หน่วยงาน จำนวน (ฉบับ) ปี 2552-2560
รพ.นามน 14,369
สสอ.นามน 10,089
รพ.กาฬสินธุ์ 14,856
รพช.กมลาไสย 15,141
รพช.ร่องคำ 13,692
รพ.เขาวง 14,058
รพช.ยางตลาด 15,001
รพช.ห้วยเม็ก 13,832
รพช.สหัสขันธ์ 13,676
รพ.คำม่วง 14,331
รพช.ท่าคันโท 13,782
รพช.หนองกุงศรี 13,918
รพช.สมเด็จ 14,205
รพร.กุฉินารายณ์ 16,691
สสอ.ร่องคำ 10,006
สสอ.เมือง 11,121
สสอ.กมลาไสย 10,485
สสอ.เขาวง 10,110
สสอ.ยางตลาด 10,631
สสอ.ห้วยเม็ก 10,626
สสอ.สหัสขันธ์ 10,388
สสอ.คำม่วง 10,546
สสอ.ท่าคันโท 10,055
สสอ.หนองกุงศรี 10,251
สสอ.สมเด็จ 10,152
สสอ.ห้วยผึ้ง 10,048
สสอ.กุฉินารายณ์ 10,533
สสอ.นาคู 10,137
สสอ.สามชัย 10,161
สสอ.ฆ้องชัย 10,169
สสอ.ดอนจาน 10,097
รพช.ห้วยผึ้ง 13,996
รพช.นาคู 8,260
รพช.ฆ้องชัย 8,246
รพช.ดอนจาน 8,322
รพช.สามชัย 8,274