ประเภทบทความ/งานวิจัย : R2R สถานะ : จัดทำรายงาน
   บทความ/วิจัย เรื่อง : สติ๊กเกอร์สามสีมหัศจรรย์
ผู้แต่ง : นายสันติ อุทรังษ์, นางรัตนมาลา ภูชมศรี, สุธาทิพย์ สิมมะลิ ปี : 2560
     
หลักการและเหตุผล : จากการดำเนินงานคลินิกโรคเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสะอาด พบว่า มีผู้ป่วยเรื้อรังทั้งหมด 297 คน โดยเป็นผู้สูงอายุจำนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 46.12 ซึ่งไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลและความดันโลหิตสูงได้จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 52.55 ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุผู้ป่วยกินยาไม่ถูกต้องตามเวลาจำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 36.11 ไม่มารักษาตามนัด จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 30.56 โดยผู้ป่วยบางรายมีสายตาพร่ามัวมองตัวหนังสือไม่ชัดเจนหรือตัวหนังสือมีขนาดเล็กจึงไม่สามารถอ่านได้ รูปแบบของผลิตภัณฑ์ยาที่เปลี่ยนแปลงไปตามเจ้าของผลิตภัณฑ์ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถจำการกินยาตามรูปแบบผลิตภัณฑ์ได้ในบางครั้ง ผู้ป่วยบางรายมีภาวะหลงลืมหรืออ่านหนังสือไม่ค่อยได้ทำให้กินยาไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลต่อภาวะการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และความดันโลหิตสูงของผู้ป่วยเรื้อรังโดยเฉพาะผู้ป่วยเรื้อรังสูงอายุในชุมชน จาการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขร่วมกับผู้ป่วยและญาติพบว่าปัญหาหลักคือผู้ป่วยกินยาไม่ถูกต้องกินยาผิดเวลาจึงได้จัดทำสติ๊กเกอร์สามสีมหัศจรรย์ขึ้น และนำมาใช้ติดในชองยาผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อให้ผู้ป่วยรู้ว่ายาชองไหนเป็นยา(เช้า-กลางวัน-เย็น) และ(ก่อนอาหาร-หลังอาหาร) เพื่อแก้ไข้ปัญหาการกินยาไม่ถูกต้อง และพัฒนาการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังสูงอายุในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ป่วยเรื้อรังสูงอายุสามารถกินยาได้อย่างถูกต้อง  
กลุ่มเป้าหมาย :  
เครื่องมือ :  
ขั้นตอนการดำเนินการ : 1.วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาร่วมกับผู้ป่วยและผู้ดูแลในครอบครัวของผู้ป่วยเพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 2.ออกแบบรูปแบบสติ๊กเกอร์ และสีที่ใช้เป็นรูปแบบการการกินยาที่ถูกต้องเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกในการกินยาและป้องกันการลืมกินยา และการกินยาผิดจากการกินยาตามรูปแบบผลิตภัณฑ์ 3.จัดทำสติ๊กเกอร์ และสีตามรูปแบบที่กำหนดร่วมกันไว้ 4.นำไปใช้และประเมินผล ปรับปรุง แก้ไข พัฒนารูปแบบให้เหมาะสม 5.ประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติเพื่อการแก้ไขปรับปรุงพัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
     
ผลการศึกษา :  
ข้อเสนอแนะ :  
     
รางวัลที่ได้รับ : ยังไม่ได้รับรางวัล  
     
  ดาวน์โหลด : เอกสารฉบับโครงร่าง