพ.คำม่วง 1
สสอ.เมือง 1
สสอ.ท่าคันโท 1
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสจ.กาฬสินธุ์