ประเภทบทความ/งานวิจัย : วิจัย สถานะ : จัดทำรายงาน
   บทความ/วิจัย เรื่อง : พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ ในเขตบริการ โรงพยาบาลสามชัยอำเภอสามชัย
ผู้แต่ง : พรทิพย์ บุษบง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ปี : 2560
     
หลักการและเหตุผล : ที่มาความสำคัญของปัญหา โรคเบาหวาน เป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ เนื่องจากเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาด ซึ่งหากดูแลสุขภาพไม่ดี จะนำไปสู่การเจ็บป่วยแทรกซ้อนด้วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ตาบอดจากโรคเบาหวาน และภาวะไตวายเรื้อรังได้ ในพื้นที่โรงพยาบาลสามชัย ปี 2559 มีผู้ป่วยโรคเบาหวาน จำนวน 1,170 คน และจำนวนผู้ป่วยเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ใน ปี 2560 มีผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ถึง 45 คน และในปี 2560 โรงพยาบาลสามชัยได้ตรวจระดับฮีโมโกลบินเอวันซีในผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี(ระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารอยูในช่วง 70 -130 มก./ดล ติดต่อกัน 6 เดือน) จำนวน 61 ราย พบว่าระดับฮีโมโกลบินเอวันซีต่ำกว่าร้อยละ 7 จำนวน 37 ราย ระดับฮีโมโกลบินเอวันซีร้อยละ 7-8 จำนวน 15 ราย ระดับฮีโมโกลบินเอวันซีสูงกว่าร้อยละ 8 จำนวน 9 ราย ข้อมูลจากฐานข้อมูล HOSxP โรงพยาบาลสามชัย จากข้อมูลการตรวจระดับฮีโมโกลบินเอวันซีจะพบว่าผู้ป่วยไม่สามารถคุมระดับน้ำตาลในเลือดไดจำนวน 23 รายซึ่งแตกต่างจากระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารและผู้ป่วยที่มีระดับฮีโมโกลบินเอวันซีสูงกว่าร้อยละ 8 จะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ ในเขตบริการโรงพยาบาลสามชัย อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยไปเป็นแนวในการปฏิบัติในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ไม่ก่อภาวะแทรกซ้อนและผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติ  
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความรู้ พฤติกรรม และทัศนคติ ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ในเขตบริการโรงพยาบาลสามชัย อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 9 ราย  
เครื่องมือ : ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (In-depth interview) ร่วมกับการบันทึกเทป และสมุด คู่มือประจำตัวผู้ป่วยเบาหวาน  
ขั้นตอนการดำเนินการ :  
     
ผลการศึกษา :  
ข้อเสนอแนะ :  
     
รางวัลที่ได้รับ : ยังไม่ได้รับรางวัล  
     
  ไม่มีเอกสารแนบ