หน่วยงาน จำนวน (ฉบับ) ปี 2552-2560
รพ.นามน 16,379
สสอ.นามน 11,392
รพ.กาฬสินธุ์ 16,984
รพช.กมลาไสย 17,185
รพช.ร่องคำ 15,578
รพ.เขาวง 15,987
รพช.ยางตลาด 17,090
รพช.ห้วยเม็ก 15,722
รพช.สหัสขันธ์ 15,549
รพ.คำม่วง 16,395
รพช.ท่าคันโท 15,709
รพช.หนองกุงศรี 15,870
รพช.สมเด็จ 16,216
รพร.กุฉินารายณ์ 18,763
สสอ.ร่องคำ 11,309
สสอ.เมือง 12,577
สสอ.กมลาไสย 11,860
สสอ.เขาวง 11,431
สสอ.ยางตลาด 12,041
สสอ.ห้วยเม็ก 12,013
สสอ.สหัสขันธ์ 11,734
สสอ.คำม่วง 11,922
สสอ.ท่าคันโท 11,378
สสอ.หนองกุงศรี 11,618
สสอ.สมเด็จ 11,491
สสอ.ห้วยผึ้ง 11,355
สสอ.กุฉินารายณ์ 11,911
สสอ.นาคู 11,422
สสอ.สามชัย 11,506
สสอ.ฆ้องชัย 11,488
สสอ.ดอนจาน 11,388
รพช.ห้วยผึ้ง 15,902
รพช.นาคู 10,102
รพช.ฆ้องชัย 10,121
รพช.ดอนจาน 10,127
รพช.สามชัย 10,127