ประเภทบทความ/งานวิจัย : R2R สถานะ : จัดทำรายงาน
   บทความ/วิจัย เรื่อง : การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ Development of District Health System Management Process Huaimek District Kalasin Province.
ผู้แต่ง : สมดี โคตตาแสง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ อนุวัฒน์ เพ็งพุฒ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ปัจชะตาพร นามโล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ปี : 2560
     
หลักการและเหตุผล :  
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อระบุปัจจัยกระบวนการบริหารงานที่มีกับผลมาตรฐานระบบสุขภาพระดับอำเภอ ในเครือข่ายบริการปฐมภูมิอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 2) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการบริหารงานระบบสุขภาพระดับอำเภอ ในเครือข่ายบริการปฐมภูมิอำเภอห้วยเม็ก 3) เพื่อใช้รูปแบบและประเมินผลการใช้รูปแบบกระบวนการบริหารงานระบบสุขภาพระดับอำเภอ ในเครือข่ายบริการปฐมภูมิอำเภอห้วยเม็ก  
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรสาธารณสุข  
เครื่องมือ : แบบสอบถาม  
ขั้นตอนการดำเนินการ : การดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ระยะ กล่าวคือ ระยะที่ 1 การศึกษาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระบบสุขภาพระดับอำเภอ ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบ และระยะที่ 3 นำรูปแบบไปใช้และประเมินผลรูปแบบ  
     
ผลการศึกษา :  
ข้อเสนอแนะ :  
     
รางวัลที่ได้รับ : ยังไม่ได้รับรางวัล  
     
  ดาวน์โหลด : เอกสารฉบับโครงร่าง