Blog Home - Start Bootstrap Template
 
 
 


คำค้น :
   
 
   
   
   
 
ลำดับที่ ชื่อบทความ/งานวิจัย ปี อำเภอ ระดับหน่วยงาน  
1 แนวทางการ ให้ตระหนักในการดูแลสุขภาพ ศึกษาในหมู่บ้านต้นแบบ บ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2558 2559 ฆ้องชัย(18) สสอ  
2 โครงการสมบัติผลัดกันชม ปี 2558 2559 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
3 การให้ยาและการดูแลผู้ป่วยSTEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด(SK) 2559 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
4 การให้ยาและการดูแลผู้ป่วยSTEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด(SK) 2559 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
5 ...โรงพยาบาลห้วยผึ้ง และ รพ.สต.ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างวินัยกำจัดขยะติดเชื้อ 2559 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
6 การพัฒนาระบบการให้บริการฟันปลอม 2559 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
7 การพัฒนาระบบการให้บริการฟันปลอม 2559 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
8 ลดอาการปวดเข่าด้วยสมุนไพรพอกเข่า 2559 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
9 การส่งเสริมการมาฝากครรภ์ ก่อนอายุครรภ์ ๑๒สัปดาห์ คปสอ.ห้วยผึ้ง 2559 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
10 การดำเนินงานตามแผน /โครงการล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด 2559 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
11 ...แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยโปรแกรมควบคุมระยะไกล 2559 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
12 การพัฒนาระบบการจัดทำข้อมูลผู้ป่วยใน เบิกได้ 2559 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
13 การคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์ ห้องคลอด รพ. ห้วยผึ้ง 2559 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
14 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการสถานีอนามัยหนองบัวนอก ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 นามน(02) สสอ  
15 การจัดการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
16 2559 ห้วยเม็ก(08) สสอ  
17 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในเครือข่ายบริการปฐมภูมิเขตอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์. 2559 ห้วยเม็ก(08) สสอ  
18 การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
19 1. เรื่อง...ชิ้นเล็ก Packเก็บง่าย 2559 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
20 1. เรื่อง...การพัฒนาระบบการให้บริการคลินิกโรคเบาหวาน 2559 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
21 ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมการรับรู้การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนอำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
22 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
23 ผลการประเมินไขว้สำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายระหว่างหมู่บ้านของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2559 2559 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
24 การพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืดเพื่อลดอัตราการหอบกำเริบ 2559 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
25 การประกันเวลาผลตรวจทางห้องปฏิบัติการจากห้องปฏิบัติการภายนอก 2559 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
26 การบันทึกข้อมูลบัตรทองผิดพลาด 2559 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
27 การพัฒนาระบบการออกเยี่ยมบ้าน งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลห้วยผึ้ง 2559 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
28 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 ร่องคำ(04) รพ  
29 ระดับการปฏิบัติตัวของแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ในการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
30 การพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลผู้รับบริการคลอด งานห้องคลอด โรงพยาบาลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 ร่องคำ(04) รพ  
31 การพัฒนารูปแบบการจัดการรายกรณีในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ Hypoglycemia , Hyperglycemia อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 ร่องคำ(04) รพ  
32 ผลการใช้แนวคิดของกิจกรรม GREEN ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 ร่องคำ(04) รพ  
33 การพัฒนารูปแบบการจัดบริการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 ร่องคำ(04) รพ  
34 การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระบบโรงเรียน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 นาคู(16) สสอ  
35 การเสริมสร้างพลังอำนาจกลุ่มเด็กจิตอาสา: กรณีศึกษาการป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนบ้านจาน ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 2559 นาคู(16) สสอ  
36 ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้และการปฏิบัติตัวด้านความปลอดภัยในการทำงาน ในกลุ่มผู้ทำงานแกะสลักหินบ้านนากระเดาพัฒนา ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 นาคู(16) สสอ  
37 การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุทัยวรรณ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 นามน(02) สสอ  
38 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน อายุระหว่าง 15-59 ปี ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวงัว ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 นามน(02) สสอ  
39 ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยเบาหวาน ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวนอก ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 นามน(02) สสอ  
40 การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก “ดี เอส โมเดล” บ้านดงสวนพัฒนา ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 คำม่วง(10) สสอ  
41 รูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน บ้านดงสวนพัฒนา ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 คำม่วง(10) สสอ  
42 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ด้วยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 คำม่วง(10) สสอ  
43 ปัจจัยทางการบริหารที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการลดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของภาคีเครือข่าย ในเขตตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 คำม่วง(10) สสอ  
44 การพัฒนาการดำเนินงานป้องกันโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกน้อย ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 คำม่วง(10) สสอ  
45 การพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 คำม่วง(10) สสอ  
46 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีในเกษตรกลุ่มวัยทำงาน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 คำม่วง(10) สสอ  
47 การเสริมสร้างสมรรถนะของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 คำม่วง(10) สสอ  
48 การใช้สมุนไพรเนื้อในลำต้นมะละกอพอกลดอาการปวดบวมในโรคปวดเข่าหรือเข่าเสื่อม 2559 คำม่วง(10) รพ  
49 การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานด้วยหลักโภชนบำบัดตามบริบทชุมชน โรงพยาบาลคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 คำม่วง(10) รพ  
50 การศึกษาแนวทางการนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลคำม่วง กลับมาใช้ประโยชน์ 2559 คำม่วง(10) รพ  
51 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการกับความเจ็บปวดของผู้สูงอายุมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคองที่บ้าน 2559 คำม่วง(10) รพ  
52 การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในหมู่บ้านจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย: กรณีบ้านโนนสะอาด ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 2559 คำม่วง(10) รพ  
53 การพัฒนาความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมวัยรุ่น วัยเรียน ด้านการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่าย ในอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 คำม่วง(10) รพ  
54 คุณภาพชีวิตของหญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 คำม่วง(10) รพ  
55 โปรแกรมคลินิกมินิ 2559 คำม่วง(10) รพ  
56 โครงการปลอดฟันแท้ผุในโรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 2559 คำม่วง(10) รพ  
57 นวัตกรรม "ไม้ดามมหัศจรรย์" 2559 คำม่วง(10) รพ  
58 เครือข่ายหมอครอบครัววังน้ำสามคำ 2559 คำม่วง(10) รพ  
59 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและหลักการแพทย์วิธีธรรม 2559 คำม่วง(10) รพ  
60 การใช้รูปแบบสมาธิบำบัด(SKT) เพื่อควบคุมระดับความดันโลหิต ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 2559 คำม่วง(10) รพ  
61 การพัฒนางานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ.สต.เครือข่าย คปสอ.คำม่วง-สามชัย 2559 คำม่วง(10) รพ  
62 การพัฒนาบริหารจัดการ ลดการ Re-sterile ของนึ่งเครื่องมือแพทย์ในหน่วยงานห้องผ่าตัด 2559 คำม่วง(10) รพ  
63 การพัฒนาแบบคัดกรองผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 2559 คำม่วง(10) รพ  
64 นวัตกรรม “แบบรายงานการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคดูง่ายในแผ่นเดียว” 2559 คำม่วง(10) รพ  
65 นวัตกรรม "ถุงรักษ์โลก" 2559 คำม่วง(10) รพ  
66 นวัตกรรม “ผ้าปิดตาปลอดภัย ลดห่วงใยพ่อแม่” 2559 คำม่วง(10) รพ  
67 ศึกษารูปแบบการให้คำปรึกษารายบุคคล เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวาน 2559 คำม่วง(10) รพ  
68 มาตรการประหยัดลดการใช้สติ๊กเกอร์โดยสิ้นเปลือง 2559 คำม่วง(10) รพ  
69 นวัตกรรม “สามสีสดใสรู้ไหลนมแม่” 2559 คำม่วง(10) รพ  
70 ศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง 2559 คำม่วง(10) รพ  
71 การพัฒนาระบบการเบิก-จ่ายยาภายใน เครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอคำม่วง–สามชัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ยา 2559 คำม่วง(10) รพ  
72 สาเหตุและมูลค่ายาเหลือใช้ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลสมเด็จ 2559 สมเด็จ(13) รพ  
73 การบริหารโลหิตอย่างมีประสิทธิภาพ 2559 สมเด็จ(13) รพ  
74 การพัฒนาระบบติดตามกลุ่มเป้าหมายรับวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2559 สมเด็จ(13) รพ  
75 การพัฒนาทักษะผู้ดูแลหลักในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายหอผู้ป่วยชาย โรงพยาบาลสมเด็จ 2559 สมเด็จ(13) รพ  
76 การป้องกันการตกเลือดหลังคลอด 2559 สมเด็จ(13) รพ  
77 การพัฒนาคุณภาพการบริการช่วยชีวิตขั้นสูง 2559 สมเด็จ(13) รพ  
78 การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ตามเกณฑ์ (80-130 mg/dl) โรงพยาบาลสมเด็จ 2559 สมเด็จ(13) รพ  
79 การประคบเย็นและการประคบร้อนในมารดาหลังคลอด 2559 สมเด็จ(13) รพ  
80 การพัฒนาแนวทางการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยเบาหวานที่นอน โรงพยาบาลด้วยภาวะ Hypo-Hyperglycemia 2559 สมเด็จ(13) รพ  
81 การพัฒนางานและป้องกันสิ่งของตกค้างในร่างกายผู้ป่วยผ่าตัด 2559 สมเด็จ(13) รพ  
82 การพัฒนาแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด 2559 สมเด็จ(13) รพ  
83 ลดการปนเปื้อนในผ้าเปื้อนและเครื่องมือแพทย์ 2559 สมเด็จ(13) รพ  
84 การพัฒนาร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร เพื่อเข้าสู่มาตรฐานด้วยกลไก กาฬสินธุ์ 3 ดี และหมอครอบครัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 ยางตลาด(07) สสอ  
85 การศึกษาพฤติกรรมที่มีผลต่อการติดเชื้อวัณโรคของกลุ่มผู้ส้มผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรคที่มารับบริการในโรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 ห้วยเม็ก(08) รพ  
86 ความรู้ แบบแผน และพฤติกรรมการดูแลตนเองต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ศูนย์แพทย์ชุมชนโคกศรี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 ยางตลาด(07) สสอ  
87 การประเมินความครอบคลุมในการได้รับวัคซีน ขั้นพื้นฐานของเด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเตย ต.เว่อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 2559 ยางตลาด(07) สสอ  
88 โอวีน้อยบัดดี้ อสม. ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 2559 ยางตลาด(07) สสอ  
89 ผลของการประยุกต์ใช้เทคนิคการปฏิบัติสมาธิออกกำลังประสาทสัมผัสต่อการลดความเครียดและการจัดการตนองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 ห้วยเม็ก(08) รพ  
90 การแช่เท้าด้วยน้ำต้มสมุนไพรในผู้ป่วยโรคเบาหวาน 2559 ยางตลาด(07) สสอ  
91 ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรผู้ปลูกผักบ้าน ดอนยานาง ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 ยางตลาด(07) สสอ  
92 ความรู้และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชาชนเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ในกลุ่มเสี่ยงหมู่ที่ 7, 12 และ 14 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 ห้วยเม็ก(08) รพ  
93 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยโรคเบาหวานต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 นามน(02) สสอ  
94 การศึกษารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้โดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 2559 กมลาไสย(03) สสอ  
95 การมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในรูปแบบชมรมผู้สูงอายุ ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 กมลาไสย(03) สสอ  
96 ภาวะพึ่งพาของผู้สูงอายุในเขตตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 กมลาไสย(03) สสอ  
97 ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กวัยเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 กมลาไสย(03) สสอ  
98 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 กมลาไสย(03) สสอ  
99 โครงการมาตรฐานร้านอาหาร แผงลอย ปลอดภัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนโคก ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 กมลาไสย(03) สสอ  
100 โครงการชุมชนต้นแบบดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยห่างไกลอาหารรสจัด หวานมัน เค็ม โนนค้อหมู่ที่ 8 ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 2559 กมลาไสย(03) สสอ  
101 อุบัติการณ์การส่งคืนยาจากหอผู้ป่วย หลังการพัฒนาระบบกระจ่ายยาแบบหนึ่งหน่วยใช้ (Unit Dose System) โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์พ.ศ.2558 2559 กมลาไสย(03) รพ  
102 การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะติดเชื้อใน รพ.สต. 2559 กมลาไสย(03) รพ  
103 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อความเครียดจากการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 นามน(02) สสอ  
104 การลดอาการแย่ลงของผู้ป่วยที่มารับบริการที่ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกมลาไสย 2559 กมลาไสย(03) รพ  
105 ศาสตร์ของความเป็นทีม 2559 นามน(02) สสอ  
106 การพัฒนาการถ่ายภาพรังสีด้วยระบบ Picture Archiving and Communication System (PACS) โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2558 2559 กมลาไสย(03) รพ  
107 การพัฒนาการถ่ายภาพรังสีด้วยระบบ Picture Archiving and Communication System (PACS) โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2558 2559 กมลาไสย(03) รพ  
108 ทิ้งขยะถูกที่ แยกขยะดี ลดการติดเชื้อในสถานบริการและชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงเปลือย ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 นามน(02) สสอ  
109 การดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังให้สามารถจัดการ กับอาการหายใจลำบากด้วยตนเอง 2559 กมลาไสย(03) รพ  
110 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการติดเชื้อซ้ำของโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน ในอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 นามน(02) สสอ  
111 หมอลำส่งเสริมสุขภาพ 2559 นามน(02) สสอ  
112 ปลากระดี่กินลูกน้ำ 2559 นามน(02) สสอ  
113 หมอนจิ๋วนี้ดีอย่างไร 2559 นามน(02) รพ  
114 การพัฒนาระบบการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด ในโรงพยาบาลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 นามน(02) รพ  
115 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในสุขศาลาบ้านหัวขวา หมู่ที่ 12 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 กมลาไสย(03) สสอ  
116 ขยะคุณธรรม นำสุขภาพดี วิถีพอเพียง บ้านดงลิง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 กมลาไสย(03) สสอ  
117 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะ golden period 2559 ยางตลาด(07) รพ  
118 หมอลำสื่อความรู้กู้ชีวิต ตอนประเมินเด็กพิการออทิสติก 2559 นามน(02) รพ  
119 การพัฒนาคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลยางตลาด 2559 ยางตลาด(07) รพ  
120 การดื้อยาของแบคทีเรียในผู้ป่วย ปี 2558-2559 โรงพยาบาลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 นามน(02) รพ  
121 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 21 เดือนมีนาคม ถึงวันที่ 13 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 2559 นามน(02) รพ  
122 กางเกงมหัศจรรย์ 2559 นามน(02) รพ  
123 การพัฒนาระบบการให้เลือด 2559 นามน(02) รพ  
124 Clinical Tracer Highlight : การดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ (AIDS) 2559 นามน(02) รพ  
125 การปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการทันตกรรมในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษา 2559 นามน(02) สสอ  
126 Clinical Tracer Highlight: โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) 2559 นามน(02) รพ  
127 Clinical Tracer Highlight : การดูแลผู้ป่วยโรคหืด(Asthma) 2559 นามน(02) รพ  
128 การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน “เต่ากะลา”เล่านิทานก่อนนอน 2559 กมลาไสย(03) สสอ  
129 นวัตกรรม “สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง” สุขศาลาบ้านข้าวหลาม ม.16 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 กมลาไสย(03) สสอ  
130 การจัดการโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี 2559 กมลาไสย(03) สสอ  
131 รวมพลังสร้างสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกายสานสายใยชุมชนด้วยบาสโลป ตำบลสงเปลือย ปี 2559 (กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสงเปลือย) 2559 นามน(02) สสอ  
132 การควบคุมและป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ประจำปี 2559 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ (กองทุนหลักประกันสุขภาพสุขภาพประจำตำบลหนองบัว) 2559 นามน(02) สสอ  
133 ชาวหลักเหลี่ยมร่วมใจ หลีกภัยมะเร็งท่อน้ำดี ปี ๒๕๕๙ (กองทุนหลักประกันสุขภาพสุขภาพประจำตำบลหลักเหลี่ยม) 2559 นามน(02) สสอ  
134 การจัดการเครื่องมือ Ambu bag ให้พร้อมใช้งาน ปี 2559 2559 นามน(02) รพ  
135 การพัฒนารูปแบบบริการทางการแพทย์แผนไทย โดยการใช้แผ่นพอกเข่าสมุนไพรในผู้ป่วยที่มีอาการปวดเข่า โรงพยาบาลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2559 2559 นามน(02) รพ  
136 รอยเท้านี้ที่ใช่ 2559 นามน(02) รพ  
137 การศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ด้วยกระบวนการกลุ่มในชุมชน 2559 คำม่วง(10) รพ  
138 ประสานยา ประสานใจ ประสานชีวิต 2559 นามน(02) รพ  
139 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 2559 นามน(02) รพ  
140 การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานด้วยหลักโภชนบำบัดตามบริบทชุมชน ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง โรงพยาบาลคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2559 2559 คำม่วง(10) รพ  
141 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน (เต้นแอโรบิคด๊าน) 2559 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
142 สรุปโครงการตรวจคัดกรองหาสารเคมีในกระแสเลือดเกษตรกร บ้านหนองอีบุตร หมู่ที่ 2 ประจำปี 2559 2559 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
143 การเสริมส่งพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลดเค็มของแม่ออกค้ำบ้านสีถาน 2559 กมลาไสย(03) สสอ  
144 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมแรง ผู้ปกครองร่วมใจ ป้องกันฟันผุ ตำบลไค้นุ่น ปี 2558 2559 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
145 การติดตามการให้บริการคลินิกโรคเรื้อรังเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ในสุขศาลา 2559 หนองกุงศรี(12) สสอ  
146 การพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long term care) 2559 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
147 การเสริมสร้างศักยภาพแกนนำครัวเรือนในการควบคุม และป้องกันโรคอุจจาระร่วง 2559 หนองกุงศรี(12) สสอ  
148 การดำเนินงานตำบลอาหารปลอดภัยโดยภาคีเครือข่าย 2559 กมลาไสย(03) สสอ  
149 การดำเนินงานตำบลอาหารปลอดภัยโดยภาคีเครือข่าย 2559 กมลาไสย(03) สสอ  
150 การดำเนินงานตำบลอาหารปลอดภัยโดยภาคีเครือข่าย 2559 กมลาไสย(03) สสอ  
151 การดำเนินงานตำบลอาหารปลอดภัยโดยภาคีเครือข่าย 2559 กมลาไสย(03) สสอ  
152 ศูนย์โฮมสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ 2559 หนองกุงศรี(12) สสอ  
153 โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงที่มีสารเคมีในเลือดอยู่ในระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัย ปีงบประมาณ 2559 2559 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
154 ครอบครัว Fantastic 4 2559 หนองกุงศรี(12) สสอ  
155 น้ำอ้อยดำ - ใบเตย ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยเบาหวาน 2559 หนองกุงศรี(12) สสอ  
156 นวัตกรรม”ข่า”ดี๊ดี “ยุง” หนีห่าง ไม่วางไข่ 2559 หนองกุงศรี(12) สสอ  
157 บัตรสีเตือนภัย ห่างไกลสารพิษ 2559 หนองกุงศรี(12) สสอ  
158 2559 ฆ้องชัย(18) สสอ  
159 2559 ฆ้องชัย(18) สสอ  
160 พฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 ฆ้องชัย(18) สสอ  
161 พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในชุมชนหมู่ 4-5 บ้านโนนเขวา ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 ฆ้องชัย(18) สสอ  
162 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร สะดำศรี ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 ฆ้องชัย(18) สสอ  
163 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในพื้นที่บ้านสะดำศรี ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 ฆ้องชัย(18) สสอ  
164 “บวกเลข บอกโรค”ประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานในเวลา 12 ปี Thai Diabetic Risk Score 2559 หนองกุงศรี(12) สสอ  
165 นวัตกรรมสุขศาลากองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 ฆ้องชัย(18) สสอ  
166 นวัตกรรมชารางจืด ขับสารเคมีในเลือดเกษตรกร 2559 หนองกุงศรี(12) สสอ  
167 โครงการรณรงค์ค้นหาผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559 2559 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
168 การพัฒนาการดูแลต่อเนื่อง : งานเยี่ยมบ้าน โรงพยาบาลหนอกุงศรี จ. กาฬสินธุ์ 2559 หนองกุงศรี(12) รพ  
169 เตาเผาขยะเปลือกหอยเชอรี่ นำสู่ชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษ 2559 กมลาไสย(03) สสอ  
170 การจัดการเรียนรู้เพศศึกษาแบบบูรณาการในสถานศึกษา อำเภอหนองกุงศรี 2559 หนองกุงศรี(12) รพ  
171 Clinical Tracer Highlight :CKD : Chronic Kidney Disease 2559 หนองกุงศรี(12) รพ  
172 การดูแลสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่บ้าน ในระยะแรกของพยาบาลชุมชน 2559 หนองกุงศรี(12) สสอ  
173 Clinical tracer highlight: การดูแลผู้ป่วยตกเลือดหลังคลอด (Postpartum Hemorrhage) 2559 หนองกุงศรี(12) รพ  
174 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stoke fast track) 2559 หนองกุงศรี(12) รพ  
175 โครงการส่งยาถึงที่ มียาพร้อมจ่าย ชาวประชาปลอดภัยปี 2559 2559 หนองกุงศรี(12) รพ  
176 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ 2559 หนองกุงศรี(12) รพ  
177 การพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านยาในผู้ป่วยที่ได้รับ warfarinโรงพยาบาลหนองกุงศรี 2559 หนองกุงศรี(12) รพ  
178 การพัฒนาระบบจัดส่งเครื่องมือทันตกรรมไปทำความสะอาดที่หน่วยงานอย่างครบถ้วนและปลอดภัย 2559 หนองกุงศรี(12) รพ  
179 พัฒนาการดูแลผู้ป่วย STEMI 2559 หนองกุงศรี(12) รพ  
180 นวัตกรรม 3 มิตรพิชิตเบาหวาน 2559 กมลาไสย(03) สสอ  
181 โครการนวัตกรรม “ยุวหัถเวช” ดูแลเท้าเบาหวานสร้างสายใยคนในชุมชน 2559 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
182 การพัฒนาคุณภาพเครือข่ายงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้ออำเภอหนองกุงศรี 2559 หนองกุงศรี(12) รพ  
183 นวัตกรรม สื่่อสาธิตตรวจเต้านมด้วยถุงมือยาง 2559 กมลาไสย(03) สสอ  
184 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชน 2559 หนองกุงศรี(12) สสอ  
185 รูปแบบการแก้ไขปัญหาบุหรี่ในชุมชน 2559 หนองกุงศรี(12) สสอ  
186 การให้บริการแก่ผู้มารับบริการ ถูกตัว ถูกคน ถูกใจ 2559 นามน(02) รพ  
187 โรงเรียนต้นแบบไม่กินปลาดิบ พิชิตมะเร็งท่อน้ำดี 2559 หนองกุงศรี(12) สสอ  
188 ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 2559 หนองกุงศรี(12) สสอ  
189 ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 2559 หนองกุงศรี(12) สสอ  
190 การพัฒนาตลาดนัดสีเขียว อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 กมลาไสย(03) สสอ  
191 นวัตกรรม เครื่องบริหารร่างกายผู้สูงอายุจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 กมลาไสย(03) สสอ  
192 กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตอาหารปลอดภัย ในตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 เขาวง(06) รพ  
193 แสงเทียนส่องทาง 2559 เขาวง(06) รพ  
194 ภาคีร่วมใจ ห่วงใยลูกหลานเพื่อพัฒนาการสมวัย 2559 เขาวง(06) สสอ  
195 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Stroke 2559 เขาวง(06) รพ  
196 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงในชุมชน 2559 หนองกุงศรี(12) สสอ  
197 ชารางจืด ขับสารเคมีในเลือดเกษตรกร 2559 หนองกุงศรี(12) สสอ  
198 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวช แบบบูรณาการ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเขาวงเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคจิต 2559 เขาวง(06) รพ  
199 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยโรคมาลาเรีย ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557 อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 สมเด็จ(13) สสอ  
200 การประยุกต์ใช้แพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพ ผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 สมเด็จ(13) สสอ  
201 การจัดการขยะต้นทางโดยชุมชนมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่ที่ 10 เทศบาลตำบลสมเด็จ ภายใต้โครงการสิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข 2559 สมเด็จ(13) สสอ  
202 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาด้านการดูแลสุขภาพ ของคนผู้ไทกับกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 สมเด็จ(13) สสอ  
203 การใช้สมุนไพรเพื่อลดสารเคมีตกค้างในร่างกายเกษตรกร 2559 สมเด็จ(13) สสอ  
204 การใช้ผงนัวแทนสารปรุงรสของประชาชน บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 5 ตำบลแซงบาดาล อำเภอ สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 สมเด็จ(13) สสอ  
205 การศึกษาถึงผลการฝึกปฏิบัติตามพฤติกรรมสุขภาพ ๖ อ (ออ) ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลลำห้วยหลัว 2559 สมเด็จ(13) สสอ  
206 การส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษด้วยเกษตรอินทรีย์แก่ประชาชนบ้านหนองแวง ม.16 2559 สมเด็จ(13) สสอ  
207 ผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทยใน รพ.สต. ภายใต้การดำเนินงานของ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลผาเสวย 2559 สมเด็จ(13) สสอ  
208 ผลการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีสมเด็จ 2559 สมเด็จ(13) สสอ  
209 การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระบบโรงเรียน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 นาคู(16) สสอ  
210 การเสริมสร้างพลังอำนาจกลุ่มเด็กจิตอาสา: กรณีศึกษาการป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนบ้านจาน ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 2559 นาคู(16) สสอ  
211 สมุนไพรแช่เท้าเบาหวาน 2559 นาคู(16) สสอ  
212 สมุนไพรแช่เท้าเบาหวาน 2559 ดอนจาน(17) สสอ  
213 การมีส่วนร่วมในการลดการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของกลุ่มเกษตรกรเพาะปลูกพืชไร่ อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 ดอนจาน(17) สสอ  
214 เรื่องเล่า : ดูแลด้วยใจ ห่วงใยดุจญาติ 2559 ดอนจาน(17) สสอ  
215 เรื่องเล่า : ดูแลด้วยใจ ห่วงใยดุจญาติ 2559 ดอนจาน(17) สสอ  
216 เรื่องเล่า ไม้เท้ากายสิทธิ์ 2559 ดอนจาน(17) สสอ  
217 ด้วยแรงแห่งรัก (เรื่องเล่าของพนม ฉายอำไพ) 2559 ดอนจาน(17) สสอ  
218 ผมไม่ได้บ้า หมอนั่นแหล่ะบ้า 2559 ดอนจาน(17) สสอ  
219 ดึง ดูด ดี 2559 ห้วยเม็ก(08) สสอ  
220 ใบสีดา บอกลา กลิ่นปาก 2559 ห้วยเม็ก(08) สสอ  
221 ถั่วเขียวนวดมือ สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง 2560 ท่าคันโท(11) สสอ  
222 จิตอาสาตัวน้อย 2560 ร่องคำ(04) สสอ  
223 ชีวภาพชุมชน สู่ความยั่งยืน 2559 ห้วยเม็ก(08) สสอ  
224 ดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยหมอครอบครัวชุมชนประจำปี 2559 2559 ห้วยเม็ก(08) สสอ  
225 “ลดน้ำตาล ความดันดี ด้วยสมาธิบำบัดแบบ SKT” 2559 นาคู(16) สสอ  
226 ผ้าป่าสมุนไพร 2560 ท่าคันโท(11) สสอ  
227 การสร้างความเป็นเจ้าของในการบริหารจัดการศูนย์โฮมสุขเทศบาลตำบลท่าคันโท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 2560 ท่าคันโท(11) สสอ  
228 มรดกความคิดกินพืชผักพื้นบ้านสืบสานวัฒนธรรมสุขภาพบ้านกุดกอก 2559 เขาวง(06) รพ  
229 การพัฒนางานระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long term Care) ภายใต้ระบบสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง ประจำปี 2559 2559 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
230 ถนนสายบุญ 2560 ท่าคันโท(11) สสอ  
231 รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น, โรงพยาบาลท่าคันโท และเครือข่ายภาคประชาสังคม เทศบาลตำบลท่าคันโท อำเภอ ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ท่าคันโท(11) รพ  
232 เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการดูแลตนเองและการกำกับตนเองด้วยการเรียนรู้เชิง กระบวนการสนทนากลุ่มเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่ให้บริการสุขศาลา เทศบาลตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 ท่าคันโท(11) รพ  
233 ส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ท่าคันโท(11) รพ  
234 การพัฒนาระบบบริการด้านยาเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยางานบริการผู้ป่วยนอก 2560 นาคู(16) สสอ  
235 ผลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี (TOP MODEL) ในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อภาวะ Metabolic Syndrome กรณีศึกษา:ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 คำม่วง(10) สสอ  
236 การพัฒนาการจัดการความเครียดผู้สูงอายุร่วมกับภาคีเครือข่าย ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 คำม่วง(10) สสอ  
237 ผลการประยุกต์ใช้การจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (IVM) ในการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 คำม่วง(10) สสอ  
238 การขับเคลื่อนการลดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในวัยรุ่นของภาคีเครือข่ายระบบสุขภาวะ ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 คำม่วง(10) สสอ  
239 การศึกษาและพัฒนาการรูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสวนพัฒนา ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 คำม่วง(10) สสอ  
240 การพัฒนาการขับเคลื่อนการป้องกันภัยอุบัติเหตุจราจรทางถนน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 คำม่วง(10) สสอ  
241 ผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ห้วยเม็ก(08) สสอ  
242 ประสิทธิผลการนวดไทยร่วมกับการประคบสมุนไพรและการบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตนต่ออาการปวดข้อเข่าในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม กรณีศึกษาในเขตเทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ห้วยเม็ก(08) สสอ  
243 พฤติกรรมเสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น เขตตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ห้วยเม็ก(08) สสอ  
244 การรับรู้และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เกลือเสริมไอโอดีน ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ห้วยเม็ก(08) สสอ  
245 ประสิทธิผลของการให้โปรแกรมสุขศึกษาต่อความรู้และความเชื่อด้านสุขภาพต่อ พฤติกรรมการป้องกันโรควัณโรคของแกนนำสุขภาพประจำครัวเรือน ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ห้วยเม็ก(08) สสอ  
246 รูปแบบการ ลด ละ เลิก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงป้องกันโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ห้วยเม็ก(08) สสอ  
247 การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ห้วยเม็ก(08) สสอ  
248 การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 คำม่วง(10) สสอ  
249 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 คำม่วง(10) สสอ  
250 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 คำม่วง(10) สสอ  
251 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอดด้วยการมีส่วนร่วม ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตําบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ห้วยเม็ก(08) สสอ  
252 สภาพและปัญหาการสุขาภิบาลอาหารในร้านอาหารและการแก้ไขปัญหาเขตตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 คำม่วง(10) รพ  
253 การรับรู้ของวัยรุ่นและครอบครัว ต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 คำม่วง(10) รพ  
254 การรับรู้ของวัยรุ่นและครอบครัว ต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 คำม่วง(10) รพ  
255 การประเมินผลกระทบสุขภาพประชาชน 5 กลุ่มวัย ตำบลทุ่งคลอง จากนโยบายตำบลจัดการสุขภาพ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคำม่วง 2560 คำม่วง(10) รพ  
256 การประเมินผลกระทบสุขภาพประชาชน 5 กลุ่มวัย ตำบลทุ่งคลอง จากนโยบายตำบลจัดการสุขภาพ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง 2560 คำม่วง(10) รพ  
257 การพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง DM,HT ในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ 2560 คำม่วง(10) รพ  
258 พัฒนาบันทึกทางการพยาบาลเรื่องการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 2560 คำม่วง(10) รพ  
259 พัฒนาแนวทางกระบวนงานเงินยืมราชการ 2560 คำม่วง(10) รพ  
260 ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพต่อโรคอ้วน และผลของการปฏิบัติตัวด้วยตนเองของบุคลากรที่มีภาวะอ้วนที่สามารถลดค่าดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอวได้ 2560 คำม่วง(10) รพ  
261 ความคิดเห็นและประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมแพทย์แผนไทยและแพทย์วิถีธรรมของผู้สูงอายุ เขตเทศบาลตำบลคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 คำม่วง(10) รพ  
262 ศึกษาต้นทุนการรักษาพยาบาลต่อประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลุ่มเบาหวานเปรียบเทียบกับต้นทุนตามมาตรฐานด้านการรักษาที่กำหนด กรณีศึกษา โรงพยาบาลคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 คำม่วง(10) รพ  
263 ความคิดเห็นต่อรูปแบบการเยี่ยมบ้านของญาติผู้ป่วยระยะท้ายในเขตอำเภอคำม่วง 2560 คำม่วง(10) รพ  
264 ผลการดูแลสุขภาพการออกกำลังกายด้วย วิธี SKTของบุคลากรสุขภาพ รพ.คำม่วง 2560 คำม่วง(10) รพ  
265 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่กลับมานอนรักษาซ้ำด้วยภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ โรงพยาบาลคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 คำม่วง(10) รพ  
266 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด (Stroke) ที่กลับมาซ้ำ โรงพยาบาลคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 คำม่วง(10) รพ  
267 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่กลับมานอนรักษาซ้ำด้วยภาวะน้ำตาลในเลือดสูง 2560 คำม่วง(10) รพ  
268 แนวทางการพัฒนางานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ.สต. อำเภอคำม่วง ควรเป็นอย่างไร 2560 คำม่วง(10) รพ  
269 คุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 คำม่วง(10) รพ  
270 ความคิดเห็นและประสบการณ์การใช้โปรแกรมเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเครือข่าย(Clinic mini)ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 คำม่วง(10) รพ  
271 พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคซึมเศร้า 2560 คำม่วง(10) รพ  
272 พัฒนาแนวทางการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยในให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 2560 คำม่วง(10) รพ  
273 พัฒนาแนวทางการวางแผนจำหน่าย 2560 คำม่วง(10) รพ  
274 การรับรู้และประสบการณ์การดูแลตนเองที่ดีของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง 2560 คำม่วง(10) รพ  
275 การพัฒนาแนวทางการดูแลมารดาหญิงคลอดที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด โรงพยาบาลคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 คำม่วง(10) รพ  
276 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะ Hyperventilation syndrome (โรคหอบจากอารมณ์) ของวัยรู่นที่มารับบริการที่โรงพยาบาลคำม่วง 2560 คำม่วง(10) รพ  
277 การศึกษาการควบคุมระดับความดันโลหิต ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 สามชัย(15) สสอ  
278 ศึกษาสภาวะช่องปากและทัศนคติในผู้สูงอายุที่เคี้ยวหมาก ชมรมผู้สูงอายุเขตเทศบาลตำบลคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 คำม่วง(10) รพ  
279 ชะลอไตในเบาหวาน 2560 สมเด็จ(13) รพ  
280 ชะลอไตในเบาหวาน 2560 สมเด็จ(13) รพ  
281 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการวางแผนจำหน่ายในผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 สมเด็จ(13) รพ  
282 ผลตรวจเสร็จไว คนไข้ชื่นบาน 2560 สมเด็จ(13) รพ  
283 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ลดช่องว่างการเข้าถึงบริการสุขภาพ และเพิ่มคุณภาพชีวิต 2560 สมเด็จ(13) รพ  
284 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่มารักษา ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลันโรงพยาบาลสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 2560 สมเด็จ(13) รพ  
285 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน บ้านคำไฮ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 หนองกุงศรี(12) สสอ  
286 พัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานที่โรงพยาบาลด้วยภาวะ Hypoglycemia 2560 สมเด็จ(13) รพ  
287 ลดการปนเปื้อนในผ้าเปื้อนและเครื่องมือแพทย์ 2560 สมเด็จ(13) รพ  
288 มหัศจรรย์ไข่ขาว 2560 สมเด็จ(13) รพ  
289 การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากยาอย่างใกล้ชิดในยาที่อาจทำให้มีการแพ้ยารุนแรง (Intensive ADR Monitoring ) 2560 สมเด็จ(13) รพ  
290 การป้องกันการตกเลือดหลังคลอด 2560 สมเด็จ(13) รพ  
291 ผลของการพัฒนาแนวทางการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด 2560 สมเด็จ(13) รพ  
292 กางเกงป้องกันรังสี 2560 สมเด็จ(13) รพ  
293 การประเมินคุณภาพการขนส่งเลือดก่อนใช้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาลห้วยเม็ก 2560 ห้วยเม็ก(08) รพ  
294 การพัฒนาระบบการายงานของผู้ป่วยที่เป็นค่าวิกฤติ 2560 ห้วยเม็ก(08) รพ  
295 การพัฒนาระบบการให้บริการเอกซเรย์ โรงพยาบาลห้วยเม็ก 2560 ห้วยเม็ก(08) รพ  
296 ความรู้และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชาชนเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ในกลุ่มเสี่ยงหมู่ที่ 7, 12 และ 14 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 ห้วยเม็ก(08) รพ  
297 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการจัดการตนเอง(Self-management) และการประยุกต์ใช้เทคนิคการปฏิบัติสมาธิออกกำลังประสาทสัมผัส (Sensory meditation exercise) ต่อพฤติกรรมสุขภาพและความดันโลหิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ห้วยเม็ก(08) รพ  
298 นวัตกรรม สมุดบันทึกการกินยาผู้ป่วย palliative care 2560 ห้วยเม็ก(08) รพ  
299 เรื่องเล่า ตามหาหลวงพ่อ 2560 ห้วยเม็ก(08) รพ  
300 การพัฒนาระบบการให้บริการใน TB Clinic โดยเภสัชกรร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 2560 ห้วยเม็ก(08) รพ  
301 การพัฒนาระบบเบิกจ่ายยาห้องฉุกเฉินเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยา 2560 ห้วยเม็ก(08) รพ  
302 ตลับยาเตือนความจำใน ARV Clinic 2560 ห้วยเม็ก(08) รพ  
303 การศึกษาปัจจัยสัมพันธ์การดำเนินไปของโรคไตวายเรื้อรังของผู้ป่วยในหน่วยบริการปฐมภูมิ 2560 ห้วยเม็ก(08) รพ  
304 ระบบริการ การนัดผู้ป่วย ANC มาทำฟันในช่วงไตรมาสที่ 2 2560 ห้วยเม็ก(08) รพ  
305 นวัตกรรมยกยอ 2560 ห้วยเม็ก(08) รพ  
306 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในโครงการ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลห้วยเม็ก 2560 ห้วยเม็ก(08) รพ  
307 ประสิทธิผลของการพอกเข่าด้วยสมุนไพรเถาเอ็นอ่อนและหญ้าขัดมอน ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม 2560 ห้วยเม็ก(08) รพ  
308 การพัฒนารูปแบบการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง 2560 ห้วยเม็ก(08) รพ  
309 การพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลโดยใช้ Focus Charling งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลห้วยเม็ก 2560 ห้วยเม็ก(08) รพ  
310 ศึกษาสภาพปัญหาการใส่ฟันปลอมเถื่อน ในเขตตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 คำม่วง(10) รพ  
311 การพัฒนารูปแบบระบบการให้บริการเพื่อลดภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด รพ.สามชัย อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 2560 สามชัย(15) รพ  
312 แนวทางการรักษาตนเองในผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุ ต. คำสร้างเที่ยง อ. สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 2560 สามชัย(15) รพ  
313 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยดูจากค่าระดับน้ำตาลในเลือดบนฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดง (HbA1c ) 2560 สามชัย(15) รพ  
314 การพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน คำม่วง-สามชัย 2560 สามชัย(15) รพ  
315 การเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในผู้ป่วยฉุกเฉิน 2560 สามชัย(15) รพ  
316 พัฒนาแนวทางการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิตบูรณาการร่วมกับระบบสุขภาพอำเภอ 2560 สามชัย(15) รพ  
317 นวัตกรรม “กะลาเอนหลัง” 2560 สามชัย(15) รพ  
318 พัฒนาแนวทางการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็ก ในคลินิก เด็กดี 2560 สามชัย(15) รพ  
319 พัฒนาแนวทางการส่งเสริมทันตสุขภาพ ในหญิงมีครรภ์ 2560 สามชัย(15) รพ  
320 ประสิทธิผลของแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการจัดการอาการหายใจลำบากด้วยตนเองในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลห้วยเม็ก 2560 ห้วยเม็ก(08) รพ  
321 ประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในคลินิกชะลอไตเสื่อม 2560 ห้วยเม็ก(08) รพ  
322 การป้องกันวัณโรคในผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรค เสมหะพบเชื้อที่ขึ้นทะเบียนรักษาที่ โรงพยาบาลห้วยเม็ก 2560 ห้วยเม็ก(08) รพ  
323 เคาะประตูบ้าน พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 2560 ห้วยเม็ก(08) รพ  
324 บันทึกของฉัน 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
325 บันทึกของฉัน 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
326 การใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่บ้านในผู้ป่วย Palliative 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
327 ขุมทรัพย์จากเวชระเบียน 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
328 การพัฒนาระบบนัดให้บริการทันตกรรม แก่หญิงตั้งครรภ์ 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
329 นวดกระตุ้นน้ำนมในหญิงหลังคลอด 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
330 คาถาเพิ่มพลังอำนาจมารดาคลอด 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
331 การพัฒนาการเบิก-จ่ายวัตถุดิบประเภทเครื่องปรุงรสด้วยระบบFirst In First Out (FIFO) 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
332 การฟื้นฟูคนพิการในเขตรับผิดชอบศูนย์โฮมสุข รพสต.นาคู 2560 นาคู(16) รพ  
333 การพัฒนาระบบฟิล์มของงานรังสีวินิจฉัย 2560 นาคู(16) รพ  
334 การส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุ ในชุมชนตำบลหนองใหญ่โดยผู้ดูแลในครอบครัวและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำครัวเรือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 2560 หนองกุงศรี(12) สสอ  
335 การพัฒนางานดูแลทารกตัวเหลือง 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
336 การบริหารจัดการขยะใน รพ.ชุมชน 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
337 การบริหารจัดการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อให้มีประสิทธิภาพ 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
338 การป้องกันเครื่องมือเข้าในเครื่องซักผ้า 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
339 ทันตาบริบาล ผู้พิการฟันดี 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
340 การเพิ่มประสิทธิภาพงานห้องบัตรจากการทบทวนความเสี่ยง 2560 นาคู(16) รพ  
341 ความพึงพอใจต่อการรับบริการด้านการแพทย์แผนไทย 2559 นาคู(16) รพ  
342 การพัฒนาระบบจัดการเครื่องมือทันตกรรมให้มีใช้เพียงพอ 2560 นาคู(16) รพ  
343 ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการพัฒนาพฤติกรรมของผู้ปกครองเพื่อป้องกันโรคฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียนในเขตตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ฆ้องชัย(18) สสอ  
344 การรับรู้ความเป็นพิษของขยะอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้แปรรูปขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว 2560 ฆ้องชัย(18) สสอ  
345 ศึกษาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน,ความดันโลหิตสูง) หมู่บ้านต้นแบบ 3 ดี วิถีโนนศิลาเลิง 2560 ฆ้องชัย(18) สสอ  
346 การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย 2560 นาคู(16) รพ  
347 การยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามซี่ที่ 1 และการเกิดฟันผุ ที่ระยะเวลา 6, 18 และ30 เดือน ของเด็กนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนในเขตบริการโรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560 2560 นาคู(16) รพ  
348 ผลของการประคบร้อนด้วยกระเป๋าสมุนไพรต่ออาการปวดในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
349 นวัตกรรม บัตรสีเพิ่มทรัพย์ 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
350 ลดโรคลดเสี่ยงหลีกเลี่ยงโรคเบาหวาน ความดัน 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
351 พัฒนาระบบการส่งรายงาน 506 504 และ EPI Online 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
352 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ภาวะแทรกซ้นทางไตระยะ ที่ 1-3 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนแพง ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี2560 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
353 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมาและไม่มาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสตรีอายุ 30-60ปี ที่สมรสแล้ว: ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
354 การศึกษาความรู้ เจตคติเกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วยตนเองสตรีอายุ 30-70 ปีในพื้นที่ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
355 การพัฒนาระบบการบันทึกเวชระเบียนผู้มารับบริการ รพ.สต.นาจารย์ 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
356 ประสิทธิผลของโปรมแกรมการดูแลสุขภาพตนเอง “การประยุกต์ใช้นาฬิกาชีวิต”ในการควบคุมโรคเบาหวานของผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนรับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภภาพตำบลบ้านโนนชัย ตำบลขมิ้น 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
357 ปัญหาการบันทึกบัญชีเกณฑ์เงินสดในสมุดคู่ฝากธนาคารไม่ตรงกัน 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
358 การป้องกันการตรวจเท้าซ้ำ ในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลห้วยผึ้ง ตามโครงการโรงพยาบาลสร้างสุข อบต. สร้างใจ ห่วงใยชาวห้วยผึ้ง ปีงบประมาณ2559 โรงพยาบาลห้วยผึ้งร่วมกับกองทุนสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
359 การป้องกันผู้ป่วยตกเตียง 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
360 การพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลายเพื่อป้องกันการเกิดหลอดเลือดส่วนปลายอักเสบ จากการให้สารน้ำทางหลอดเลือด 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
361 ความพร้อมใช้ Set Sterile 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
362 การพัฒนาแนวทางการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยเบาหวานที่นอนโรงพยาบาลด้วยภาวะ Hypoglycemia ตึกผู้ป่วยชาย โรงพยาบาลสมเด็จ 2560 สมเด็จ(13) รพ  
363 การศึกษาประสิทธิ์ผลของพัฒนาสุขาภิบาลแผงลอยจำหน่ายอาหารบริเวณ แหล่งท่องเที่ยว เขื่อนลำปาวโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
364 ผมกราบล่ะครับหมอ 2560 ฆ้องชัย(18) สสอ  
365 การพัฒนาระบบยาโรคเรื้อรังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขตอำเภอฆ้องชัย 2560 ฆ้องชัย(18) สสอ  
366 ผลการเสริมสร้างพลังอำนาจด้วยยา ๙ เม็ดที่ประยุกต์การแพทย์วิถีธรรมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับน้ำตาลในเลือดของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
367 การศึกษาผลของการดื่มชาเบญจมิ้นต่ออาการอาหารไม่ย่อย 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
368 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้น้ำต้มสารสกัดเปลือกมังคุดผสมน้ำผึ้ง กับ เบตาดีน ในการรักษาแผลติดเชื้อ: กรณีศึกษาผู้มารับบริการล้างแผลที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
369 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าหลวง ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
370 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอำเภอสมเด็จ 2560 สมเด็จ(13) รพ  
371 “เพศศึกษา กับการแก้ปัญหาสภาวะการตั้งครรภ์ของเด็กก่อนวัยอันควร” ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ.2559 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
372 พฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับ 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
373 การดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองสอ 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
374 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลสมเด็จ 2560 สมเด็จ(13) รพ  
375 พัฒนาการสื่อสารให้ประชาชนเข้าถึงบริการและพึงพอใจเพื่อติดตามการรักษาวัณโรค 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
376 แนวทางการเสริมสร้างบริโภคนิสัยของประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่ากลาง ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
377 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 สหัสขันธ์(09) รพ  
378 ช่วยจำซักนิด พิชิตเส้นชัย ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย 2560 ฆ้องชัย(18) สสอ  
379 ช่วยจำซักนิด พิชิตเส้นชัย ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย 2560 ฆ้องชัย(18) สสอ  
380 การรับรู้อาการเตือนและการจัดการโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 สหัสขันธ์(09) รพ  
381 ห่วงประคบเต้า 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
382 ทบทวนการให้วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
383 การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
384 การพัฒนาการบันทึกการพยาบาล ด้านงานผ่าตัดและวิสัญญีโรงพยาบาลห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
385 การฟื้นฟูไตผู้ป่วยเบาหวานด้วยแพทย์วิถีธรรมตำบลบึงวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
386 การใช้ปูนแดงตากแห้งในการควบคุมลูกน้ำยุงลายในภาชนะโอ่งน้ำมังกรใน 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
387 การพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก หน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายสุขภาพสหัสขันธ์ 2560 สหัสขันธ์(09) รพ  
388 พัฒนารูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสหัสขันธ์ 2560 สหัสขันธ์(09) รพ  
389 การศึกษาคุณภาพชีวิต ปัญหาและความต้องการของผู้พิการในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกประสิทธิ์ 2560 ฆ้องชัย(18) สสอ  
390 การศึกษาภาวะสุขภาพและความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตร กรณีศึกษาหมู่บ้านโนนแดง หมู่ 2 ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ฆ้องชัย(18) สสอ  
391 การพัฒนาแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาของโรงพยาบาลสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 สหัสขันธ์(09) รพ  
392 ผลการเปรียบเทียบต้นทุนการใช้สำลีแอลกอฮอล์สำเร็จรูปกับการใช้สำลีแอลกอฮอล์บรรจุในซองซิล โรงพยาบาลสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 สหัสขันธ์(09) รพ  
393 การควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจวัดหาระดับน้ำตาลในเลือดแบบพกพาของหน่วยงานในโรงพยาบาลสหัสขันธ์และ รพ.สต. เครือข่ายบริการสุขภาพสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 สหัสขันธ์(09) รพ  
394 การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ในชุมชนแห่งหนึ่ง ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 สามชัย(15) สสอ  
395 ความสุของค์กรเครือข่ายสุขภาพอำเภอสหัสขันธ์ 2560 สหัสขันธ์(09) รพ  
396 การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลหนองกุงศรี 2560 หนองกุงศรี(12) รพ  
397 ใบบัวบกดูดซับบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 สหัสขันธ์(09) รพ  
398 ข้อเข่าดีหนีเข่าเสื่อม 2560 หนองกุงศรี(12) สสอ  
399 ปัจจัยทีมีผลต่อความล่าช้าของการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Streptokinase) โรงพยาบาลสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 สหัสขันธ์(09) รพ  
400 โครงการสำรวจความเสี่ยงของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 2560 หนองกุงศรี(12) สสอ  
401 การพัฒนารูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น โรงพยาบาลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 หนองกุงศรี(12) รพ  
402 พัฒนารูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล โรงพยาบาลหนองกุงศรี 2560 หนองกุงศรี(12) รพ  
403 การสื่อสารเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว อำเภอหนองกุงศรี 2560 หนองกุงศรี(12) รพ  
404 การประเมินผลการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน โรงพยาบาลสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 สหัสขันธ์(09) รพ  
405 การพัฒนาโรงเรียนคู่เครือข่ายการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ อำเภอหนองกุงศรี 2560 หนองกุงศรี(12) รพ  
406 ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการคุมกำเนิดของวัยรุ่นอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 หนองกุงศรี(12) รพ  
407 การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเด็กโรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลหนองกุงศรี 2560 หนองกุงศรี(12) รพ  
408 ความพึงพอใจต่อการให้บริการทันตกรรม 2560 นาคู(16) รพ  
409 การศึกษาการแก้ไขปัญหาบุหรี่ในชุมชน 2560 หนองกุงศรี(12) สสอ  
410 การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเบาหวานและการดูแลต่อเนื่อง 2559 หนองกุงศรี(12) รพ  
411 ผลการปฏิบัติสมาธิบำบัด SKT 2และ3 ต่อระดับความดันโลหิตสูง 2560 นาคู(16) รพ  
412 2560 สหัสขันธ์(09) รพ  
413 การพัฒนาการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเบาหวาน หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 สหัสขันธ์(09) รพ  
414 การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเบาหวานและการดูแลต่อเนื่อง 2559 หนองกุงศรี(12) รพ  
415 การประเมินรูปแบบการเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตศูนย์สุขภาพชุมชนหนองกุงศรี 2560 หนองกุงศรี(12) รพ  
416 การพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านยาในผู้ป่วยที่ได้รับ warfarin โรงพยาบาลหนองกุงศรี 2559 หนองกุงศรี(12) รพ  
417 .การประเมินผลการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ (Distric Health System) อำเภอสมเด็จ กรณีศึกษา การพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายแบบบูรณาการ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 สมเด็จ(13) สสอ  
418 การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้คลอด เพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะแรก โรงพยาบาลสหัสขันธ์ ปี 2560 2560 สหัสขันธ์(09) รพ  
419 นวัตกรรมการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแวง 2560 สมเด็จ(13) สสอ  
420 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 2560 หนองกุงศรี(12) รพ  
421 ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 สหัสขันธ์(09) รพ  
422 การศึกษาผลของการนำแนวคิดแพทย์วิถีธรรม (ยา 9 เม็ดหมอเขียว) ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ตำบลโพนทอง ปี 2560 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
423 ความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชน ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
424 การพัฒนาคลินิกสุขภาพเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลดอนจาน 2560 นาคู(16) สสอ  
425 การพัฒนาคุณภาพรูปแบบ DOTS โดยการเสริมพลังให้ญาติผู้ดูแล 2560 ฆ้องชัย(18) สสอ  
426 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ สำหรับบุคลากรงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลหนองกุงศรี 2560 หนองกุงศรี(12) รพ  
427 การพัฒนาคลินิกสุขภาพเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลดอนจาน 2560 ดอนจาน(17) สสอ  
428 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพสต.ไค้นุ่น 2560 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
429 นวัตกรรม Medicut หัก Amp ยา 2560 หนองกุงศรี(12) สสอ  
430 การพัฒนาแพทย์แผนไทยในสถานบริการและในชุมชน 2560 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
431 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุของผู้สูงอายุโรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 นาคู(16) รพ  
432 การใช้มะกรูดและเหล้าขาวพอกเข่าร่วมกับการทำกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม ปี60 2560 หนองกุงศรี(12) สสอ  
433 การจัดการปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้ดีโดยชุมชนมีส่วนร่วม 2560 หนองกุงศรี(12) สสอ  
434 การจัดการขยะในชุมชน 2560 หนองกุงศรี(12) สสอ  
435 พัฒนาระบบงานบำบัดสารเสพติด โรงพยาบาลหนองกุงศรี 2560 หนองกุงศรี(12) รพ  
436 การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 2560 หนองกุงศรี(12) รพ  
437 การป้องกันการตกเลือดหลังคลอด 2560 หนองกุงศรี(12) รพ  
438 การฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 2559 หนองกุงศรี(12) รพ  
439 การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแบบบูรณาการคนพิการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ หน่วยบริการสมเด็จ : กรณีศึกษาที่ตั้งเทศบาลตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 สมเด็จ(13) สสอ  
440 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเรื้องรังโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเรือข่ายตำบลศรีสมเด็จ 2560 สมเด็จ(13) สสอ  
441 ธรรมนูญสุขภาพตำบล ชาวลำห้วยหลัวลดการกินปลาดิบ “เพื่อแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ในตับ และมะเร็งท่อน้ำดี 2560 สมเด็จ(13) สสอ  
442 .แนวทางการแก้ไขภาวะโลหิตจางในเด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 สมเด็จ(13) สสอ  
443 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหตสูง บ้านอู้ หมู่ 4 2560 สมเด็จ(13) สสอ  
444 การพัฒนาระบบการจัดบริการในคลินิกเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และบริบทชุมชน 2560 สมเด็จ(13) สสอ  
445 คุณช้างจับมือบอกลานิ้วล็อค 2560 หนองกุงศรี(12) สสอ  
446 นวัตกรรม ถุงผ้าใส่ยา มาหาหมอ 2560 หนองกุงศรี(12) สสอ  
447 การฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) ระยะไม่เกิน 6 เดือน (Golden period) 2560 หนองกุงศรี(12) รพ  
448 การป้องกันการเกิดแผลไหม้จากแผ่นประคบร้อน 2559 หนองกุงศรี(12) รพ  
449 การฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ในกลุ่มที่ขาดนัด 2560 หนองกุงศรี(12) รพ  
450 ลดการตกเลือดของมารดาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง (C/S) ขณะผ่าตัด 2560 สมเด็จ(13) รพ  
451 การสอบสวนวัณโรคในครูศูนย์เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่ง ในตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 8-22 ธันวาคม 2559 2560 ยางตลาด(07) รพ  
452 ตรวจเอชไอวีดี๊ดี มีประโยชน์ช่วยลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้เป็นศูนย์ 2560 ยางตลาด(07) รพ  
453 การพัฒนาระบบการดูแลโรคหอบหืดของโรงพยาบาลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ยางตลาด(07) รพ  
454 การพัฒนารูปแบบการใช้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แทนการใช้โฟม ในการบรรจุอาหาร ของบุคลากร โรงพยาบาลร่องคำ 2560 ร่องคำ(04) รพ  
455 ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายโดยกลุ่มช่วยเหลือตนเองในอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 ร่องคำ(04) รพ  
456 Wonder Finger trap 2560 ยางตลาด(07) รพ  
457 ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายโดยกลุ่มช่วยเหลือตนเองในอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ร่องคำ(04) รพ  
458 ผลของการส่งเสริมความสุข 5 มิติ ในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงคลินิกสานรักผู้สูงวัย โรงพยาบาลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ร่องคำ(04) รพ  
459 Wonder Finger trap 2560 ยางตลาด(07) รพ  
460 คุณภาพรายงานวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมของการดูแลรักษาด้วยสมุนไพรที่ดำเนินการในประเทศไทย : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Quality of reporting of randomized controlled trials of herbal intervention conducted in Thailand : a systematic review) 2560 นามน(02) สสอ  
461 การพัฒนารูปแบบการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม อำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2560 2560 ร่องคำ(04) รพ  
462 การพัฒนารูปแบบร้านชำปลอดยาอันตรายแบบชุมชนมีส่วนร่วม ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 นามน(02) สสอ  
463 พฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2559 2560 กมลาไสย(03) สสอ  
464 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมด้านการสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2559 2560 กมลาไสย(03) สสอ  
465 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายสำเร็จ กรณีศึกษา อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 สามชัย(15) สสอ  
466 รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูอนามัยเพื่อการป้องกันโรคฟันผุในนักเรียนชั้นประถมศึกษา 2560 กมลาไสย(03) สสอ  
467 การพัฒนา “กลุ่มเพื่อนความดันช่วยกันเลิกบุหรี่” 2560 กมลาไสย(03) สสอ  
468 การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการการผลิตมะม่วงปลอดภัยจากสารพิษอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 สามชัย(15) สสอ  
469 การจัดบริการคลินิกผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 กมลาไสย(03) สสอ  
470 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 กมลาไสย(03) สสอ  
471 ลดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 สามชัย(15) สสอ  
472 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 กมลาไสย(03) สสอ  
473 การส่งเสริมการผลิต และการบริโภคผักอินทรีย์ กรณีศึกษา โรงครัวโรงพยาบาลเขาวง 2560 เขาวง(06) รพ  
474 COST MINIMIZATION การใช้สำลีแอลกอฮอล์รูปแบบใหม่ โรงพยาบาลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 นามน(02) รพ  
475 พัฒนาการเขียนเช็คได้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา 2560 เขาวง(06) รพ  
476 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมแผ่นคราบจุลินทรีย์ในช่องปากของเด็กนักเรียนประถมศึกษา รร.บ้านดงหมู 2560 เขาวง(06) รพ  
477 การพัฒนาการเข้าถึงยาพ่นสเตียรอยด์ของผู้ป่วยโรคหืดของโรงพพยาบาลเขาวง 2560 เขาวง(06) รพ  
478 การดูแลหญิงหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทยวิถีผู้ไทในโรงพยาบาลเขาวง 2560 เขาวง(06) รพ  
479 ประสิทธิผลของการใช้สมาธิบำบัดแบบ SKT ในการลดระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธัญญา 2560 กมลาไสย(03) สสอ  
480 หมอลำสื่อความรู้กู้ชีวิต ตอนประเมินภาวะ Stroke 2560 นามน(02) รพ  
481 การเข้าถึงบริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง (กลุ่มติดบ้าน,ติดเตียง) โดยลูกหลานในครัวเรือน 2560 สามชัย(15) รพ  
482 รูปแบบการพัฒนาตำบลจัดการลดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 กมลาไสย(03) สสอ  
483 การประกันเวลาผลตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกโรงพยาบาล 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
484 การบันทึกทะเบียนครุภัณฑ์ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันเวลา 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
485 การพัฒนาระบบดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุ แบบมีส่วนร่วมของลูกหลานในครัวเรือนด้วยระบบ UCCARE คปสอ.สามชัย ปี ๒๕๖๐ 2560 สามชัย(15) สสอ  
486 การพัฒนาการให้บริการผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโดยใช้หลักสมาธิบำบัดแบบ SKT 2560 กมลาไสย(03) สสอ  
487 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Severe Sepsis และ Septic shock ในโรงพยาบาลห้วยผึ้ง 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
488 พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดี วิถีธรรม ตำบลคำสร้างเที่ยง 2560 สามชัย(15) สสอ  
489 การพัฒนาแบบฟอร์ม OPD card เพื่อให้มีข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบที่ครบถ้วน สามารถตรวจตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องและสมบูรณ์ได้ 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
490 การคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์ โดยวัดความยาวของหน้าท้อง 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
491 ตำบลต้นแบบ การจัดการโรคพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี “เจ้าท่าโมเดล” 2560 กมลาไสย(03) สสอ  
492 ประสิทธิภาพการให้บริการการดูแลผู้ป่วยโรคไส้ติ่งอักเสบโรงพยาบาลยางตลาด 2560 ยางตลาด(07) รพ  
493 พฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแสง ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 สามชัย(15) สสอ  
494 การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ในโรงพยาบาลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ยางตลาด(07) รพ  
495 ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ทางเพศของวัยรุ่นตอนต้น ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 สามชัย(15) สสอ  
496 ผู้สูงอายุจากติดเตียงเป็นติดบ้าน จากติดบ้านเป็นติดสังคมตามโครงการพัฒนางานระบบดูแล ระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care)ภายใต้ระบบสุขภาพ ตำบลนิคมห้วยผึ้งปีงบประมาณ 2559 กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
497 นวัตกรรมตราปั๊มสอนนับลูกดิ้น 2560 ยางตลาด(07) รพ  
498 การแปรงฟันคุณภาพในกลุ่มเด็ก 9 เดือน – 3 ปี 2560 กมลาไสย(03) สสอ  
499 ความสัมพันธ์ระหว่างการเล่น Play Card และการดื่มน้ำในกระติกร่วมกันต่อการเป็นแผลที่มุมปากของนักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาแห่งหนึ่ง ในตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ยางตลาด(07) รพ  
500 การพัฒนาแนวทางป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะใน ตึกสูติกรรมหลังคลอดนรีเวชโรงพยาบาลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ยางตลาด(07) รพ  
501 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนโคก ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 กมลาไสย(03) สสอ  
502 การสอบสวนโรคไข้เลือดออก (DF) บ้านอุทัยวรรน หมู่ที่ ๕ ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม – ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 2560 นามน(02) สสอ  
503 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ (The risk of outbreaks of Zika virus infection in Namon district, Kalasin province) 2560 นามน(02) รพ  
504 การเสริมสร้างพฤติกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันวัณโรคในชุมชนหมู่ที่ ๙บ้านดอนจันทร์ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 สหัสขันธ์(09) สสอ  
505 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 สหัสขันธ์(09) สสอ  
506 รูปแบบการดำเนินงานอาหารปลอดภัย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560 2560 กมลาไสย(03) สสอ  
507 รูปแบบการดำเนินงานอาหารปลอดภัย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560 2560 กมลาไสย(03) สสอ  
508 การแปรรูปสมุนไพรเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 สมเด็จ(13) สสอ  
509 การพัฒนายกระดับสถานประกอบการร้านอาหาร สู่การท่องเที่ยว อำเภอสหัสขันธ์ ปี 2560 2560 สหัสขันธ์(09) สสอ  
510 หมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดี วิถ๊ธรรม ปี60 2560 หนองกุงศรี(12) สสอ  
511 การทำน้ำใบย่านางสูตรหมอเขียว 2560 ห้วยเม็ก(08) รพ  
512 การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยภาคีเครือข่ายและชุมชนมีส่วนร่วม ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ร่องคำ(04) รพ  
513 การพัฒนารูปแบบการป้องกันการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงวิกฤติ (Hypertension crisis) อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ร่องคำ(04) รพ  
514 ปิ๊ปดักยุง 2560 ห้วยเม็ก(08) รพ  
515 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้พิการ โดยหมอครอบครัวชุมชนประจำปี 2560 2560 ห้วยเม็ก(08) รพ  
516 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน Hypoglycemia – Hyperglycemia อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ร่องคำ(04) รพ  
517 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองโดยภาคีเครือข่ายและชุมชนมีส่วนร่วม อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ร่องคำ(04) รพ  
518 นวัตกรรมสมุนไพรล้างพิษกายจิตผ่องใส 2560 ห้วยเม็ก(08) รพ  
519 ผลของโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการใช้ตัวแบบในการป้องกันโรคของกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ร่องคำ(04) รพ  
520 การพัฒนากระบวนการคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะตกเลือดหลังคลอดโรงพยาบาลร่องคำ 2560 ร่องคำ(04) รพ  
521 ชีวภาพชุมชน สู่ความยั่งยืน 2560 ห้วยเม็ก(08) รพ  
522 การพัฒนารูปแบบบันทึกทางการพยาบาล แบบปัญหาชี้เฉพาะ (Focus charting record) งานห้องคลอด โรงพยาบาลร่องคำ 2560 ร่องคำ(04) รพ  
523 ห่วงใยดูแลสุขภาพ พ่ออุ้ย แม่อุ้ย ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น “โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหมูม่น” 2560 สมเด็จ(13) สสอ  
524 รูปแบบการเตรียมคลอดด้วยวิธีธรรมชาติ ห้องคลอดโรงพยาบาลยางตลาด 2560 ยางตลาด(07) รพ  
525 รูปแบบการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะมูลฝอยอินทรีย์ในโรงพยาบาลเขาวง 2560 เขาวง(06) รพ  
526 : “การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง(ในผู้สูงอายุ)โดยการประยุกต์ใช้ตารางจราจร 7 สี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 สมเด็จ(13) สสอ  
527 ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานรุนแรง 2560 ยางตลาด(07) รพ  
528 ประสิทธิผลของการนวดแบบราชสำนักร่วมกับการทำเวชปฏิบัติเผายาในการรักษากลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างของผู้มารับบริการคลินิกการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเขาวง 2560 เขาวง(06) รพ  
529 บัตรนัดทำนายโรค 2560 ฆ้องชัย(18) สสอ  
530 ผลการค้นหาวัณโรคในคลินิกเบาหวานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ยางตลาด(07) รพ  
531 ผลการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ยางตลาด(07) รพ  
532 การศึกษาโปรแกรมการออกกำลังกายโดยใช้วิธีสมาธิบำบัด (SKT) กับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 2560 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
533 การรับรู้และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เกลือเสริมไอโอดีน ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ห้วยเม็ก(08) สสอ  
534 การจัดการความรู้เรื่องการนำกระบวนการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสูตรแพทย์วิถีธรรมเพื่อลดภาวะแทรกกลุ่มผู้ป่วยDM/HT และลดอัตราป่วยรายใหม่ DM/HT ในกลุ่มเสี่ยงสูงในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงอุดม ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง 2560 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
535 รูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน : กรณี ชุมชนบ้านส้มป่อย ม.3, ม.4 และ ม.6 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 เขาวง(06) สสอ  
536 ขั้นตอนการจัดการตลาดนัดสีเขียว โครงการตลาดนัดสีเขียว กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
537 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือ่ข่ายในการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหมูม่น 2560 สมเด็จ(13) สสอ  
538 ปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2560 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
539 ความรู้ของประชาชนในการรณรงค์ไม่ใช้ยาที่มีการลักลอบผสมสารสเตียรอยด์ ยาชุด หรือยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำหรับยา ประจำปี 2560 2560 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
540 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ใน รพ.สต.นาตาหลิ่ว อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 2560 เขาวง(06) สสอ  
541 การพัฒนาแนวทางการดูแลเกษตรกรผู้มีสารกำจัดแมลงตกค้างในร่างกายด้วยการดื่มชาชงรางจืดร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2560 ดอนจาน(17) สสอ  
542 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยใช้กระบวนการแพทย์วิถีธรรม วิถีกาฬสินธุ์ บ้านหนองผือพัฒนา ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 เขาวง(06) สสอ  
543 ปัจจัยชุมชนที่ส่งผลต่อ ความรู้ และการมีส่วนร่วม ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ดอนจาน(17) สสอ  
544 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก ๓อ. แบบพอเพียงด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา : ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ดอนจาน(17) สสอ  
545 การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้สื่อสารระดับความเสี่ยงในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ตามแนวคิดปิงปองจราจรชีวิต 7 สีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนสว่าง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 เขาวง(06) สสอ  
546 พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ดอนจาน(17) สสอ  
547 ถอดบทเรียนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 เขาวง(06) สสอ  
548 การพัฒนาโปรแกรมให้ความรู้มารดาวัยรุ่นหลังคลอด ขณะอยู่โรงพยาบาล ตึกสูติกรรมหลังคลอดโรงพยาบาลยางตลาด 2560 ยางตลาด(07) รพ  
549 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ เขต รพ.สต.บ้านม่วง 2560 ดอนจาน(17) สสอ  
550 นวัตกรรมอุปกรณ์จับยึดตลับฟิล์ม สำหรับถ่ายCHEST X-ray ในผู้ป่วยเคลื่อนไหวลำบาก 2560 เขาวง(06) รพ  
551 วัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วย และการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วย ตามการรับรู้ของบุคลากรโรงพยาบาลเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 เขาวง(06) รพ  
552 การพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้(เก็บเห็ด) 2560 เขาวง(06) รพ  
553 ลดภาวะแทรกซ้อนทางทันตกรรม 2560 กมลาไสย(03) รพ  
554 ระบบการแพ้ยาซ้ำ 2560 กมลาไสย(03) รพ  
555 ผลการเปรียบเทียบการประเมินไขว้สำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายระหว่างหมู่บ้านและกลุ่มหมู่บ้านประเมินตนเอง ปี 2560 2560 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
556 พัฒนาระบบการคัดแยกผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลสหัสขันธ์ 2560 สหัสขันธ์(09) รพ  
557 การพัฒนารูปแบบการลดโรคพยาธิใบไม้ตับ กำจัดมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ร่องคำ(04) รพ  
558 การพัฒนารูปแบบส่งเสริมการดูแลตนเองแบบการจัดการรายกรณีในผู้ป่วย 2560 เขาวง(06) รพ  
559 พฤติกรรมการดูแลตนเองกับความพึงพอใจในชีวิตผู้สูงอายุ ที่มารับบริการ ผู้ป่วยใน 2560 ร่องคำ(04) รพ  
560 การพัฒนาระบบการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ร่องคำ(04) รพ  
561 ผลการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรค NCD โรงพยาบาลเขาวงด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมและสมาธิบำบัด SKT 2560 เขาวง(06) รพ  
562 ความสำเร็จของการใช้สมุนไพรช่วยกระตุ้นน้ำนม 2560 เขาวง(06) รพ  
563 ปัญหาและสาเหตุเกี่ยวกับการใช้ยาในการจัดการผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย โรงพยาบาลเขาวง 2560 เขาวง(06) รพ  
564 การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยด้านสุขภาพจิตและจิตเวชโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและภาคีเครือข่ายในชุมชน ภายใต้การสนับสนุนดำเนินงานของกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 สมเด็จ(13) สสอ  
565 พัฒนาการเขียนใบเบิกยาและเวชภัณฑ์ให้ถูกต้อง 2560 เขาวง(06) รพ  
566 หลุมพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 สมเด็จ(13) สสอ  
567 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงด้วยการพึ่งตนเองตามหลัก “แพทย์ วิธีธรรม” 2560 สมเด็จ(13) สสอ  
568 การพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน 2560 เขาวง(06) รพ  
569 ผลการใช้แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย Sever Sepsis โรงพยาบาล ร่องคำ 2560 ร่องคำ(04) รพ  
570 การลดระยะเวลารอรับยา 2559 กมลาไสย(03) รพ  
571 การลดระยะเวลารอรับยา 2560 กมลาไสย(03) รพ  
572 การให้ความรู้เรื่องอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 เพื่อชะลอการเสื่อมของไต 2560 เขาวง(06) รพ  
573 ลดความคลาดเคลื่อนในการจัด-จ่ายยา 2559 กมลาไสย(03) รพ  
574 นวัตกรรม “เมนูชูสุขภาพ” โครงการชุมชนร่วมใจ สมุนไพร ล้างพิษ 2560 ดอนจาน(17) สสอ  
575 การนำระบบจ่ายยา แบบ Unit Dose 2560 กมลาไสย(03) รพ  
576 “ถุงตวงเลือด” 2560 ร่องคำ(04) รพ  
577 ถอดบทเรียนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น : กรณีศึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกุดสิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 เขาวง(06) สสอ  
578 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการสื่อสารเรื่องเพศของผู้ปกครองที่มีบุตรหลานวัยรุ่นหลังเข้าร่วมกิจกรรมแก้ปัญหาวัยรุ่น ของอำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
579 พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรโดยการ มีส่วนร่วมของชุมชน ปี ๒๕๖๐ 2560 ดอนจาน(17) สสอ  
580 ถอดบทเรียนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น : กรณีศึกษากองทุนสุขภาพตำบล อบต.คุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 เขาวง(06) สสอ  
581 ถอดบทเรียนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น : กรณีศึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 เขาวง(06) สสอ  
582 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนของวัยรุ่นในการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 2560 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
583 ถอดบทเรียนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น : กรณีศึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 เขาวง(06) สสอ  
584 นวัตกรรมกล่องเก็บอุปกรณ์สำหรับรถฉุกเฉิน 2560 ห้วยเม็ก(08) รพ  
585 พัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหา โรคเบาหวาน ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 สามชัย(15) สสอ  
586 รูปแบบการแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 สามชัย(15) สสอ  
587 ถอดบทเรียนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น : กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสงเปลือย 2560 เขาวง(06) สสอ  
588 การพัฒนาแนวทางการป้องกันเด็กจมน้ำ ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 สามชัย(15) สสอ  
589 ถอดบทเรียนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น : กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสระพังทอง 2560 เขาวง(06) สสอ  
590 ถอดบทเรียนการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเรื้อรัง ด้วยหลักสูตรประยุกต์แพทย์วิถีธรรม 2560 เขาวง(06) สสอ  
591 การลดการติดเชื้อในมารดาและทารก 2560 กมลาไสย(03) รพ  
592 ลูกประคบสมุนไพรไล่ยุง 2560 ห้วยเม็ก(08) รพ  
593 ชุมชนสะอาด ลดปริมาณขยะ ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 นามน(02) สสอ  
594 ประสิทธิผลการใช้ชาข้าวเย็นใต้ในการกระตุ้นการมาของน้ำนมมารดาหลังคลอด โรงพยาบาลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 นามน(02) รพ  
595 นวัตกรรมเก้าอี้เพื่อสุขภาพ 2560 ห้วยเม็ก(08) รพ  
596 ระบบการดูแลผู้ป่วยเสี่ยงสูง 2559 กมลาไสย(03) รพ  
597 ถอดบทเรียนการดำเนินงานทั้ง 5 เป้าประสงค์ ตามแผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ปี 2560 กรณี คปสอ.เขาวง 2560 เขาวง(06) สสอ  
598 นวัตกรรมจิตอาสา 2560 ห้วยเม็ก(08) รพ  
599 การลดการเกิดการเกิด Phlebitis ในผู้ป่วยให้สารน้ำฯ 2559 กมลาไสย(03) รพ  
600 การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วยยาง หมู่ 5 ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 2560 ห้วยเม็ก(08) รพ  
601 การลดการถ่ายภาพรังสีซำ้ 2559 กมลาไสย(03) รพ  
602 นวัตกรรมบัตรสีเตือนภัยห่างไกลสารเคมี 2560 ห้วยเม็ก(08) รพ  
603 ผลการพัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง โดยใช้ UCCARE และระบบระบาดวิทยาที่ดี อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 นามน(02) สสอ  
604 โภชนบำบัดกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน รพ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 2560 นามน(02) รพ  
605 การป้องกันและการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด 2560 เขาวง(06) รพ  
606 การป้องกันการเกิดหลอดเลือดดำอักเสบจากการให้สารน้ำและฉีดยาทางหลอดเลือดดำ 2559 กมลาไสย(03) รพ  
607 ข่าวและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ 6-7 (20 – 26 กุมภาพันธ์ 2560) โรงพยาบาลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 นามน(02) รพ  
608 การป้องกันและการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด 2560 เขาวง(06) รพ  
609 การพัฒนาหน่วยงานให้ผู้รับบริการพึงพอใจ 2559 กมลาไสย(03) รพ  
610 พัฒนาศักยภาพพยาบาลตึกผู้ป่วยหญิงในการเฝ้าระวังภาวะทรุดหนักในผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ ( Pneumonia) 2560 เขาวง(06) รพ  
611 การลดปวดหลังผ่าตัดในเด็ก 2560 กมลาไสย(03) รพ  
612 ยางยืด ยืดสุขภาพ ยืดสายสัมพันธ์ 2560 ห้วยเม็ก(08) รพ  
613 การจ่ายชุดอุปกรณ์/เครื่องมือ ครบถ้วน ถูกต้อง 2560 กมลาไสย(03) รพ  
614 การป้องกันการตกเลือดหลังคลอด 2560 เขาวง(06) รพ  
615 การ Re-Sterile อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ 2560 กมลาไสย(03) รพ  
616 พัฒนาระบบงานส่งหนังสือเวียนภายให้ทันเวลา 2560 เขาวง(06) รพ  
617 พัฒนาระบบการตรวจเช็ครถ Emergency โดยใช้ Visual control 2560 เขาวง(06) รพ  
618 การศึกษาความพึงพอใจในการใช้ห้องแยกโรคในโรงพยาบาลนามน 2560 นามน(02) รพ  
619 การพัฒนาระบบเยี่ยมบ้านผู้ป่วยอัมพาต / อ่อนแรง 2560 กมลาไสย(03) รพ  
620 ปัจจัยที่มีผลต่อการรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรีอายุ 30-60 ปี ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 นามน(02) สสอ  
621 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะไส้ติ่งอักเสบแตก ในผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบในโรงพยาบาลเขาวง 2560 เขาวง(06) รพ  
622 การพัฒนาการทำที่นอนลม 2559 กมลาไสย(03) รพ  
623 การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง แบบระยะยาว(Long Term Care) 2560 กมลาไสย(03) รพ  
624 พัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง หอผู้ป่วยชายโรงพยาบาลเขาวง 2560 เขาวง(06) รพ  
625 การศึกษาอาการปวดบ่าไหล่ในผู้ป่วยที่มาเข้ารับบริการทางกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสามชัย อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 2560 สามชัย(15) รพ  
626 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 นามน(02) สสอ  
627 พัฒนาการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามCPG ของพยาบาลในกลุ่มโรค STEMI Stroke งานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 2560 กุฉินารายณ์(05) รพ  
628 การพัฒนาระบบงานจ่ายกลาง(Central Sterile Supply Department ; CSSD) ปี2560 2560 นามน(02) รพ  
629 การดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจ 2560 กมลาไสย(03) รพ  
630 กระบวนการมีส่วนร่วมการจัดการขยะอินทรีย์ของชุมชน 2560 กุฉินารายณ์(05) รพ  
631 การดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง 2560 กมลาไสย(03) รพ  
632 ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านดงหมู อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 2560 เขาวง(06) รพ  
633 พัฒนาการบริหารจัดการวัสดุการแพทย์ หัวหน้างาน กลุ่มงานการพยาบาลด้วยระบบ LEAN โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 2560 กุฉินารายณ์(05) รพ  
634 การดูแลผู้ปวยไตวายเรื้อรัง 2560 กมลาไสย(03) รพ  
635 พฤติกรรมการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมของผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 นามน(02) รพ  
636 ผลการประยุกต์ใช้แพทย์วิถีธรรม และทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Stage of Change) ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ ในอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 นามน(02) สสอ  
637 การพัฒนาเครื่องตัดซองสเตอร์ไรด์ 2560 กุฉินารายณ์(05) รพ  
638 การดูแลผู้ป่วย Sepsis 2560 กมลาไสย(03) รพ  
639 การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use : RDU) ใน รพสต. อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 นามน(02) รพ  
640 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตรวจพบพยาธิใบไม้ตับของประชาชน เขต รพ.สต.ศรีพัฒนา 2560 นามน(02) สสอ  
641 การพัฒนาเครือข่ายชุมชนในโครงการจิตสังคมบำบัดพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 นามน(02) รพ  
642 การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ในการควบคุมน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นต่อการฟอกเลือดแต่ละครั้ง(Interdialytic weight gain )ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพื่อป้องกันการเกิดภาวะน้ำเกินโดยใช้นวัตกรรมครอบครัวเสมือน 2560 กุฉินารายณ์(05) รพ  
643 การส่งเสริมทันตสุขภาพ และการป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 สามชัย(15) สสอ  
644 การพัฒนาสมรรถนะการบันทึกทางการพยาบาล 2560 กุฉินารายณ์(05) รพ  
645 โครงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยรักและอาทร 2560 หนองกุงศรี(12) รพ  
646 การสร้างเสริมสุขภาพ เกี่ยวกับการออกกำลังกาย และการรับประทานอาหาร ในกลุ่มบุคลากรกลุ่มเสี่ยงMetabolicโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 กุฉินารายณ์(05) รพ  
647 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการจัดการอาการหายใจลำบากด้วยตนเองในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 นามน(02) รพ  
648 โครงการ “นักเรียนตำบลบัวขาว ยิ้มสวยฟันดีปี ๒๕๖๐ ” 2560 กุฉินารายณ์(05) รพ  
649 ศึกษาแนวปฏิบัติการป้องกันเครื่องมือผ่าตัดติดไปกับถุงผ้าส่งชัก 2560 กุฉินารายณ์(05) รพ  
650 ศึกษาแนวปฏิบัติการป้องกันเครื่องมือผ่าตัดติดไปกับถุงผ้าส่งชัก 2560 กุฉินารายณ์(05) รพ  
651 ศึกษาแนวปฏิบัติการป้องกันเครื่องมือผ่าตัดติดไปกับถุงผ้าส่งชัก 2560 กุฉินารายณ์(05) รพ  
652 การลดอัตราการเกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตก (Hemolysis) ในสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2560 กุฉินารายณ์(05) รพ  
653 ผลการฝึกการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวในคนพิการทางการเห็น หลักสูตรพัฒนาโดยครูฝึกของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 2560 กุฉินารายณ์(05) รพ  
654 ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความเสี่ยงและบทบาทของเภสัชกรในการป้องกันและดูแลผู้ป่วยเพื่อชะลอการเสื่อมของไต 2559 กุฉินารายณ์(05) รพ  
655 เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะถ่ายขี้เทาของทารกที่คลอดในห้องคลอด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 2560 กุฉินารายณ์(05) รพ  
656 พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย Ischemic stroke โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 2560 กุฉินารายณ์(05) รพ  
657 พัฒนาการให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยทำหมันหลังคลอดในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 2560 กุฉินารายณ์(05) รพ  
658 พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย Ischemic stroke โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 2560 กุฉินารายณ์(05) รพ  
659 พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดอุบัติการณ์ไส้ติ่งแตก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 2560 กุฉินารายณ์(05) รพ  
660 รูปแบบการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม เพื่อการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยใช้สุนทรียสนทนา และการคิดเชิงสร้างสรรค์ระบบบริบทโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ปี2560 2560 กุฉินารายณ์(05) รพ  
661 พัฒนามาตรฐานแนวทางการผูกยึดในหอผู้ป่วยวิกฤต 2560 กุฉินารายณ์(05) รพ  
662 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวานศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบัวขาว 2560 กุฉินารายณ์(05) รพ  
663 นวัตกรรมน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรในผู้ป่วยเบาหวาน รพสต.บ้านคำลือชา ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 2560 สหัสขันธ์(09) สสอ  
664 ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กวัยเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 กมลาไสย(03) สสอ  
665 พัฒนาระบบการคัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ 2560 กุฉินารายณ์(05) รพ  
666 ระบบการเฝ้าระวังเด็กทารกสูญหาย 2560 กุฉินารายณ์(05) รพ  
667 พัฒนาระบบการซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2560 กุฉินารายณ์(05) รพ  
668 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่4-5ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ หลังเข้ารับฟังคำปรึกษาการบำบัดทดแทนไต 2560 กุฉินารายณ์(05) รพ  
669 การศึกษาข้อมูลแบบย้อนหลังถึงปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดตับอักเสบในคนไข้ที่ได้รับยาต้านวัณโรคโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ (Risk factors increase hepatotoxicity in pulmonarytuberculosis patients in Kuchnarai hospital : Retrospective analysis study) 2560 กุฉินารายณ์(05) รพ  
670 กระเป๋าปฏิทินวัคซีน 2560 กุฉินารายณ์(05) รพ  
671 มรดกชีวิต 2560 กุฉินารายณ์(05) รพ  
672 โรงเรียนร่มโพธิ์ร่มไทร(ผู้สูงอายุ)ตำบลนาโก 2560 กุฉินารายณ์(05) รพ  
673 เอื้อบุญนาโก 2560 กุฉินารายณ์(05) รพ  
674 การดำเนินงานอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคสาวต่อการเฝ้าระวังการใช้เครื่องสำอางที่ปลอดภัย กรณีศึกษา : โรงเรียนดอนไทรงามวิทยาคม ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 กมลาไสย(03) สสอ  
675 ผลของการใช้โปรแกรมกระตุ้นน้ำนม ต่อการไหลของน้ำนมในมารดาหลังคลอด ปี 2560 2560 กุฉินารายณ์(05) รพ  
676 การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง แบบระยะยาว(Long Term Care) 2560 กมลาไสย(03) สสอ  
677 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุใน 8 ชุมชน เขตเทศบาลเมืองบัวขาว 2560 กุฉินารายณ์(05) รพ  
678 เตาเผาขยะเปลือกหอยเชอรี่ 2560 กมลาไสย(03) สสอ  
679 การพัฒนาการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยบาดเจ็บตามโปรแกรม IS (Injury surveillance) win หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาสินธ์ 2560 นามน(02) รพ  
680 การระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสซิกาและความแตกฉานทางด้านสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 นามน(02) รพ  
681 การจัดการระบบการขาดนัดของผู้ป่วยในคลินิกความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 นามน(02) รพ  
682 ปัจจัยสำเร็จในการหายป่วยหรือไม่เป็นซ้ำในโรคพยาธิใบไม้ตับในอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 นามน(02) รพ  
683 การเฝ้าระวังการใช้สารเคมีทีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร การบำบัดเกษตรกรที่มีสารเคมีอันตรายตกค้างในกระแสเลือดในระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัยด้วยชาชงสมุนไพรรางจืดเปรียบเทียบกับชาชงสมุนไพรย่านางแดง 2560 นามน(02) สสอ  
684 การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ ในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 นามน(02) รพ  
685 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 นามน(02) รพ  
686 การจำหน่ายยาในร้านชำ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 นามน(02) สสอ  
687 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 นามน(02) รพ  
688 กระบอก Feeding 2560 นามน(02) รพ  
689 เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของเครื่องตรวจฮีมาโตคริต(HCT) คปสอ.นามน 2560 นามน(02) รพ  
690 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดวัณโรคดื้อยาในผู้ป่วยวัณโรค จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 นามน(02) รพ  
691 การเสริมสร้างเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนศรีสวัสดิ์ ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 2560 นามน(02) สสอ  
692 รายงานการสอบสวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน กรณีรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะ บนถนนบ้านหนองน้อย – บ้านค้อ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ วันพุธที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 2560 นามน(02) รพ  
693 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยหลัก 3 อ. 2560 กมลาไสย(03) สสอ  
694 รายงานการสอบสวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน กรณี เหตุรถยนตพลิก คว่ํา ชวงหลักกิโลเมตรที่ 3 – 4 บนทางหลวงแผนดินหมายเลข 2336 (โนนเที่ยง – ยอดแกง) ตําบลยอดแกง อําเภอนามน จังหวดกาฬสินธุ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 2560 นามน(02) รพ  
695 แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านแสนสุข ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ท่าคันโท(11) สสอ  
696 รายงานขอมลผูบาดเจ็บและเสียชีวิตในชวงเทศกาลปใหม 2560 อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 นามน(02) รพ  
697 ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเจริญ อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ดอนจาน(17) สสอ  
698 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการป้องกันอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 กมลาไสย(03) สสอ  
699 แนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 2560 นามน(02) รพ  
700 กระบอกตวงข้างเตียง 2560 นามน(02) รพ  
701 การคัดแยกผู้ป่วยโดยใช้ระบบสี 2560 ฆ้องชัย(18) สสอ  
702 โปรแกรมประยุกต์เพื่อพัฒนาระบบนัด 2560 ฆ้องชัย(18) สสอ  
703 การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุที่มีบาดแผลเรื้อรังที่เท้าโดยใช้น้ำมันสมุนไพร 11 สหาย 2560 นามน(02) รพ  
704 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย COPD คปสอ.นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 นามน(02) รพ  
705 การลดแผลฝีเย็บแยกและแผลฝีเย็บติดเชื้อ 2560 นามน(02) รพ  
706 รูปแบบการพัฒนาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมแบบมีส่วนร่วม อำเภอนามน จ.กาฬสินธุ์ 2560 นามน(02) รพ  
707 พฤติกรรมการบริโภคปลาน้ำจืดที่มีเกร็ดของประชาชนตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 นามน(02) สสอ  
708 ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ท่าคันโท(11) สสอ  
709 กาลครั้งหนึ่งหนูคือตัวจิ๋ว 2560 นามน(02) รพ  
710 ปลอกแขนยึดเข็มหนูน้อย 2560 นามน(02) รพ  
711 ผลการดูแลผู้สูงอายุระยาว (Long term care) แบบมีส่วนร่วมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธู์ 2560 นามน(02) สสอ  
712 ผลการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบมีส่วนร่วมในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 นามน(02) สสอ  
713 การพัฒนาการดำเนินงานป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีโดยเครือข่ายแกนนำสุขภาพตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 สหัสขันธ์(09) สสอ  
714 2559 ท่าคันโท(11) สสอ  
715 การพัฒนารูปแบบการจัดการภาวะเครียดและภาวะซึมเศร้าของบุคลากรในโรงพยาบาลท่าคันโท 2560 ท่าคันโท(11) รพ  
716 ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฏีการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการหกล้มในผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ท่าคันโท(11) รพ  
717 พลังพละภูมิ พลังของคนรักบ้านเกิด 2560 หนองกุงศรี(12) สสอ  
718 การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการป้องกันการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ในโรงพยาบาลท่าค 2560 ท่าคันโท(11) รพ  
719 : ศึกษาคุณภาพชีวิต ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเยี่ยม อำเภอฆ้องชัย 2560 ฆ้องชัย(18) สสอ  
720 นวัตกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 2560 ห้วยเม็ก(08) รพ  
721 ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์กับระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ของทารกแรกเกิด อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
722 หมอนรองศีรษะ 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
723 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้เสี่ยงของการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นตำบลโนนสูง 2560 ยางตลาด(07) สสอ  
724 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ยางตลาด(07) สสอ  
725 2560 ยางตลาด(07) สสอ  
726 พฤติกรรมของเกษตรกรในการกำจัดศัตรูพืชด้วยการใช้สารเคมี ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านตูม ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๖๐ 2560 ยางตลาด(07) สสอ  
727 : (ภาษาไทย) ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานควบคุมและป้องกันวัณโรคของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ (ภาษาอังกฤษ) ADMINISTRATIVE FACTORS AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PREVENTION AND CONTROL FOR TUBERCULOSIS BY VILLAGE HEALTH VOLUNTEER IN THAMBONVOR AMPHOE YANG TALAT, KALASIN PROVINCE 2560 ยางตลาด(07) สสอ  
728 ดูแลมารดาหลังคลอดแบบวิถีไทย 2559 ยางตลาด(07) สสอ  
729 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในเขตตำบลหนองตอกแป้น ปี ๒๕๖๐ 2560 ยางตลาด(07) สสอ  
730 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคปวดกล้ามเนื้อของผู้ประกอบอาชีพแปรรูปยางรถยนต์ ในเขตตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ยางตลาด(07) สสอ  
731 ผลของการให้สุขศึกษาเรื่องเพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ยางตลาด(07) สสอ  
732 โครงการบริการเชิงรุกแพทย์แผนไทยห่วงใยประชาชนประจำปี 2560 2560 ยางตลาด(07) สสอ  
733 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะโรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ (Factors associated with poor control of diabetes mellitus) 2559 ยางตลาด(07) สสอ  
734 ศึกษาทัศนคติต่อการ DOTS ในผู้ป่วยวัณโรค อสม. เจ้าหน้าที่รพ.สต. และพยาบาลคลินิกวัณโรค เพื่อพัฒนากิจกรรมการ DOTSที่ตอบโจทย์การดูแลผู้ป่วยวัณโรคอย่างแท้จริง 2560 คำม่วง(10) รพ  
735 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาล้มเหลวในผู้ป่วยวัณโรค เพื่อพัฒนากิจกรรมการดูแลผู้ป่วยวัณโรค 2560 คำม่วง(10) รพ  
736 พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุทธรักษา ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ยางตลาด(07) สสอ  
737 โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์เกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด ตำบลเขาพระนอน ปี 2560 2560 ยางตลาด(07) สสอ  
738 พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุตำบลนาเชือก ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 2560 ยางตลาด(07) สสอ  
739 การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 ยางตลาด(07) สสอ  
740 พฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรและผลกระทบต่อสุขภาพทั้ง 4 มิติของเกษตรกรกลุ่มปลูกแตงโม ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ยางตลาด(07) สสอ  
741 โครงการชาวตำบลดอนสมบูรณ์ห่างไกลพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ประจำปีงบประมาณ 2560 2560 ยางตลาด(07) สสอ  
742 การจัดการปัญหายาอันตรายในร้านชำแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ยางตลาด(07) สสอ  
743 กระบวนการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และลูกน้ำยุงลายในชุมชน ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 นาคู(16) สสอ  
744 โครงการการดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ปี 2560 2560 ยางตลาด(07) สสอ  
745 การกำกับการกินยาต่อหน้าเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาวัณโรคต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 2560 ท่าคันโท(11) สสอ  
746 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันโรคเบาหวานด้วยตนเองของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคเบาหวาน 2560 นาคู(16) สสอ  
747 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคเบาหวาน ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560 2560 นาคู(16) สสอ  
748 กระบวนการพัฒนาแนวทางการควบคุม ป้องกันโรควัณโรคในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากระเดา ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 2560 นาคู(16) สสอ  
749 การพัฒนาศักยภาพ เยาวชนจิตอาสา ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ 2560 นาคู(16) สสอ  
750 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
751 การพัฒนาร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน ด้วยกลไกกาฬสินธุ์ 3 ดี และระบบสุขภาพอำเภอ(DHS) อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ยางตลาด(07) สสอ  
752 การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยกระบวนการ ห้าเครือข่าย หกร่วม เจ็ดคุณลักษณะ ในชุมชนเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 นาคู(16) รพ  
753 การพัฒนาระบบส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
754 ลูกพี่ 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
755 ปจจัยที่มีผลตระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดในเลือดของเกษตรกร ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสียว ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ยางตลาด(07) สสอ  
756 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน ของมารดาหลังคลอด ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสียว ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ยางตลาด(07) สสอ  
757 การพัฒนาการดำเนินโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
758 โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดี วิถีธรรม น้อมนำความพอเพียง 2560 2560 ฆ้องชัย(18) สสอ  
759 โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม เป็นระบบครบวงจร เชื่อมโยงไร้รอยต่อ ปี 2560 เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนศิลาเลิง 2560 ฆ้องชัย(18) สสอ  
760 ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคปริทันต์ ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลโนนศิลาเลิง 2560 ฆ้องชัย(18) สสอ  
761 ผลการเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มารับบริการที่ รพ. สต.หนองอิเฒ่า ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ยางตลาด(07) สสอ  
762 มาตรการ 5ป. 1ข. พร้อมกันทุกวันศุกร์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ยางตลาด(07) สสอ  
763 ถอดบทเรียนโครงการพัฒนาระบบระบบบริการการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงแบบมีส่วนร่วม ปี 2559 2559 ยางตลาด(07) สสอ  
764 ผลการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานหลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคลีนิครสจืดของผู้ป่วยเบาหวาน ในเขต รพ.สต.บ้านแก 2559 ยางตลาด(07) สสอ  
765 สิ่งประดิษฐ์ กล่องทิ้งเข็ม 200 บาท เพื่อชีวิต 2559 ยางตลาด(07) สสอ  
766 รูปแบบการส่งเสริมการดูแลตัวเองเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานในคลินิก โรคเบาหวานโรงพยาบาลห้วยผึ้ง 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
767 ผลการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
768 Dropper Upcycle 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
769 การพัฒนาระบบการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย stroke 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
770 การศึกษาความรู้และความตระหนักถึงความเร่งด่วนในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองของประชาชนในเขตอำเภอห้วยผึ้ง 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
771 การพัฒนาชุมชนต้นแบบในการเฝ้าระวังการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2560 ห้วยผึ้ง(14) รพ  
772 กระบวนการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระบบโรงเรียน (กลุ่มอายุ 13-19 ปี) อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 นาคู(16) สสอ  
773 โรงเรียนต้นแบบ ลดพยาธิใบไม้ในตับ กำจัดมะเร็งท่อน้ำดี 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
774 โครงการ อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี ๒๕๖๐ 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
775 โครงการ กองทุนสุขภาพตำบลภูดินร่วมใจห่วงใยผู้ป่วยเบาหวานและโรคเรื้อรังอื่น ๆ ปี ๒๕๖๐ 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
776 โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยเบาหวาน ปี ๒๕๖๐ 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
777 โครงการป้องกันควบคุมพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดี ปี ๒๕๖๐ 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
778 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคมะเร็งในกลุ่มสตรี ปี ๒๕๖๐ 2559 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
779 โครงการ โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตำบลภูดิน ปี ๒๕๖๐ 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
780 โครงการ วัยรุ่นวัยใส หัวใจ To be no.๑ 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
781 โครงการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
782 โครงการแพทย์แผนไทยเชิงรุก ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
783 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในชุมชน ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
784 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
785 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
786 โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพลดโรค NCD ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
787 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดในพื้นที่ตำบลไผ่ 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
788 โครงการ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ตำบลไผ่ ปี 60 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
789 โครงการรณรงค์ตรวจหาสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดเกษตรกรตำบลไผ่ 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
790 โครงการเยี่ยมบ้านและการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก กลุ่ม CANDOปี60 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
791 โครงการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดี ปี 60 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
792 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพ ดูแลผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงวัยตำบลไผ่ ด้วยแพทย์แผนไทย ในปีงบประมาณ 2560 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
793 โครงการ “ ทันตาบริบาล ผู้พิการฟันดี ” 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
794 โครงการออกกำลังกายโยคะป้องกันโรคในปีงบประมาณ 2560 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
795 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงปี2560 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
796 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดบริการควบคุมโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง รพ.สต. ฝายแตก 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
797 โครงการส่งเสริมการเฝ้าระวัง สุขภาพตามกลุ่มวัย โดยชุมชน ปี 2560 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
798 โครงการควบคุมและเฝ้าระวังวัณโรค รพ.สต.ฝายแตก ปี 2560 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
799 โครงการยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพ ตำบลโพนทอง ปี ๒๕๖๐ 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
800 สายใยรักแห่งครอบครัวชุมชนแกเปะ 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
801 ส่งเสริมความรู้และให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนในเขตบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ปี 2560 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
802 พัฒนาระบบบริการในคลินิกผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ปี 2560 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
803 โครงการ ตำบลกลางหมื่น (โซนเหล่ากลาง) บูรณาการระบบจัดการโรคไข้เลือดออกแบบเชื่อมโยงไร้รอยต่อ 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
804 โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามฤดูกาลระบาด ปี ๒๕๖๐ 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
805 โครงการลดโรคลดเสี่ยงหลีกเลี่ยงเบาหวาน ความดัน 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
806 โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน ตำบลนาจารย์ ปี 2560 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
807 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง เบาหวาน / ความดันโลหิตสูง 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
808 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและแพทย์วิถีธรรมในหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดี วิถีธรรม บ้านโหมน ม.2 ตำบลห้วยโพธิ์ ปี 2560 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
809 โครงการวัยเรียนวัยใสห่วงใยสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
810 โครงการตรวจสารเคมีในกระแสเลือดเกษตรกร ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
811 โครงการพัฒนาแบบแผนและรูปแบบการดำรงชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560 2560 เมืองกาฬสินธุ์(01) สสอ  
812 การปฏิบัติตัวของแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ในการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
813 ลดอุบัติเหตุทางการจราจรเทศกาลสงกรานต์ ปี2560 อำเภอกมลาไสย 2560 กมลาไสย(03) รพ  
814 โครงการช่องทางด่วนพิเศษ เพื่อคนพิเศษอำเภอกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 2559 กมลาไสย(03) รพ  
815 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิตในโรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ Caring system for Sepsis patients at Kamalasai Hospital 2560 กมลาไสย(03) รพ  
816 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงานป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี 2560 นาคู(16) สสอ  
817 ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร สถานีอนามัยตำบลโนนนาจาน ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 นาคู(16) สสอ  
818 ความรู้และการออกกำลังกายของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ตำบลภูแล่นช้าง 2560 นาคู(16) สสอ  
819 นวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ “ก้านมะพร้าวกระดก” 2560 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
820 ผลของการปรับเปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคร้าย ห่างไกลโรค ด้วยโปรแกรมแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2560 2560 นาคู(16) สสอ  
821 กระบวนการพัฒนาแนวทางการควบคุม ป้องกันโรควัณโรคในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากระเดา ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 นาคู(16) สสอ  
822 กระบวนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ บ้านหว้านพัฒนา ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 นาคู(16) สสอ  
823 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับซ้ำของประชาชนในเขตอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 สามชัย(15) สสอ  
824 ผลของการปรับเปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคร้าย ห่างไกลโรค ด้วยโปรแกรมแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากระเดา ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 นาคู(16) สสอ  
825 การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดี วิถีธรรม น้อมนำความพอเพียง ยา ๙ เม็ด 2560 ฆ้องชัย(18) สสอ  
826 พัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ดอนจาน(17) สสอ  
827 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ Development of District Health System Management Process Huaimek District Kalasin Province. 2560 ห้วยเม็ก(08) สสอ  
828 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ ในเขตบริการ โรงพยาบาลสามชัยอำเภอสามชัย 2560 สามชัย(15) รพ  
829 ผลของการใช้ Modified Early Warning Scores ( MEWS) เพื่อป้องกันอาการทรุดหนักในผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด โรงพยาบาลท่าคันโท 2559 ท่าคันโท(11) รพ  
830 ผลของโปรแกรมการฝึกควบคุมการขับถ่ายของกระเพาะปัสสาวะและบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน ต่อการป้องกันภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุเพศหญิง ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ท่าคันโท(11) สสอ  
831 การกำกับการกินยาต่อหน้าเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาวัณโรคต่อเนื่อง สม่ำเสมอ DIRECT OBSERVED TREATMENT TO PROMOTE ANTI TUBERCULOSIS ADHERANCE 2559 ท่าคันโท(11) รพ  
832 ลดอัตราตายผู้ป่วยวัณโรค โดยการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย 2559 ท่าคันโท(11) รพ  
833 ภาวะสุขภาพช่องปากและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 ท่าคันโท(11) รพ  
834 โมเดลซ้อมแผน 2559 ท่าคันโท(11) รพ  
835 สติ๊กเกอร์สามสีมหัศจรรย์ 2560 เขาวง(06) สสอ  
836 การดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง (LTC) 2560 กมลาไสย(03) รพ  
837 ความชุกของการติดเชื้อในโลหิตบริจาคโรงพยาบาลกมลาไสย 2560 กมลาไสย(03) รพ  
838 การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินแบบมีส่วนร่วมในชุมชน ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 กุฉินารายณ์(05) สสอ  
839 ผลของการใช้ Modified Early Warning Scores ( MEWS) เพื่อป้องกันอาการทรุดหนักในผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด โรงพยาบาลท่าคันโท 2560 ท่าคันโท(11) รพ  
840 LEAN packaging วางใหม่ ลดไซส์ใช้คุ้ม :การลดขนาดห่อบรรจุอุปกรณ์ทางการแพทย์ทันตกรรม 2560 ท่าคันโท(11) รพ  
841 บทเรียนที่ 1 การรับการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานHA 2560 ท่าคันโท(11) รพ  
842 เปลี่ยนผู้ป่วยโชคร้ายให้กลายเป็นโชคดี :เรื่องเล่าการพัฒนาระบบและขีดความสามารถของทีมสุขภาพเพื่อการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิด STEMI โรงพยาบาลทันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ท่าคันโท(11) รพ  
843 การพัฒนาระบบการจำหน่ายผู้ป่วยสูงอายุโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันภาวะน้ำตาลในเลือดสูงและต่ำในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลท่าคันโท โดยใช้แบบบันทึกวิถีโคจรความเจ็บป่วย (Aging Illness Trajectory) และแบบประเมินการพยาบาลผู้สูงอายุ (Geriatric Nursing Assessment) 2560 ท่าคันโท(11) รพ  
844 การพัฒนาระบบการจัดการยารายบุคคลในชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่รับประทานยาหลายขนาน โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 2560 ท่าคันโท(11) รพ  
845 พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อลดอัตราการตาย 2560 ท่าคันโท(11) รพ  
846 “ไตวาย ไม่ต้องตายไว”ปาฏิหาริย์ที่เราร่วมกันสร้าง 2560 ท่าคันโท(11) รพ  
847 โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงระยะยาวแบบบูรณาการ ตำบลท่าคันโท ปี 2559-2560 (The Development of Caregiving Model for the Elderly with Integrated Long-term Care ThaKhantho District, 2017) 2560 ท่าคันโท(11) รพ  
848 ครรภ์เสี่ยง ไม่ขอเสี่ยง 2560 ท่าคันโท(11) รพ  
849 พฤติกรรมการดูแลตนเอง และความรู้ในการใช้สมุนไพรของผู้ป่วยเบาหวาน ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแซง อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2558 2559 ท่าคันโท(11) สสอ  
850 ปัจจที่มีผลต่อการเข้าถึงโรงพยาบาลล่าช้าของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลหนองกุงศรี 2560 หนองกุงศรี(12) รพ  
851 แบบบันทึกคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองก่อนส่งต่อ 2560 สมเด็จ(13) รพ  
852 แบบบันทึกคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองก่อนส่งต่อ 2561 สมเด็จ(13) รพ  
853 บุพเพนำพา CPR พารอด 2561 สมเด็จ(13) รพ  
854 การพัฒนาระบบงานเฝ้าระวังโรคติดต่อทางระบาดวิทยาอำเภอสมเด็จ (รู้เร็ว แจ้งเร็ว ควบคุมโรคเร็ว) 2561 สมเด็จ(13) รพ  
855 การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จ 2561 สมเด็จ(13) รพ  
856 สายรุ้งมหัศจรรย์ 2561 สมเด็จ(13) รพ  
857 การพัฒนาคุณภาพการค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ตามแนวทาง RRTTR 2561 สมเด็จ(13) รพ  
858 การป้องกันเด็กตกเตียง 2561 สมเด็จ(13) รพ  
859 การพัฒนาคุณภาพฟิล์มจากเอกซเรย์เคลื่อนที่ 2561 สมเด็จ(13) รพ  
860 การพัฒนาคุณภาพการดูแลเพื่อลดอัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด 2561 สมเด็จ(13) รพ  
861 การพัฒนาแนวทางการดูแลเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด 2561 สมเด็จ(13) รพ  
862 การประมาณค่าระดับแอลดีแอลขนาดเล็กที่มีความหนาแน่นมากในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีค่า HbA1c มากกว่า 7% 2561 สมเด็จ(13) รพ  
863 การพัฒนาระบบการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผลการชะลอไตเสื่อม โรงพยาบาลสมเด็จ 2561 สมเด็จ(13) รพ  
864 คุณภาพบริการหอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จ 2561 สมเด็จ(13) รพ  
865 สีรุ้งพาเพลิน 2561 สมเด็จ(13) รพ  
866 การพัฒนาแนวทางการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบต่อการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบและความพึงพอใจของผู้ดูแล ตึกเด็กโรงพยาบาลสมเด็จ 2561 สมเด็จ(13) รพ  
867 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ โรงพยาบาลสมเด็จ 2561 สมเด็จ(13) รพ  
868 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยภาวะ Alcohol withdrawal หอผู้ป่วยชาย โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 สมเด็จ(13) รพ  
869 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กอายุ ต่ำกว่า 5 ปี โรคปอดอักเสบที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลท่าคันโท 2560 ท่าคันโท(11) รพ  
870 ความชุกและปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในเขตพื้นที่อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ท่าคันโท(11) รพ  
871 การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพต่อคุณภาพชีวิต คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะฟื้น (Subacute) 2559 ท่าคันโท(11) รพ  
872 การศึกษารูปแบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคเพื่อลดอัตราตายโดยกระบวนการประชารัฐ อำเภอท่าคันโท 2560 ท่าคันโท(11) รพ  
873 การสร้างชุมชนต้นแบบ “ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้คู่หูบัดดี้ ผูกเสี่ยวอสม. 2561 สมเด็จ(13) สสอ  
874 การดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ“เพื่อลดปัญหาพยาธิใบไม้ในตับ และมะเร็งท่อน้ำดีของชาวตำบลมหาไชย 2561 สมเด็จ(13) สสอ  
875 การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยจิตเภทต่อเนื่องโดยทีมเครือข่ายสุขภาพชุมชน 2561 สมเด็จ(13) สสอ  
876 เด็กปฐมวัย เก่ง ดี มีสุข ด้วยศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมพัฒนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2561 สมเด็จ(13) สสอ  
877 การมีส่วมร่วมภาคีเครือข่าย(TSH)ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตจางในเด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 สมเด็จ(13) สสอ  
878 ประสิทธิผลของโปรแกรม อสม.เดลิเวอรี่ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านหนองบัวโดน หมู่ที่ 1 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 สมเด็จ(13) สสอ  
879 รูปแบบการสร้างแรงจูงใจในการเข้ารับการตรวจอัลตราซาวด์เพื่อค้นหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก 2561 สมเด็จ(13) สสอ  
880 โรงเรียนของหนู “ขาดแคลน แต่ไม่ขาดรัก” 2561 สมเด็จ(13) สสอ  
881 3 ส 1 พ เด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี ภาคีศรีสมเด็จ ( 3 ส คือ ส่งเสริม ใส่ใจ สานสายใย 1พ คือ พัฒนาการ) 2561 สมเด็จ(13) สสอ  
882 “ชวนน้องเล่น พาน้องเล่า” กระตุ้นและสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า โดยครอบครัวมีส่วนร่วม 2561 สมเด็จ(13) สสอ  
883 ตำบลต้นแบบ ลดวัณโรค “ค้นให้พบ จบด้วยหาย พัฒนาเครือข่ายและระบบดูแลรักษา” 2561 สมเด็จ(13) สสอ  
884 นวัตกรรม การ์ตูนบอกสีไตวาย (ตายไว) 2561 สามชัย(15) สสอ  
885 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก(XDR-TB) อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 สามชัย(15) สสอ  
886 “หมอหมู่เฮา ตุ้มโฮม ฮักแพง แบ่งปันความสุข พี่น้องชาววัง น้ำ สาม คำ” 2561 สามชัย(15) สสอ  
887 ประสิทธิผลของการใช้ย่านางแดงลดปริมาณสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดของเกษตรกร ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 สามชัย(15) สสอ  
888 นวัตกรรม โดนัทใยไหม เชื่อมใยข้อเข่า 2561 สามชัย(15) สสอ  
889 สภาวะสุขภาพช่องปากกับคุณภาพชีวิตของกลุ่มอายุ 15 – 59 ปี ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแสง ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 สามชัย(15) สสอ  
890 แนวทางการดูแลสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนแบบกังหันสุขภาพ(Healthy Mill) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแสง ต.สำราญใต้ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 2561 สามชัย(15) สสอ  
891 รายงานการสอบสวนอุบัติเหตุทางน้ำ เรือยนต์หางยาวชนกันเสียชีวิต บ้านหนองแสงใต้ หมู่ 14 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 2561 สามชัย(15) สสอ  
892 การพัฒนาแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวานในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 สามชัย(15) สสอ  
893 กระบวนการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น 2561 สมเด็จ(13) สสอ  
894 การจัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่ บ้านน่ามอง ลดภาระของชุมชน ตำบลศรีสมเด็จ 2561 สมเด็จ(13) สสอ  
895 ธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองแวง 2561 สมเด็จ(13) สสอ  
896 สถานการณ์ยาแผนโบราณปนเปื้อนสารสเตียรอยด์ที่จำหน่ายในร้านชำ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 สามชัย(15) รพ  
897 IC 2559 กุฉินารายณ์(05) รพ  
898 คันฉ่อง ส่องคอ ออเจ้า (Self sore-throat screening.) 2561 หนองกุงศรี(12) สสอ  
899 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรปลูกยาสูบ ในการป้องกันพิษจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 2561 นาคู(16) สสอ  
900 ผลการกดจุดบำบัดร่วมกับการประคบสมุนไพรในผู้สูงอายุโรคเข่าเสื่อมที่มีอาการปวดเข่า โดยผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 คำม่วง(10) รพ  
901 การประเมินผลการให้บริการทันตกรรม นวัตกรรม “ผจญภัยในสวนสนุกแบบ Fun Fun” ในเด็กอายุ 1-12 ปี โรงพยาบาลคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 คำม่วง(10) รพ  
902 ผลของการแช่เท้าด้วยสมุนไพรเพื่อลดอาการมึนชาในผู้ป่วยเบาหวาน ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 กมลาไสย(03) สสอ  
903 การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คปสอ.คำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 คำม่วง(10) รพ  
904 ประสิทธิผลของการใช้แผ่นสมุนไพรแปะเข่าเพื่อบรรเทาอาการปวดของผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม 2561 กมลาไสย(03) สสอ  
905 พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรค ด้วยการทำ DOT ให้สอดคล้องกับบริบทสภาพปัญหาของผู้ป่วยวัณโรคและผู้ดูแลในพื้นที่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 คำม่วง(10) รพ  
906 คืนคนดีสู่สังคม 2561 คำม่วง(10) รพ  
907 น้อยหน่าพิชิตเหา 2561 กมลาไสย(03) สสอ  
908 แนวทางการดูแลผู้ป่วย Alcohol withdrawal โรงพยาบาลคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 คำม่วง(10) รพ  
909 NO NO Noiy “เพื่อนแท้ไม่ทอดทิ้งกัน ค้นหาและป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในสถานศึกษา” 2561 คำม่วง(10) รพ  
910 ประสิทธิผลโปรแกรมการลดน้ำหนักโดยใช้ทฤษฎีตามแผนของเด็กวัยเรียนที่มีภาวะน้ำหนักเกินตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 คำม่วง(10) รพ  
911 การศึกษาเปรียบเทียบค่าดัชนีแผ่นคราบจุลินทรีย์ ( Plaque Index )ก่อนและหลังการสอนแปรงฟันในเด็กนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านดงหมู 2561 เขาวง(06) รพ  
912 พัฒนาระบบ Internet ใช้งานได้ 24 ชั่วโมง 2561 เขาวง(06) รพ  
913 ระบบบริหารครุภัณฑ์ เครื่อง Printer 2561 เขาวง(06) รพ  
914 ผลการดำเนินงานการใช้ มาตรการ “2ม” ในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 กมลาไสย(03) สสอ  
915 ผลของการใช้สมุนไพรสามมิตรพิชิตเบาหวานในการลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 กมลาไสย(03) สสอ  
916 สติ๊กเกอร์บอกโรค 2561 ร่องคำ(04) สสอ  
917 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง อำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 ร่องคำ(04) สสอ  
918 รูปแบบการพัฒนาตำบลจัดการลดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 กมลาไสย(03) สสอ  
919 การแปรงฟันแบบแห้งของเด็กอายุ 3 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเจ้าท่า 2561 กมลาไสย(03) สสอ  
920 การพัฒนารูปแบบการเลิกบุหรี่ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในเขต รพ.สต.ข้าวหลาม 2561 กมลาไสย(03) สสอ  
921 การตกเลือดหลังคลอด (Postpartum Hemorrhage) 2561 ร่องคำ(04) สสอ  
922 รูปแบบการป้องกันผลกระทบทางสุขภาพของเกษตรกรในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 2561 กมลาไสย(03) สสอ  
923 รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กในการป้องกันฟันผุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลกมลาไสย 2561 กมลาไสย(03) สสอ  
924 การศึกษาสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้สูงอายุในตำบลหนองแปน 2561 กมลาไสย(03) สสอ  
925 การพัฒนาแนวทางการให้บริการดูแลผู้ป่วยAlcohol withdrawalที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 กมลาไสย(03) รพ  
926 ผลลัพธ์การจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง Green and Clean Hospital รพ.สต.บ้านนามล ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 กมลาไสย(03) สสอ  
927 การพัฒนางานเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 2561 กมลาไสย(03) รพ  
928 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ การปฏิบัติ ความพึงพอใจในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของชุมชนบ้านสีถาน ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 กมลาไสย(03) สสอ  
929 การพัฒนาด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลกมลาไสยให้เหมาะสม สะดวกต่อการใช้งาน เอื้อต่อทั้งผู้รับบริการและบุคลากร ตามมาตรฐาน ด้านระบบอาคาร และ ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 2561 กมลาไสย(03) รพ  
930 “ปฏิทินเตือนเวลา กินยาผู้ป่วยวัณโรค” 2561 กมลาไสย(03) สสอ  
931 สร้างความปลอดภัยทางถนนเทศกาลปีใหม่ ศปถ.อำเภอกมลาไสย 2561 กมลาไสย(03) รพ  
932 การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 คำม่วง(10) สสอ  
933 การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 คำม่วง(10) สสอ  
934 การส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการควบคุมภาวะโภชนาการเด็ก 6 - 12 ปี ที่มีภาวะโภชนาการเกิน ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสูงเนิน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 คำม่วง(10) สสอ  
935 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ โรคเบาหวาน ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตาล ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 คำม่วง(10) สสอ  
936 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรู้ การรับรู้ความสามารถ และความคาดหวังในการควบคุมน้ำหนักเด็กวัยก่อนเรียนทีมีภาวะอ้วนกับผู้ปกครองเด็ก ที่เข้ามารับการรักษา ในตึกผู้ป่วยในเด็ก 2561 กมลาไสย(03) รพ  
937 บทสวดทำนองสรภัญญะประกอบการบริหารท่าฤาษีดัดตน 2561 กมลาไสย(03) รพ  
938 การตามรอย Diabetic mellitus 2561 ร่องคำ(04) สสอ  
939 การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในกลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลกมลาไสย ปี 2561 2561 กมลาไสย(03) รพ  
940 สวย…อันตราย 2561 ร่องคำ(04) สสอ  
941 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการดูแลพฤติกรรมตนเอง ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 คำม่วง(10) สสอ  
942 การศึกษามารดาที่มีภาวะตกเลือดภายใน2 ชั่วโมงแรกหลังคลอดในโรงพยาบาลกมลาไสย ( The study of Maternal Postpartum Hemorrhage in 2 hours in Kamalasai Hospital) 2561 กมลาไสย(03) รพ  
943 การประยุกต์ VBA + Excel ในการสร้างระบบรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและ มิใช่ยา โรงพยาบาลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 ร่องคำ(04) สสอ  
944 การพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลผู้รับบริการคลอด งานห้องคลอด โรงพยาบาลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 ร่องคำ(04) สสอ  
945 นวัตกรรม“ถุงตวงเลือด” งานห้องคลอด โรงพยาบาลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 ร่องคำ(04) สสอ  
946 มหัศจรรย์ลูกยางพารา 2561 ร่องคำ(04) สสอ  
947 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสวนพัฒนา 2561 คำม่วง(10) สสอ  
948 ผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 ร่องคำ(04) สสอ  
949 รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ด้วยกลไกศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 คำม่วง(10) สสอ  
950 นวัตกรรมกระบวนการ “หมอครอบครัวชุมชน” 2561 คำม่วง(10) รพ  
951 นวัตกรรมการจัดการสุขภาพ 2561 คำม่วง(10) รพ  
952 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมพื้นที่ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 คำม่วง(10) สสอ  
953 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมพื้นที่ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 คำม่วง(10) สสอ  
954 ภูมิปัญญาพื้นบ้านการใช้สมุนไพรรักษาโรคแผลเปื่อยในช่องปาก 2561 กมลาไสย(03) รพ  
955 การพัฒนาการดำเนินงานการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในวัยรุ่น โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 คำม่วง(10) สสอ  
956 การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและควบคุมวัณโรค โดยใช้มาตรการ 5 เสือ เพื่อหยุดวัณโรคในชุมชน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 คำม่วง(10) สสอ  
957 บูรณาการเครือข่ายขับเคลื่อนเพื่อลดอุบัติเหตุในชุมชน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 คำม่วง(10) สสอ  
958 ภูมิปัญญาพื้นบ้านการใช้สมุนไพรรักษาโรคแผลเปื่อยในช่องปาก 2561 กมลาไสย(03) รพ  
959 การศึกษาการจัดการขยะประเภทเศษใบไม้ด้วยรูปแบบ RDF-5 ในชุมชนบ้านทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 คำม่วง(10) รพ  
960 การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2561 2561 คำม่วง(10) สสอ  
961 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินด้วยโปรแกรม "ChOPA & ChiPA Games โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ 2561 ดอนจาน(17) สสอ  
962 นวัตกรรม “ไม้นัดมหัศจรรย์ 5 ช่วงวัย” 2561 ร่องคำ(04) สสอ  
963 การพัฒนาการรูปแบบจัดการขยะอันตรายในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ตำบลดินจี่ ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 คำม่วง(10) สสอ  
964 รูปแบบการดำเนินงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยเครือข่ายชุมชนของตำบลสามัคคีอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 ร่องคำ(04) สสอ  
965 ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับ ในเขตพื้นที่รับผิดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 ร่องคำ(04) สสอ  
966 ผลการใช้แนวคิดของกิจกรรม GREEN ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 ร่องคำ(04) สสอ  
967 การพัฒนารูปแบบการจัดบริการดูแลระยะยาวของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 2561 กมลาไสย(03) สสอ  
968 ประสิทธิผลของโปรมแกรมการดื่มชาหนานเฉาเหว่ยเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือด ของผู้ป่วยเบาหวานบ้านหัวขวา ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 กมลาไสย(03) สสอ  
969 ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของผู้นำครอบครัวตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 กมลาไสย(03) สสอ  
970 การใช้เครื่องดื่มน้ำสมุนไพรแทนน้ำอัดลมในงานบุญเทศกาลของหมู่บ้านงิ้วงาม 2561 กมลาไสย(03) สสอ  
971 กำจัดลูกน้ำยุงลายด้วยสบู่และผงซักฟอก 2561 กมลาไสย(03) สสอ  
972 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เขตโรงพยาบาลกมลาไสย 2561 กมลาไสย(03) รพ  
973 นามบัตร เครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุงเก่า 2561 ท่าคันโท(11) สสอ  
974 นวัตกรรม วงล้อโภชนาการ 2561 ท่าคันโท(11) สสอ  
975 การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โรงพยาบาลท่าคันโท พ.ศ.2561 2561 ท่าคันโท(11) สสอ  
976 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2561 2561 ท่าคันโท(11) สสอ  
977 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาตาล ปีงบประมาณ 2561 2561 ท่าคันโท(11) สสอ  
978 2561 กมลาไสย(03) รพ  
979 ใกล้บ้านสมานใจ ทีมสุขภาพกมลาไสย ห่วงใยใส่ใจผู้มีปัญหาการดื่มสุรา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๖๐ 2561 กมลาไสย(03) รพ  
980 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลกมลาไสย 2561 กมลาไสย(03) รพ  
981 แนวทางการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในห้องฉุกเฉิน 2561 กมลาไสย(03) รพ  
982 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 สามชัย(15) รพ  
983 การศึกษาอาการปวดบ่าไหล่ในผู้ป่วยที่มาเข้ารับบริการทางกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสามชัย อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 2561 สามชัย(15) รพ  
984 พัฒนาแนวทางการส่งเสริมทันตสุขภาพ ในหญิงมีครรภ์ 2561 สามชัย(15) รพ  
985 พัฒนาแนวทางการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็ก ในคลินิก เด็กดี 2561 สามชัย(15) รพ  
986 นวัตกรรม “กะลาเอนหลัง” 2561 สามชัย(15) รพ  
987 พัฒนาแนวทางการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิตบูรณาการร่วมกับระบบสุขภาพอำเภอ 2561 สามชัย(15) รพ  
988 การเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในผู้ป่วยฉุกเฉิน 2561 สามชัย(15) รพ  
989 การพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน คำม่วง-สามชัย 2561 สามชัย(15) รพ  
990 การพัฒนารูปแบบระบบการให้บริการเพื่อลดภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด รพ.สามชัย อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 2561 สามชัย(15) รพ  
991 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยดูจากค่าระดับน้ำตาลในเลือดบนฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดง (HbA1c ) 2561 สามชัย(15) รพ  
992 การใช้สารเคมีและตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดตำบลหนองช้าง 2561 สามชัย(15) สสอ  
993 รูปแบบการดูแลสุขภาพโดยแพทย์วิถีธรรม(หมอเขียว) ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 สามชัย(15) สสอ  
994 ประชาชนสุขภาพดี โดยแพทย์วิถีธรรม 2561 สามชัย(15) สสอ  
995 เครือข่าย อสม. น้อยในชุมชน ปี ๒๕๖๑ 2561 สามชัย(15) สสอ  
996 นวัตกรรม “กล่องเก็บฝุ่นฟันปลอม” 2561 คำม่วง(10) รพ  
997 ประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ“ฟันสวย ยิ้มสดใส สูงวัยสุขภาพดี ที่นาบอน” อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 คำม่วง(10) สสอ  
998 พัฒนาระบบการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและการดูแลผู้ป่วยจิตเวชแบบบูรณาการ 2561 คำม่วง(10) สสอ  
999 การพัฒนาการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตำบลโพน อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 คำม่วง(10) สสอ  
1000 ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลนาบอน 2561 คำม่วง(10) สสอ  
1001 วัยจิ๋วร่วมใจพิชิตไข้เลือดออก 2561 ท่าคันโท(11) สสอ  
1002 แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยการ ป้องกันการติดตั้งและแก้ไขโปรแกรมเองจากผู้ใช้งาน โดยการใช้โปรแกรม deep freeze , Shadow Defender 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
1003 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรครายใหม่ รพ.ห้วยผึ้ง 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
1004 ผลของการนวดกระตุ้นน้ำนมในหญิงหลังคลอดปี 2561 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
1005 การป้องกันการเกิดหลอดเลือดส่วนปลายอักเสบ จากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
1006 มาตรวจตามนัด ป้องกัน ขาดยา 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
1007 งาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล (ENV) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลห้วยผึ้ง 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
1008 การดูแลรักษาผู้ป่วย Stroke 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
1009 การพัฒนาระบบการให้ข้อมูลเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง >180 mg% 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
1010 การสร้างพลังครอบครัวลด ละ เลิกบุหรี่สู่ชุมชนน่าอยู่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 เขาวง(06) สสอ  
1011 การพัฒนาระบบการจัดเก็บหนังสือราชการ 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
1012 การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงโดยการใช้คูปองสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาตาหลิ่ว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 เขาวง(06) สสอ  
1013 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
1014 การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็ก0-5 ปี โดยการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนสะอาด อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 เขาวง(06) สสอ  
1015 การดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงโดยจิตอาสาผู้ดูแล ผู้สูงอายุ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
1016 การเฝ้าระวังภาวะชีดในหญิงตั้งครรภ์ 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
1017 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Stroke ในชุมชน 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
1018 การพัฒนาแนวทางคัดกรองผู้ป่วย Sepsis และ Septic shock โรงพยาบาลห้วยผึ้ง 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
1019 การพัฒนาระบบการบริจาคโลหิตทดแทน 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
1020 การพัฒนาระบบการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สิทธิข้าราชการ 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
1021 การพัฒนาแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
1022 คนสำราญงานสำเร็จ 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
1023 การบริหารจัดการเครื่องนึ่งระบบแก๊ส 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
1024 การจัดทำเอกสารยินยอมรับการรักษากรณีผ่าฟันคุด 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
1025 การพัฒนาการให้บริการแพทย์แผนไทยให้เข้าถึงง่ายทุกกลุ่มวัย 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
1026 การพัฒนาความรู้และทักษะในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่มารดาหลังคลอด 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
1027 นวัตกรรม : หมอนเย็บเล่ม 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
1028 ถุงผ้าป้องกันการบาดเจ็บเพิ่มในผู้ป่วยเอกซเรย์ 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
1029 นวัตกรรม ซีดีหมอลำเตือนโรคStroke 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
1030 การพัฒนาคลินิกดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
1031 พัฒนาระบบการเข้าถึงยาสมุนไพรในผู้ป่วยเบาหวาน 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
1032 รูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ในโรงเรียนผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
1033 ประสิทธิผลของยาพอกเข่าสมุนไพร “ห้าสหายคลายปวด”ต่ออาการปวดเข่าในผู้สูงอายุ 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
1034 การพัฒนาชุมชนต้นแบบในการเฝ้าระวังการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ บ้านอุปรี หมู่ที่ 3 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 ห้วยผึ้ง(14) สสอ  
1035 พัฒนาระบบคัดกรองผู้ป่วย ณ จุดคัดกรองด่านหน้าห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 เขาวง(06) รพ  
1036 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาที่นอนรักษาในหอผู้ป่วยชาย 2561 เขาวง(06) รพ  
1037 ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ในตับของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2560 2560 หนองกุงศรี(12) สสอ