Blog Home - Start Bootstrap Template
 
 
วันที่   หัวข้อข่าว เอกสารแนบ  
2017-10-10   การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ "Cancer Survival workshop 2017" 1507613650.jpg  
2017-05-31   ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 1496200675.pdf  
2017-02-14   สามารถดาวน์โหลด "คู่มื่อการบันทึกการพัฒนาองค์ความรู้ของหน่วยงานผ่านระบบ KM Blog" ได้ที่เมนู "ดาวน์โหลด"   
2017-02-07   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) สำหรับองค์กร" 1486441241.pdf  
2017-02-07   ขอเชิญประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ เรื่อง วิถีวัฒนธรรมสร้างสรรค์สุขภาพโลก 1486441159.pdf  
2016-12-02   ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 1480664058.pdf  
2016-09-01   ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 1472718569.pdf  
2016-06-09   แนวทางการประกวดผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี ๒๕๕๙ 1465438300.pdf  
2016-05-25   ขอเชิญเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมซอร์ฟแวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 1464144307.pdf  
2016-05-19   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมนาทางวิชาการ Healthcare and Technology Summit 2016 1463625815.pdf  
2016-05-12   ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 8 1463037118.pdf  
2016-05-10   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 9 1462870806.pdf  
2016-02-29   ยินดีต้อนรับเข้า ระบบบทความ/งานวิจัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์