ประเภทบทความ/งานวิจัย : เรื่องเล่า สถานะ : จัดทำรายงาน
   บทความ/วิจัย เรื่อง : การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดี วิถีธรรม น้อมนำความพอเพียง ยา ๙ เม็ด
ผู้แต่ง : นางสาวเรณู ชื่นบุญเพิ่ม นายจันที อินทวรรณ ปี : 2560
     
หลักการและเหตุผล : ครือข่ายการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ พัฒนาระบบสุขภาพบริการกลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง ให้ได้รับการบริการและได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตาม หลัก 3 อ. เพื่อสร้างความตระหนัก ในการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนและใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการทำงานให้เกิดชุมชนลดเสี่ยงลดโรค ลดภัยสุขภาพ กลุ่มผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านสุขภาพที่เหมาะสมต่อไปด้วยหลักแพทย์วิธีธรรม ยา 9 เม็ด ดังนั้นการจึงเกิดการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดี วิถีธรรม น้อมนำความพอเพียง 2560 เพื่อปรับเปลี่ยรพฤติกรรมในกลุ่มเป้าหมายในหมู่บ้านต้นแบบขึ้น  
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยหลักแพทย์วิถีธรรมยา 9 เม็ด 6. ระบียบวิธีวิจัย: เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการ ( Action research ) โดยมีการใช้กระบวนการ AIC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเสริมพลังผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง สร้างทัศนคติที่ดี แจ้งแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บทบาทหน้า ที่ต้องทำ มีพันธะสัญญาร่วมกัน มีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง มีการติดตามเยี่ยมให้กำลังใจสม่ำเสมอ  
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มป่วยโรคเรื้อรังจำนวน 50 คน  
เครื่องมือ : แบบประเมิน พฤติกรรม ผลระดับน้ำตาลทางห้องปฏิบัติการ  
ขั้นตอนการดำเนินการ : เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการ ( Action research ) โดยมีการใช้กระบวนการ AIC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเสริมพลังผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง สร้างทัศนคติที่ดี แจ้งแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บทบาทหน้า ที่ต้องทำ มีพันธะสัญญาร่วมกัน มีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง มีการติดตามเยี่ยมให้กำลังใจสม่ำเสมอ  
     
ผลการศึกษา :  
ข้อเสนอแนะ :  
     
รางวัลที่ได้รับ : ยังไม่ได้รับรางวัล  
     
  ดาวน์โหลด : เอกสารฉบับโครงร่าง