หน่วยงาน จำนวน (ฉบับ) ปี 2552-2560
รพ.นามน 15,263
สสอ.นามน 10,661
รพ.กาฬสินธุ์ 15,804
รพช.กมลาไสย 16,055
รพช.ร่องคำ 14,521
รพ.เขาวง 14,916
รพช.ยางตลาด 15,925
รพช.ห้วยเม็ก 14,674
รพช.สหัสขันธ์ 14,508
รพ.คำม่วง 15,254
รพช.ท่าคันโท 14,642
รพช.หนองกุงศรี 14,787
รพช.สมเด็จ 15,099
รพร.กุฉินารายณ์ 17,623
สสอ.ร่องคำ 10,578
สสอ.เมือง 11,774
สสอ.กมลาไสย 11,089
สสอ.เขาวง 10,685
สสอ.ยางตลาด 11,231
สสอ.ห้วยเม็ก 11,234
สสอ.สหัสขันธ์ 10,970
สสอ.คำม่วง 11,150
สสอ.ท่าคันโท 10,636
สสอ.หนองกุงศรี 10,855
สสอ.สมเด็จ 10,729
สสอ.ห้วยผึ้ง 10,613
สสอ.กุฉินารายณ์ 11,139
สสอ.นาคู 10,694
สสอ.สามชัย 10,741
สสอ.ฆ้องชัย 10,748
สสอ.ดอนจาน 10,663
รพช.ห้วยผึ้ง 14,839
รพช.นาคู 9,072
รพช.ฆ้องชัย 9,082
รพช.ดอนจาน 9,122
รพช.สามชัย 9,105