ประเภทบทความ/งานวิจัย : CQI สถานะ : วิเคราะห์ข้อมูล
   บทความ/วิจัย เรื่อง : โมเดลซ้อมแผน
ผู้แต่ง : เมตตา สุริยะ,มาลัย ศิริรวย,เตือนใจ สร้อยสูงเนิน ปี : 2559
     
หลักการและเหตุผล : จากการซ้อมแผนสถานการณ์จำลองที่ผ่านมา พบว่าบุคลากรหลายท่านในหน่วยงานยังไม่เข้าใจเท่าที่ควร จากการประเมินหลังการซ้อมแผนแต่ละครั้ง พบว่าส่วนหนึ่งมาจากการจินตนาการภาพไม่ออก จึงลำดับเหตุการณ์ขั้นตอนการช่วยเหลือได้ยาก เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้จัดทำ Model หุ่นจำลองเพื่อช่วยให้เห็นภาพในการซ้อมแผนชัดเจนขึ้น และใช้ได้จริง ภายใต้งบประมาณจำกัด จึงคิดเป็น Model หุ่นจำลองใช้ในการซ้อมแผนขึ้นมา ซึ่งนำวัสดุที่เหลือใช้มาจัดทำ กระบวนการซ้อมแผนเริ่มต้นจากกระบวนการแจกเอกสารการซ้อมแผนแล้วซ้อมแผนบนโต๊ะ ต่อมามีการเพิ่มเติมโดยใช้วิทยากรในการซ้อมแผนเข้ามาให้ความรู้แต่ยังเป็นการดูตามเอกสารเดิม พบว่ายังมีความเข้าใจในการซ้อมแผนน้อยจึงได้เพิ่มเติมโดย การเพิ่มภาพแขวน เมื่อมีการซ้อมแผน พบปัญหาว่า ไม่สามารถเขียนองค์ประกอบได้หมดและไม่สมจริง จึงได้ปรับปรุงมาเป็นการซ้อมแผนโดยใช้ Model หุ่นจำลอง บน Table Topจากการซ้อมแผนสถานการณ์จำลองที่ผ่านมาหลังการใช้ Modelนี้ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเข้าใจสถานการณ์ ลำดับการช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบมากขึ้น ภายใต้สถานการณ์ที่กำหนด เวลาที่จำกัด บุคลากรเท่าที่มี สามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ และบริหารจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้รวดเร็วมากขึ้น มีการประสานงานในแต่ละหน่วยงานและเครือข่ายที่มีส่วนร่วมได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น  
วัตถุประสงค์ : 1. พัฒนาวิธีการนำเสนอการซ้อมแผนสถานการณ์จำลอง ให้มีประสิทธิภาพ 2.นำวัสดุที่เหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น  
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรในโรงพยาบาลและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  
เครื่องมือ : Model หุ่นจำลองการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่  
ขั้นตอนการดำเนินการ : 1.ประชุมทีมวิเคราะห์ปัญหาการซ้อมแผน 2.พัฒนาโมเดลซ้อมแผน 3. ใช้โมเดลซ้อมแผน Model หุ่นจำลอง บน Table Top 4.ประเมินผลการใช้  
     
ผลการศึกษา :  
ข้อเสนอแนะ :  
     
รางวัลที่ได้รับ : ยังไม่ได้รับรางวัล  
     
  ไม่มีเอกสารแนบ