หน่วยงาน จำนวน (ฉบับ) ปี 2552-2560
รพ.นามน 17,325
สสอ.นามน 12,076
รพ.กาฬสินธุ์ 18,031
รพช.กมลาไสย 18,179
รพช.ร่องคำ 16,504
รพ.เขาวง 16,938
รพช.ยางตลาด 18,124
รพช.ห้วยเม็ก 16,643
รพช.สหัสขันธ์ 16,490
รพ.คำม่วง 17,406
รพช.ท่าคันโท 16,661
รพช.หนองกุงศรี 16,799
รพช.สมเด็จ 17,198
รพร.กุฉินารายณ์ 19,762
สสอ.ร่องคำ 12,024
สสอ.เมือง 13,351
สสอ.กมลาไสย 12,588
สสอ.เขาวง 12,133
สสอ.ยางตลาด 12,760
สสอ.ห้วยเม็ก 12,735
สสอ.สหัสขันธ์ 12,450
สสอ.คำม่วง 12,638
สสอ.ท่าคันโท 12,087
สสอ.หนองกุงศรี 12,338
สสอ.สมเด็จ 12,199
สสอ.ห้วยผึ้ง 12,053
สสอ.กุฉินารายณ์ 12,649
สสอ.นาคู 12,125
สสอ.สามชัย 12,196
สสอ.ฆ้องชัย 12,188
สสอ.ดอนจาน 12,078
รพช.ห้วยผึ้ง 16,846
รพช.นาคู 11,069
รพช.ฆ้องชัย 11,061
รพช.ดอนจาน 11,046
รพช.สามชัย 11,059