ลำดับที่ ชื่อบทความ/งานวิจัย ประเภท รางวัล ปี อำเภอ ระดับหน่วยงาน  
1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับซ้ำของประชาชนในเขตอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ R2R การนำเสนอโปสเตอร์ ระดับ ระดับจังหวัด 2560 สามชัย(15) สสอ  
2 การพัฒนาศักยภาพ เยาวชนจิตอาสา ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ วิจัย ได้รับการคัดเลือก ผ่านเข้าไปนำเสนอผลงานวิชาการในระดับเข ระดับ ระดับเขต 2560 นาคู(16) สสอ  
3 ผลของการให้สุขศึกษาเรื่องเพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ วิจัย ระดับ ระดับจังหวัด 2560 ยางตลาด(07) สสอ  
4 วิจัย ระดับ ระดับจังหวัด 2559 ท่าคันโท(11) สสอ  
5 การเสริมสร้างพลังอำนาจกลุ่มเด็กจิตอาสา: กรณีศึกษาการป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนบ้านจาน ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ เรื่องเล่า ระดับ ระดับจังหวัด 2559 นาคู(16) สสอ  
6 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการสถานีอนามัยหนองบัวนอก ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ วิจัย ระดับ ระดับจังหวัด 2559 นามน(02) สสอ