หน่วยงาน จำนวน (ฉบับ) ปี 2552-2560
รพ.นามน 15,620
สสอ.นามน 10,875
รพ.กาฬสินธุ์ 16,181
รพช.กมลาไสย 16,406
รพช.ร่องคำ 14,851
รพ.เขาวง 15,243
รพช.ยางตลาด 16,298
รพช.ห้วยเม็ก 14,989
รพช.สหัสขันธ์ 14,827
รพ.คำม่วง 15,621
รพช.ท่าคันโท 14,985
รพช.หนองกุงศรี 15,123
รพช.สมเด็จ 15,452
รพร.กุฉินารายณ์ 17,985
สสอ.ร่องคำ 10,787
สสอ.เมือง 12,035
สสอ.กมลาไสย 11,321
สสอ.เขาวง 10,898
สสอ.ยางตลาด 11,487
สสอ.ห้วยเม็ก 11,461
สสอ.สหัสขันธ์ 11,201
สสอ.คำม่วง 11,386
สสอ.ท่าคันโท 10,856
สสอ.หนองกุงศรี 11,073
สสอ.สมเด็จ 10,960
สสอ.ห้วยผึ้ง 10,824
สสอ.กุฉินารายณ์ 11,366
สสอ.นาคู 10,908
สสอ.สามชัย 10,969
สสอ.ฆ้องชัย 10,959
สสอ.ดอนจาน 10,867
รพช.ห้วยผึ้ง 15,167
รพช.นาคู 9,388
รพช.ฆ้องชัย 9,406
รพช.ดอนจาน 9,431
รพช.สามชัย 9,418