หน่วยงาน จำนวน (ฉบับ) ปี 2552-2560
รพ.นามน 16,013
สสอ.นามน 11,161
รพ.กาฬสินธุ์ 16,602
รพช.กมลาไสย 16,814
รพช.ร่องคำ 15,231
รพ.เขาวง 15,634
รพช.ยางตลาด 16,708
รพช.ห้วยเม็ก 15,370
รพช.สหัสขันธ์ 15,206
รพ.คำม่วง 16,022
รพช.ท่าคันโท 15,367
รพช.หนองกุงศรี 15,508
รพช.สมเด็จ 15,844
รพร.กุฉินารายณ์ 18,392
สสอ.ร่องคำ 11,078
สสอ.เมือง 12,338
สสอ.กมลาไสย 11,617
สสอ.เขาวง 11,194
สสอ.ยางตลาด 11,788
สสอ.ห้วยเม็ก 11,779
สสอ.สหัสขันธ์ 11,493
สสอ.คำม่วง 11,684
สสอ.ท่าคันโท 11,149
สสอ.หนองกุงศรี 11,375
สสอ.สมเด็จ 11,257
สสอ.ห้วยผึ้ง 11,117
สสอ.กุฉินารายณ์ 11,671
สสอ.นาคู 11,194
สสอ.สามชัย 11,276
สสอ.ฆ้องชัย 11,235
สสอ.ดอนจาน 11,157
รพช.ห้วยผึ้ง 15,552
รพช.นาคู 9,757
รพช.ฆ้องชัย 9,781
รพช.ดอนจาน 9,793
รพช.สามชัย 9,799