หน่วยงาน จำนวน (ฉบับ) ปี 2552-2560
รพ.นามน 16,820
สสอ.นามน 11,730
รพ.กาฬสินธุ์ 17,464
รพช.กมลาไสย 17,655
รพช.ร่องคำ 16,013
รพ.เขาวง 16,434
รพช.ยางตลาด 17,571
รพช.ห้วยเม็ก 16,154
รพช.สหัสขันธ์ 15,990
รพ.คำม่วง 16,860
รพช.ท่าคันโท 16,158
รพช.หนองกุงศรี 16,315
รพช.สมเด็จ 16,674
รพร.กุฉินารายณ์ 19,232
สสอ.ร่องคำ 11,663
สสอ.เมือง 12,948
สสอ.กมลาไสย 12,212
สสอ.เขาวง 11,774
สสอ.ยางตลาด 12,400
สสอ.ห้วยเม็ก 12,373
สสอ.สหัสขันธ์ 12,089
สสอ.คำม่วง 12,271
สสอ.ท่าคันโท 11,728
สสอ.หนองกุงศรี 11,970
สสอ.สมเด็จ 11,836
สสอ.ห้วยผึ้ง 11,701
สสอ.กุฉินารายณ์ 12,263
สสอ.นาคู 11,771
สสอ.สามชัย 11,843
สสอ.ฆ้องชัย 11,842
สสอ.ดอนจาน 11,730
รพช.ห้วยผึ้ง 16,354
รพช.นาคู 10,556
รพช.ฆ้องชัย 10,572
รพช.ดอนจาน 10,564
รพช.สามชัย 10,579