เอกสารนำเสนอวันทีี่่ 22 กันยายน 2560
 
เป้าประสงค์ที่ 2 ( 29 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
เป้าประสงค์ที่ 4 ( 29 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
เป้าประสงค์ที่ 3 ( 29 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
เป้าประสงค์ที่ 5 ( 29 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
Community Excellence ( 29 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
ER ( 29 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
 
 
วัณโรค ( 29 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
NCD ( 29 กันยายน พ.ศ.2560 )
 
สรุปSATรอบ2_60_edit ( 29 กันยายน พ.ศ.2560 )